به روز رسانی دوربین

کلاس نهایی عمومی CameraUpdate Object را گسترش می دهد

حرکت دوربین را تعریف می کند. یک شی از این نوع را می توان برای تغییر دوربین نقشه با فراخوانی animateCamera(CameraUpdate) ، animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) یا moveCamera(CameraUpdate) استفاده کرد.

برای دریافت CameraUpdate از کلاس کارخانه CameraUpdateFactory استفاده کنید.

به عنوان مثال، برای بزرگنمایی روی نقشه، می توانید از کد زیر استفاده کنید:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

راهنمای توسعه دهنده

برای اطلاعات بیشتر، راهنمای برنامه‌نویس دوربین و مشاهده را بخوانید.

خلاصه روش ارثی