TaxFeeInfo

Yêu cầu

Cú pháp

Thông báo TaxFeeInfo sử dụng cú pháp sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="timestamp"
      id="message_ID"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>HotelID</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <BookingDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </BookingDates>
    <CheckinDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckinDates>
    <CheckoutDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckoutDates>
    <StayDates application="[all|any|overlap]">
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>tax_amount</Amount>
    <ApplicableNights max="integer" excluded="integer"/>
    <LengthOfStay min="integer" max="integer"/>
    <!-- Use either <Amount> or <Brackets> -->
    <Brackets base_amount="tax_amount"/>
     <Bracket starts_at="nightly_rate" amount="tax_amount"/>
    </Brackets>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <RoomTypes>
     <RoomType id="RoomID_1"/>
     <RoomType id="RoomID_2"/>
    </RoomTypes>
    <RatePlans>
     <RatePlan id="PackageID_1"/>
     <RatePlan id="PackageID_2"/>
    </RatePlans>
    <BookingDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </BookingDates>
    <CheckinDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckinDates>
    <CheckoutDates>
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </CheckoutDates>
    <StayDates application="[all|any|overlap]">
     <DateRange start="YYYY-MM-DD" end="YYYY-MM-DD" days_of_week="MTWHFSU_or_subset"/>
    </StayDates>
    <Type>[percent|amount]</Type>
    <Basis>[room|person]</Basis>
    <Period>[stay|night]</Period>
    <Currency>currency_code</Currency>
    <Amount>fee_amount</Amount>
    <ApplicableNights max="integer" excluded="integer"/>
    <LengthOfStay min="integer" max="integer"/>
    <!-- Use either <Amount> or <Brackets> -->
    <Brackets base_amount="tax_amount"/>
     <Bracket starts_at="nightly_rate" amount="tax_amount"/>
    </Brackets>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Phần tử và thuộc tính

Thông báo TaxFeeInfo có các phần tử và thuộc tính sau:
Element / @Attribute Số lần xuất hiện Loại Mô tả
TaxFeeInfo 1 Phần tử phức tạp Phần tử gốc của thông báo giúp xác định thuế và phí cho một cơ sở lưu trú duy nhất.
TaxFeeInfo / @timestamp 1 DateTime Ngày và giờ tạo thông báo này.
TaxFeeInfo / @id 1 Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất cho thông báo yêu cầu này. Giá trị này được trả về trong thông báo hồi đáp. Các ký tự được phép sử dụng bao gồm a-z, A-Z, 0-9, _ (dấu gạch dưới) và - (dấu gạch nối).
TaxFeeInfo / @partner 1 Chuỗi Tài khoản đối tác dùng cho thông báo này. Giá trị của chuỗi này là giá trị của "Khóa đối tác" trên trang Cài đặt tài khoản trong Hotel Center.

Lưu ý: Nếu bạn có phần phụ trợ cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho nhiều tài khoản, giá trị này cần phải khớp với giá trị của thuộc tính ID được chỉ định trong phần tử <RequestorID> của thông báo <OTA_HotelRateAmountNotifRQ><OTA_HotelAvailNotifRQ> cho cùng một tài khoản.

TaxFeeInfo / Property 1..n Property Vùng chứa giúp xác định thuế và phí cho một cơ sở lưu trú duy nhất.
TaxFeeInfo / Property / ID 1 Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất của cơ sở lưu trú. Giá trị này phải khớp với Mã khách sạn được chỉ định bằng phần tử <id> trong phần tử <listing> trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn. Mã khách sạn cũng có trong Hotel Center.
TaxFeeInfo / Property / Taxes 0..1 Taxes Vùng chứa một hoặc nhiều phần tử <Tax>.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax 1..n Tax Một loại thuế riêng áp dụng cho cơ sở lưu trú.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes 0..1 RoomTypes Vùng chứa danh sách các loại phòng mà khoản thuế áp dụng. Thuế sẽ áp dụng cho mỗi <RoomType> được xác định. Nếu bạn không xác định <RoomTypes>, thuế sẽ áp dụng cho tất cả phòng.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType 1..n RoomType Xác định một loại phòng. Loại phòng được xác định trong phần tử <RoomData> trong thông báo Giao dịch (Dữ liệu cơ sở lưu trú) và như được xác định bằng RoomID. (Giá trị <RoomID> cũng được thuộc tính InvTypeCode trong các thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ tham chiếu đến.)
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RoomTypes / RoomType / @id 1 Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất của quỹ phòng (loại phòng). Giá trị này tương ứng với <RoomID> trong thông báo Giao dịch (Dữ liệu về cơ sở lưu trú). Số lượng ký tự tối đa được phép là 50.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans 0..1 RatePlans Vùng chứa danh sách các gói giá mà khoản thuế áp dụng. Nếu bạn không xác định <RatePlans>, thuế sẽ áp dụng cho tất cả gói giá.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan 1..n RatePlan Xác định một gói giá. Gói giá được định nghĩa là tổng hợp gói dịch vụ, giá và tình trạng phòng, theo cách xác định trong các thông báo Giao dịch (Dữ liệu cơ sở lưu trú), OTA_HotelRateAmountNotifRQ và OTA_HotelAvailNotifRQ, đồng thời gói giá còn được xác định bằng PackageID.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / RatePlans / RatePlan / @id 1 Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất của gói giá. Giá trị này tương ứng với giá trị PackageID trong <PackageData> trong thông báo Giao dịch (Dữ liệu cơ sở lưu trú) và trong thuộc tính RatePlanCode của <StatusApplicationControl> trong cả thông báo <OTA_HotelRateAmountNotifRQ><OTA_HotelAvailNotifRQ>. Số lượng ký tự tối đa được phép là 50.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates 0..1 BookingDates Phạm vi ngày xác định thời điểm phải nhận phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange 1..99 DateRange Phạm vi ngày xác định thời điểm phải đặt phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @start 0..1 Date Ngày bắt đầu (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trước hoặc trùng với ngày end. Nếu bạn không xác định start, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày bắt đầu.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @end 0..1 Date Ngày kết thúc (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trùng hoặc sau ngày start. Nếu bạn không xác định end, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày kết thúc.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / BookingDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Chuỗi

Ngày trong tuần được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Nếu bạn không xác định, tất cả các ngày trong tuần đều được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Mỗi ký tự trong chuỗi xác định một ngày. Ví dụ: "MTWHF" cho biết là được phép sử dụng các ngày làm việc trong tuần trong phạm vi ngày.

Các ký tự hợp lệ:

 • M đại diện cho thứ Hai
 • T đại diện cho thứ Ba
 • W đại diện cho thứ Tư
 • H đại diện cho thứ Năm
 • F đại diện cho thứ Sáu
 • S đại diện cho thứ Bảy
 • U đại diện cho Chủ Nhật

Mọi tổ hợp ký tự đều hợp lệ.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates 0..1 CheckinDates Vùng chứa một hoặc nhiều phạm vi ngày dùng để xác định thời điểm phải trả phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange 1..20 DateRange Phạm vi ngày xác định thời điểm phải trả phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @start 0..1 Date Ngày bắt đầu (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trước hoặc trùng với ngày end. Nếu bạn không xác định start, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày bắt đầu.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @end 0..1 Date Ngày kết thúc (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trùng hoặc sau ngày start. Nếu bạn không xác định end, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày kết thúc.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckinDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Chuỗi

Ngày trong tuần được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Nếu bạn không xác định, tất cả các ngày trong tuần đều được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Mỗi ký tự trong chuỗi xác định một ngày. Ví dụ: "MTWHF" cho biết là được phép sử dụng các ngày làm việc trong tuần trong phạm vi ngày.

Các ký tự hợp lệ:

 • M đại diện cho thứ Hai
 • T đại diện cho thứ Ba
 • W đại diện cho thứ Tư
 • H đại diện cho thứ Năm
 • F đại diện cho thứ Sáu
 • S đại diện cho thứ Bảy
 • U đại diện cho Chủ Nhật

Mọi tổ hợp ký tự đều hợp lệ.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates 0..1 CheckoutDates Vùng chứa một hoặc nhiều phạm vi ngày dùng để xác định thời điểm cần phải đặt phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange 1..20 DateRange Vùng chứa một hoặc nhiều phạm vi ngày dùng để xác định thời điểm phải nhận phòng để áp dụng thuế đó.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @start 0..1 Date Ngày bắt đầu (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trước hoặc trùng với ngày end. Nếu bạn không xác định start, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày bắt đầu.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @end 0..1 Date Ngày kết thúc (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trùng hoặc sau ngày start. Nếu bạn không xác định end, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày kết thúc.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / CheckoutDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Chuỗi

Ngày trong tuần được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Nếu bạn không xác định, tất cả các ngày trong tuần đều được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Mỗi ký tự trong chuỗi xác định một ngày. Ví dụ: "MTWHF" cho biết là được phép sử dụng các ngày làm việc trong tuần trong phạm vi ngày.

Các ký tự hợp lệ:

 • M đại diện cho thứ Hai
 • T đại diện cho thứ Ba
 • W đại diện cho thứ Tư
 • H đại diện cho thứ Năm
 • F đại diện cho thứ Sáu
 • S đại diện cho thứ Bảy
 • U đại diện cho Chủ Nhật

Mọi tổ hợp ký tự đều hợp lệ.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates 0..1 StayDates

Vùng chứa một hoặc nhiều phạm vi ngày để xác định liệu có áp dụng thuế đó hay không, chẳng hạn như để áp dụng chiết khấu theo mùa.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / @application 1 Enum

Mô tả cách áp dụng thuế.

Các giá trị hợp lệ là:

 • all: Áp dụng thuế cho mỗi đêm trong hành trình nếu tất cả các ngày trong hành trình đều trùng với ngày trong thời gian lưu trú.
 • any: Áp dụng thuế cho tất cả các đêm trong hành trình nếu có bất kỳ ngày nào trong hành trình trùng với một ngày trong khoảng thời gian lưu trú.
 • overlap: Chỉ áp dụng thuế cho những đêm trong hành trình trùng với một ngày trong khoảng thời gian lưu trú.

  Lưu ý: overlap chỉ hợp lệ khi <Period> được đặt là night.

Thuộc tính này phải luôn được xác định.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange 1..99 DateRange Phạm vi ngày xác định những ngày sẽ áp dụng thuế.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @start 0..1 Date Ngày bắt đầu (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trước hoặc trùng với ngày end. Nếu bạn không xác định start, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày bắt đầu.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @end 0..1 Date Ngày kết thúc (sử dụng múi giờ của cơ sở lưu trú) trong phạm vi ngày. Ngày này phải trùng hoặc sau ngày start. Nếu bạn không xác định end, phạm vi ngày sẽ không có giới hạn vì không có ngày kết thúc.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / StayDates / DateRange / @days_of_week 0..1 Chuỗi

Ngày trong tuần được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Nếu bạn không xác định, tất cả các ngày trong tuần đều được phép sử dụng trong phạm vi ngày. Mỗi ký tự trong chuỗi xác định một ngày. Ví dụ: "MTWHF" cho biết là được phép sử dụng các ngày làm việc trong tuần trong phạm vi ngày.

Các ký tự hợp lệ:

 • M đại diện cho thứ Hai
 • T đại diện cho thứ Ba
 • W đại diện cho thứ Tư
 • H đại diện cho thứ Năm
 • F đại diện cho thứ Sáu
 • S đại diện cho thứ Bảy
 • U đại diện cho Chủ Nhật

Mọi tổ hợp ký tự đều hợp lệ.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Type 1 Enum

Các giá trị hợp lệ là:

 • percent: Tỷ lệ phần trăm tính trên tổng giá
 • amount: Số tiền cố định cần cộng thêm vào giá sau cùng
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Basis 1 Enum

Các giá trị hợp lệ là:

 • room: <Amount> áp dụng cho phòng này.
 • person: <Amount> áp dụng cho mỗi người. Giá trị này chỉ áp dụng nếu bạn đặt <Type> là số tiền.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Period 1 Enum

Các giá trị hợp lệ là:

 • stay: <Amount> sẽ được cộng thêm vào tổng giá của khoảng thời gian lưu trú.
 • night: <Amount> sẽ được cộng thêm vào mỗi đêm lưu trú.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Currency 0..1 Chuỗi Mã tiền tệ gồm ba chữ cái của khoản thuế (ví dụ: USD).
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Amount 1 Số thực Giá trị phần trăm hoặc số tiền thuế.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights 0..1 ApplicableNights Giá trị này chỉ áp dụng nếu bạn đặt <Type> là amount và đặt <Period> là night.

Giới hạn số đêm có thể áp dụng thuế.

Hãy chỉ định max hoặc excluded, chứ không chỉ định cả hai.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights / @max 0..1 Int Số đêm tối đa có thể áp dụng khoản thuế này.

Ví dụ: Nếu thuế áp dụng cho tối đa 3 đêm, hãy đặt max thành 3.

Nếu max lớn hơn hoặc bằng thời gian lưu trú, thuế sẽ áp dụng cho mỗi đêm của hành trình.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / ApplicableNights / @excluded 0..1 Int Bạn có thể áp dụng thuế này cho (LOS – excluded) đêm, trong đó LOS là thời gian lưu trú.

Ví dụ: Nếu bạn không áp dụng thuế vào ngày nhận phòng, hãy đặt excluded thành 1.

Nếu excluded lớn hơn hoặc bằng thời gian lưu trú, thì thuế sẽ không được áp dụng.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay 0..1 LengthOfStay Xác định giới hạn thời gian lưu trú mà thuế có thể được áp dụng. Thuế sẽ không được áp dụng nếu thời gian lưu trú vượt ra khỏi giới hạn tối thiểu và giới hạn tối đa.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay / @min 0..1 Integer Số đêm tối thiểu được phép trong khoảng thời gian lưu trú để áp dụng thuế. Nếu bạn không xác định giá trị này, thì sẽ không có giới hạn tối thiểu.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / LengthOfStay / @max 0..1 Integer Số đêm tối đa được phép trong khoảng thời gian lưu trú để áp dụng thuế. Nếu bạn không xác định giá trị này, thì sẽ không có giới hạn tối đa.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets 0..1 Brackets Vùng chứa một hoặc nhiều phần tử <Bracket>. Xác định tập hợp các khung thuế có liên quan với nhau và không chồng chéo. Ví dụ: thuế thuộc nhóm GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) của Ấn Độ.

Phần tử này chỉ hợp lệ khi bạn đặt <Period> là night và không chỉ định <Amount>.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / @base_amount 0..1 Số thực Giá trị phần trăm hoặc số tiền thuế, áp dụng cho giá mỗi đêm thấp hơn giá trị starts_at của khung thuế đầu tiên.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket 1..n Bracket Xác định khung thuế dựa trên giá mỗi đêm.
TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket / @starts_at 1 Số thực

Xác định giới hạn dưới của khung thuế. Giới hạn trên được chỉ định trong trường starts_at của khung thuế tiếp theo. Không có giới hạn trên cho khung thuế cuối cùng.

Một khung thuế sẽ được áp dụng khi giá mỗi đêm lớn hơn hoặc bằng giá trị starts_at của khung thuế đó và hoàn toàn thấp hơn giá trị starts_at của khung thuế tiếp theo.

Giá trị này phải hoàn toàn lớn hơn 0.

TaxFeeInfo / Property / Taxes / Tax / Brackets / Bracket / @amount 1 Số thực Giá trị phần trăm hoặc số tiền thuế áp dụng cho khung thuế này.
TaxFeeInfo / Property / Fees 0..1 Fees Vùng chứa một hoặc nhiều phần tử <Fee>.
TaxFeeInfo / Property / Fees / Fee 1..n Fee

Một loại phí riêng biệt áp dụng cho cơ sở lưu trú.

Tất cả các phần tử con của <Tax> đều được hỗ trợ đối với phần tử <Fee> có cú pháp tương tự.

Ví dụ

Thông báo cơ bản

Thông báo TaxFeeInfo cơ bản:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <Type>percent</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>stay</Period>
    <Amount>10.00</Amount>
   </Tax>
  </Taxes>
  <Fees>
   <Fee>
    <Type>amount</Type>
    <Basis>person</Basis>
    <Period>night</Period>
    <Currency>USD</Currency>
    <Amount>5.00</Amount>
   </Fee>
  </Fees>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Xóa thuế

Xóa tất cả thuế và phí cấp cơ sở lưu trú cho khách sạn được chỉ định:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Thuế theo nhóm

Thuế thuộc nhóm GST của Ấn Độ, áp dụng dựa trên giá mỗi đêm. Khung thuế:

 • Không tính thuế nếu giá mỗi đêm nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.
 • Thuế 12% nếu giá mỗi đêm lớn hơn 1.000 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.500.
 • Thuế 18% nếu giá mỗi đêm trên 7.500.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfo timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
      id="12345678"
      partner="partner_account_name">
 <Property>
  <ID>Property_1</ID>
  <Taxes>
   <Tax>
    <Type>percent</Type>
    <Basis>room</Basis>
    <Period>night</Period>
    <Brackets base_amount="0">
     <Bracket starts_at="1000.01" amount="12"/>
     <Bracket starts_at="7500.01" amount="18"/>
    </Brackets>
   </Tax>
  </Taxes>
 </Property>
</TaxFeeInfo>

Phản hồi

Cú pháp

Thông báo TaxFeeInfoResponse sử dụng cú pháp sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="timestamp"
          id="message_ID"
          partner="partner_account_name">
 <!-- Either Success or Issues will be populated. -->
 <Success/>
 <Issues>
  <Issue code="issue_code" status="issue_type">issue_description</Issue>
 </Issues>
</TaxFeeInfoResponse>

Phần tử và thuộc tính

Thông báo TaxFeeInfoResponse có các phần tử và thuộc tính sau:
Element / @Attribute Số lần xuất hiện Loại Mô tả
TaxFeeInfoResponse 1 Phần tử phức tạp Phần tử gốc cho biết thông báo yêu cầu TaxFeeInfo nhận được đã thành công hay gặp lỗi.
TaxFeeInfoResponse / @timestamp 1 DateTime Ngày và giờ tạo thông báo này.
TaxFeeInfoResponse / @id 1 Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất lấy từ thông báo TaxFeeInfo tương ứng.
TaxFeeInfoResponse / @partner 1 Chuỗi Tài khoản đối tác dùng cho thông báo này.
TaxFeeInfoResponse / Success 0..1 Success Cho biết rằng thông báo TaxFeeInfo đã được xử lý thành công mà không có bất kỳ cảnh báo, lỗi hoặc lượt xử lý hỏng nào.

Mỗi thông báo có <Success> hoặc <Issues>.

TaxFeeInfoResponse / Issues 0..1 Issues Vùng chứa một hoặc nhiều vấn đề gặp phải trong quá trình xử lý thông báo TaxFeeInfo.

Mỗi thông báo có <Success> hoặc <Issues>.

TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue 1..n Issue Thông tin mô tả về cảnh báo, lỗi hoặc lượt xử lý hỏng trong quá trình xử lý thông báo TaxFeeInfo. Bạn có thể xem chi tiết về các vấn đề này trong Thông báo lỗi về trạng thái của nguồn cấp dữ liệu.
TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue / @code 1 Integer Giá trị nhận dạng của vấn đề.
TaxFeeInfoResponse / Issues / Issue / @status 1 Enum

Loại vấn đề gặp phải.

Các giá trị hợp lệ là warning (cảnh báo), error (lỗi) và failure (xử lý hỏng).

Ví dụ

Thành công

Dưới đây là phản hồi cho một thông báo TaxFeeInfo được xử lý thành công.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
          id="12345678"
          partner="partner_account_name">
 <Success/>
</TaxFeeInfoResponse>

Lỗi

Dưới đây là phản hồi cho thông báo TaxFeeInfo không được xử lý do gặp lỗi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxFeeInfoResponse timestamp="2020-05-18T16:20:00-04:00"
          id="12345678"
          partner="partner_account_name">
 <Issues>
  <Issue code="1001" status="error">Example</Issue>
 </Issues>
</TaxFeeInfoResponse>