OTA_HotelRateAmountNotifRQ

İstekler

Söz dizimi

OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="message_ID"
              TimeStamp="timestamp"
              Version="3.0"
              NotifType="[Overlay|Delta|Remove]"
              NotifScopeType="[ProductRate]">
 <POS>
  <Source>
   <RequestorID ID="partner_account_name"/>
  </Source>
 </POS>
 <RateAmountMessages HotelCode="HotelID">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"
                RatePlanCode="PackageID"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="float"
              AmountAfterTax="float"
              CurrencyCode="currency"
              NumberOfGuests="integer"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Öğeler ve Özellikler

OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajında şu öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
OTA_HotelRateAmountNotifRQ 1 Karmaşık öğe Ücret mesajının kök öğesidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @xmlns 0..1 Dize (URI) XML ad alanıdır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @EchoToken 1 Dize Bu istek mesajının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, yanıt mesajında döndürülür. İzin verilen karakterler a-z, A-Z, 0-9, _ (alt çizgi) ve - (kısa çizgi) şeklindedir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @TimeStamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @Version 1 Ondalık OpenTravel mesaj sürümüdür.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @NotifType 0..1 Enum

Her <RateAmountMessage> öğesine uygulanacak bildirim türüdür.

Geçerli değerler şunlardır:

 • Overlay: <StatusApplicationControl> öğesinde belirtilen oda türü, ücret planı ve tarihler için geçerli kişi başı ücretlerin tamamını siler ve yerlerine yeni ücretleri yazar.
 • Remove: <StatusApplicationControl> öğesinde belirtilen oda türü, ücret planı ve tarihler için geçerli kişi başı ücretlerin tamamını siler.
 • Delta: (NotifType belirtilmezse varsayılandır) <StatusApplicationControl> öğesinde belirtilen oda türü, ücret planı ve tarihler için geçerli kişi başı ücretleri ekler veya günceller.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @NotifScopeType 0..1 Enum

Her <RateAmountMessage> öğesine uygulanacak NotifType öğesinin kapsamıdır.

Geçerli değerler şunlardır:

 • ProductRate: (NotifScopeType belirtilmezse varsayılandır) NotifType öğesi, oda türü (InvTypeCode) ve ücret planının (RatePlanCode) birleşiminden yola çıkarak ürünlere uygulanır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS 0..1 POS Bu mesajdaki iş ortağı hesabını belirten kapsayıcıdır (genellikle arka ucunuz, birden fazla iş ortağı hesabı için fiyat feed'i sağlıyorsa kullanılır).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / Source 1 Kaynak <POS> varsa gereklidir. <RequestorID> öğesinin kapsayıcısıdır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / RequestorID 1 RequestorID <POS> varsa gereklidir. İş ortağı hesabını tanımlar.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / RequestorID / @ID 1 Dize Bu mesajın iş ortağı hesabıdır. Bu dize değeri, Hotel Center'ın Hesap ayarları sayfasında listelenen "İş ortağı anahtarı" değeridir.

Not: Birden fazla hesap için feed sağlayan bir arka ucunuz varsa bu değerin, Transaction (Tesis Verileri) mesajınızdaki partner özellik değeriyle ve aynı hesap genelinde <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajınızın <RequestorID> öğesindeki ID özellik değeriyle eşleşmesi gerekir.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages 1 RateAmountMessages Ücretleri tanımlayan <RateAmountMessage> öğelerin koleksiyonudur.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / @HotelCode 1 Dize Tesisin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu değer, Otel Listesi Feed'indeki <listing> öğesinde <id> kullanılarak belirtilen Otel Kimliği ile eşleşmelidir. Otel Kimliği, Hotel Center'da da listelenir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage 1..n RateAmountMessage Bir odanın fiyatlarını belirleyen kapsayıcıdır (tarih aralığı içerisinde oda türü ve ücret planının birleşiminden oluşur).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl 1 StatusApplicationControl Oda türü (InvTypeCode) ve ücret planı (RatePlanCode) tanımlayıcılarının yanı sıra tarih aralığını tanımlar.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Start 1 Tarih Tarih aralığının başlangıç tarihidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @End 1 Tarih Tarih aralığının bitiş tarihidir. start değerine eşit veya değerden daha büyük olmalıdır. start ve end eşitse güncelleme ilgili tarihe uygulanır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Mon 0..1 Boole Pazartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Tue 0..1 Boole Salı günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Weds 0..1 Boole Çarşamba günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Thur 0..1 Boole Perşembe günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Fri 0..1 Boole Cuma günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Sat 0..1 Boole Cumartesi günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Sun 0..1 Boole Pazar günlerini açıkça dahil etmek için true veya 1 olarak ayarlayın.

true olarak ayarlanırsa haftanın açıkça true olarak ayarlanmayan diğer günleri hariç tutulur (geçerli olduğunda Start ile End arasındaki tarihlerden filtrelenir).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @InvTypeCode 1 Dize Envanterin benzersiz tanımlayıcısıdır (oda türü). Bu değer, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <RoomID> ile eşlenir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @RatePlanCode 1 Dize Ücret planının benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu tanımlayıcı, Transaction (Tesis Verileri) mesajlarındaki <PackageID> ile eşlenir. Ücret planı, hem <OTA_HotelRateAmountNotifRQ> hem de <OTA_HotelAvailNotifRQ> mesajlarındaki <StatusApplicationControl> öğesinde ayrıntılı olarak tanımlanır ve belirtilir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates 0..1 Ücretler <Rate> öğesi koleksiyonunun kapsayıcısıdır. NotifType değeri "Remove" ise bu öğe belirtilmemelidir. "Remove" değilse bu öğe tam olarak bir kez belirtilmelidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate 1 Ücret <BaseByGuestAmts> öğesi koleksiyonunun kapsayıcısıdır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts 1 BaseByGuestAmts Taban ücret koleksiyonun kapsayıcısıdır.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt 1..n BaseByGuestAmt Belirtilen para biriminde oda fiyatlarını belirtir. Fiyat, her biri farklı NumberOfGuests değerine sahip birden fazla <BaseByGuestAmt> öğesi kullanılarak kişi başına olabilir. Aksi takdirde fiyat, NumberOfGuests tarafından tanımlanan maksimum kişi sayısı için geçerlidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @AmountBeforeTax 0..1 Kayan noktalı

Vergiler ve ücretler dahil edilmeden önce odanın günlük fiyatıdır.

belirtilmelidir.

Promosyon kullanıyorsanız indirim AmountBeforeTax öğesine, yüzdelik indirimler ise AmountAfterTax öğesine uygulanır. Bu durum, bazı vergi yapılarıyla uyumlu olmadığından burada yalnızca AmountBeforeTax öğesini belirtmenizi, TaxFeeInfo'da ise vergileri ve ücretleri belirtmenizi öneririz.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @AmountAfterTax 0..1 Kayan noktalı Geçerli vergiler ve ücretler dahil edildikten sonra odanın günlük fiyatıdır. AmountAfterTax belirtilirse tesis başına ayrı <TaxFeeInfo> mesajları gönderilmesi gerekmez. Bu özellik, belirli bölgelerdeki kullanıcılara gösterilebilecek taban ve toplam ücretleri sağlamak için AmountBeforeTax ile birlikte kullanılabilir.

Uyarı: Promosyon kullanıyorsanız AmountAfterTax tutarlarını kullanmanızı kesinlikle öneririz. İndirimleri kullanmak istiyorsanız TaxFeeInfo mesajını kullanarak vergileri ve ücretleri belirtin. Ardından indirimleriniz AmountBeforeTax tutarlarına uygulanır.

Not: AmountBeforeTax belirtilmezse AmountAfterTax belirtilmelidir.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @CurrencyCode 1 Enum Belirli bir para biriminin ISO 4217 (3) alfa karakter kodudur.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @NumberOfGuests 0..1 Tamsayı Bir oda için planlanan maksimum konuk sayısıdır. Sağlanmazsa varsayılan olarak 2'dir.

Örnekler

Bu bölümde, şu işlemlerin nasıl yapılacağını vurgulayan kod örnekleri verilmiştir:

Taban ücretler ve toplam ücretleri ayarlama

1. Örnek

Varsayılan kişi sayısı (çift) için taban ücrettir (vergi veya ücret dahil edilmeden). Bu modelde tesisin vergi ve ücretleri, TaxFeeInfo mesajı kullanılarak tanımlanmalıdır. Taban ücret, belirli bölgelerden arama yapan kullanıcılar için daha önemlidir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

2. Örnek

Varsayılan kişi sayısı (çift) için taban ve toplam ücrettir. Bu modelde vergiler ve ücretler, TaxFeeInfo mesajları kullanılarak ayrı olarak tanımlanmamalıdır. Taban ücret, belirli bölgelerden arama yapan kullanıcılar için daha önemlidir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

3. Örnek

Birden fazla kişi sayısı için toplam ücrettir (vergiler ve ücretler dahil). Bu modelde vergiler ve ücretler, TaxFeeInfo mesajları kullanılarak ayrı olarak tanımlanmamalıdır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="120.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="3"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

4. Örnek

Farklı tarih aralıklarında birden çok oda türü ve ücret planları için taban ve toplam ücrettir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-01"
                End="2020-05-31"
                InvTypeCode="RoomID_2"
                RatePlanCode="PackageID_2"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="200.00"
              AmountAfterTax="220.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ücret ekleme, kaldırma veya üstüne yazma

Ücret ekleme

2020-05-18 ile 2020-05-23 tarihleri arasında RoomID_1 ve PackageID_1 için kişi başı ücret eklemek üzere NotifType değerini Delta olarak ayarlayın.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Delta"
              NotifScopeType="ProductRate">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="120.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="3"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ücretlerin üstüne yazma

2020-05-18 ile 2020-05-23 tarihleri arasında RoomID_1 ve PackageID_1 için kişi başı ücretleri silip yeni belirtilen kişi başı ücretlerle değiştirmek üzere NotifType değerini Overlay olarak ayarlayın.

Örneğin, "Ücret ekleme" mesajından sonra bu mesaj gönderilirse 1, 2 ve 3 numaralı kişi başı ücretler silinir ve yalnızca 1 numaralı yeni kişi başı ücret depolanır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Overlay"
              NotifScopeType="ProductRate">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="200.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ücretleri kaldırma

2020-05-18 ile 2020-05-23 tarihleri arasında RoomID_1 ve PackageID_1 için kişi başı ücretleri silmek üzere NotifType değerini Delete olarak ayarlayın.

Örneğin, diğer örnek mesajların birinden sonra bu mesaj gönderilirse kişi başı ücretler saklanmaz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Remove"
              NotifScopeType="ProductRate">>
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Yanıtlar

Söz dizimi

OTA_HotelRateAmountNotifRS mesajında şu söz dizimi kullanılır:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              TimeStamp="timestamp"
              EchoToken="echo_token"
              Version="3.0">
 <!-- Either Success or Errors will be populated. -->
 <Success/>
 <Errors>
  <Error Type="12" Status="NotProcessed" ShortText="issue_code">issue_description</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>

Öğeler ve Özellikler

OTA_HotelRateAmountNotifRS mesajında aşağıdaki öğeler ve özellikler bulunur:
Öğe / @Özellik Geçtiği yer sayısı Tür Açıklama
OTA_HotelRateAmountNotifRS 1 Karmaşık öğe Müsaitlik durumu mesajı yanıtının kök öğesidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / @TimeStamp 1 DateTime Bu mesajın oluşturulma tarihi ve saatidir.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / @EchoToken 1 Dize İlişkilendirilmiş OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajındaki benzersiz tanımlayıcıdır.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Success 0..1 Success OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajının başarıyla işlendiğini belirtir.

Her mesajda <Success> veya <Errors> bulunur.

OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors 0..1 Errors OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajı işlenirken karşılaşılan bir veya daha fazla sorun için kullanılan bir kapsayıcıdır.

Her mesajda <Success> veya <Errors> bulunur.

OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error 1..n Error OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajı işlenirken karşılaşılan hatanın açıklamasıdır. Bu hatalarla ilgili ayrıntılar Feed Durumu Hata Mesajları konusunda bulunabilir.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Type 1 Tamsayı Hatayla ilişkili OpenTravel Alliance EWT (Hata Uyarı Türü) öğesidir. Yalnızca 12 (Processing exception) değeri kullanılır.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Tamsayı Hatayla ilişkili OpenTravel Alliance ERR (Hata Kodu) öğesidir. Yalnızca 450 (Unable to process) değeri kullanılır.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Enum Orijinal isteğin durumudur. Yalnızca NotProcessed değeri kullanılır.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @ShortText 1 Dize Sorunun Google tanımlayıcısıdır. Bu hatalarla ilgili ayrıntılar Feed Durumu Hata Mesajları konusunda bulunabilir.

Örnekler

Success

Aşağıda, başarıyla işlenmiş bir OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Success/>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>

Errors

Aşağıda, hatalar nedeniyle işlenmemiş bir OTA_HotelRateAmountNotifRQ mesajına yanıt yer almaktadır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Errors>
  <Error Type="12" Code="450" Status="NotProcessed" ShortText="8001">Example</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>