GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

رابط تماس برای زمانی که حرکت دوربین متوقف شده است یا زمانی که دوربین به دلیل جدیدی شروع به حرکت می کند.

خلاصه روش عمومی

خلأ انتزاعی
onCameraMoveCanceled ()
زمانی فراخوانی می‌شود که توسعه‌دهنده صراحتاً متد stopAnimation() را فراخوانی کند یا اگر دلیل حرکت دوربین قبل از اینکه onCameraIdle فرصتی برای فعال شدن بعد از انیمیشن قبلی داشته باشد تغییر کرده باشد.

روش های عمومی

خالی انتزاعی عمومی onCameraMoveCanceled ()

زمانی فراخوانی می‌شود که توسعه‌دهنده صراحتاً متد stopAnimation() را فراخوانی کند یا اگر دلیل حرکت دوربین قبل از اینکه onCameraIdle فرصتی برای فعال شدن بعد از انیمیشن قبلی داشته باشد تغییر کرده باشد. دوربین را از داخل این روش به‌روزرسانی یا متحرک نکنید.

این در رشته رابط کاربری اندروید نامیده می شود.