Maksimum Performans Öğe Grupları

Maksimum Performans öğe grubu, Maksimum Performans kampanyanızı oluştururken eklediğiniz resim, logo, başlık, açıklama ve videolardan oluşur. Google Ads, bu öğeleri reklamınızın yayınlandığı Google reklam kanalına (ör. YouTube, Gmail veya Arama) göre otomatik olarak karıştırıp eşleştirir.

Bir öğe grubu kampanyalar arasında paylaşılamaz. Her kampanya için en az bir öğe grubu gerekir. Kampanya başına en fazla 100 öğe grubu kullanılabilir.

Öğe grupları

Öğe grubu, bir temaya odaklanan veya bir hedef kitleyle ilgili öğe koleksiyonudur. Öğe grubu, tüm reklamlarınızı derleyip reklam hedefiniz doğrultusunda geçerli tüm reklam biçimleri için envanter oluşturmak amacıyla kullanılır. Öğe grupları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öğe grupları bir veya daha fazla nihai URL içerir. En az bir nihai URL gerekir. Belirli bir öğe grubu ve kampanya hedefleri için dönüşüm yoluyla en alakalı URL'yi kullanın. Öğe grubunun nihai URL'si, WEBPAGE kampanya ölçütlerinden hariç tutulamaz.

AssetGroup, yeni bir AssetGroupAsset oluşturup aşağıdaki bilgiler sağlanarak Asset'e bağlanır:

 • AssetGroup kaynak adı
 • Asset kaynak adı
 • AssetGroup içindeki Asset alanın AssetFieldType kadarı

Bir AssetGroup, birden fazla Asset nesnesine bağlanabilir. Asset, birden fazla öğe grubuna bağlanabilir. Bir Asset, farklı AssetGroup nesnelerinde farklı alan türlerine sahip olabilir.

AssetGroup işlemleri atomik olmalıdır. Kısmi hata desteklenmez. Öğe grupları toplu işlemde değiştirilemez.

Maksimum Performans perakende kampanyalarında minimum öğe koşullarını karşılamadan AssetGroup nesne oluşturabilirsiniz. Ancak herhangi bir Maksimum Performans kampanyasında AssetGroupAsset kullanarak bir Asset öğesini AssetGroup öğesine bağlamaya çalışmak, tüm öğe koşullarının geçerli olmasını tetikler. Başka bir deyişle, Maksimum Performans perakende kampanyalarındaki AssetGroup nesneleri yalnızca iki durumda olabilir:

 • Bağlı Asset nesneleri olmadan
 • Asset şartının tümünü karşılıyor

En iyi uygulama olarak, tüm envanterde erişimi en üst düzeye çıkarmak için öğeleri yüklemenizi öneririz. Ancak, gerekli tüm öğeleri tek bir istekte bağlamanız gerekir ve ayrı isteklerle öğe gruplarına tek seferde öğe ekleyemezsiniz.

Java

/** Creates a list of MutateOperations that create a new AssetGroup. */
private List<MutateOperation> createAssetGroupOperations(
  long customerId,
  String assetGroupResourceName,
  List<String> headlineAssetResourceNames,
  List<String> descriptionAssetResourceNames)
  throws IOException {
 List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
 String campaignResourceName =
   ResourceNames.campaign(customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID);
 // Creates the AssetGroup.
 AssetGroup assetGroup =
   AssetGroup.newBuilder()
     .setName("Performance Max asset group #" + getPrintableDateTime())
     .setCampaign(campaignResourceName)
     .addFinalUrls("http://www.example.com")
     .addFinalMobileUrls("http://www.example.com")
     .setStatus(AssetGroupStatus.PAUSED)
     .setResourceName(assetGroupResourceName)
     .build();
 AssetGroupOperation assetGroupOperation =
   AssetGroupOperation.newBuilder().setCreate(assetGroup).build();
 mutateOperations.add(
   MutateOperation.newBuilder().setAssetGroupOperation(assetGroupOperation).build());

 // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

 // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 // and providing:
 //  the resource name of the AssetGroup
 //  the resource name of the Asset
 //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.

 // To learn more about AssetGroups, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 // Links the previously created multiple text assets.

 // Links the headline assets.
 for (String resourceName : headlineAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.HEADLINE)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Links the description assets.
 for (String resourceName : descriptionAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.DESCRIPTION)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Creates and links the long headline text asset.
 List<MutateOperation> createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Travel the World", AssetFieldType.LONG_HEADLINE);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the business name text asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Interplanetary Cruises", AssetFieldType.BUSINESS_NAME);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the image assets.

 // Creates and links the Logo Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId, "https://gaagl.page.link/bjYi", AssetFieldType.LOGO, "Marketing Logo");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/Eit5",
     AssetFieldType.MARKETING_IMAGE,
     "Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/bjYi",
     AssetFieldType.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
     "Square Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 return mutateOperations;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
/// </summary>
/// <param name="campaignResourceName">The campaign resource name.</param>
/// <param name="assetGroupResourceName">The asset group resource name.</param>
/// <param name="headlineAssetResourceNames">The headline asset resource names.</param>
/// <param name="descriptionAssetResourceNames">The description asset resource
/// names.</param>
/// <param name="resourceNameGenerator">A generator for unique temporary ID's.</param>
/// <param name="config">The Google Ads config.</param>
/// <returns>A list of MutateOperations that create the new asset group.</returns>
private List<MutateOperation> CreateAssetGroupOperations(
  string campaignResourceName,
  string assetGroupResourceName,
  List<string> headlineAssetResourceNames,
  List<string> descriptionAssetResourceNames,
  AssetGroupAssetTemporaryResourceNameGenerator resourceNameGenerator,
  GoogleAdsConfig config)
{
  List<MutateOperation> operations = new List<MutateOperation>();

  // Create the AssetGroup
  operations.Add(
    new MutateOperation()
    {
      AssetGroupOperation = new AssetGroupOperation()
      {
        Create = new AssetGroup()
        {
          Name = "Performance Max asset group #" +
            ExampleUtilities.GetRandomString(),
          Campaign = campaignResourceName,
          FinalUrls = { "http://www.example.com" },
          FinalMobileUrls = { "http://www.example.com" },
          Status = AssetGroupStatus.Paused,
          ResourceName = assetGroupResourceName
        }
      }
    }
  );

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  //  the resource name of the AssetGroup
  //  the resource name of the Asset
  //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  // Link the previously created multiple text assets.

  // Link the headline assets.
  foreach (string resourceName in headlineAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Headline,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Link the description assets.
  foreach (string resourceName in descriptionAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Description,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Create and link the long headline text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Travel the World",
      AssetFieldType.LongHeadline
    )
  );

  // Create and link the business name text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Interplanetary Cruises",
      AssetFieldType.BusinessName
    )
  );

  // Create and link the image assets.

  // Create and link the Logo Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.Logo,
      "Marketing Logo",
      config
    )
  );

  // Create and link the Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/Eit5",
      AssetFieldType.MarketingImage,
      "Marketing Image",
      config
    )
  );

  // Create and link the Square Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.SquareMarketingImage,
      "Square Marketing Image",
      config
    )
  );

  return operations;
}

   

PHP

private static function createAssetGroupOperations(
  int $customerId,
  array $headlineAssetResourceNames,
  array $descriptionAssetResourceNames
): array {
  $operations = [];
  // Creates a new mutate operation that creates an asset group operation.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'asset_group_operation' => new AssetGroupOperation([
      'create' => new AssetGroup([
        'resource_name' => ResourceNames::forAssetGroup(
          $customerId,
          self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
        'name' => 'Performance Max asset group #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        'final_urls' => ['http://www.example.com'],
        'final_mobile_urls' => ['http://www.example.com'],
        'status' => AssetGroupStatus::PAUSED
      ])
    ])
  ]);

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  // - the resource name of the AssetGroup
  // - the resource name of the Asset
  // - the field_type of the Asset in this AssetGroup
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

  // Links the previously created multiple text assets.

  // Links the headline assets.
  foreach ($headlineAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::HEADLINE
        ])
      ])
    ]);
  }
  // Links the description assets.
  foreach ($descriptionAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::DESCRIPTION
        ])
      ])
    ]);
  }

  // Creates and links the long headline text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Travel the World',
    AssetFieldType::LONG_HEADLINE
  ));
  // Creates and links the business name text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Interplanetary Cruises',
    AssetFieldType::BUSINESS_NAME
  ));

  // Creates and links the image assets.

  // Creates and links the Logo Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::LOGO,
    'Marketing Logo'
  ));
  // Creates and links the Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/Eit5',
    AssetFieldType::MARKETING_IMAGE,
    'Marketing Image'
  ));
  // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    'Square Marketing Image'
  ));

  return $operations;
}
   

Python

def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names,
):
  """Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.

  A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
  be referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    headline_asset_resource_names: a list of headline resource names.
    description_asset_resource_names: a list of description resource names.

  Returns:
    MutateOperations that create a new asset group and related assets.
  """
  asset_group_service = client.get_service("AssetGroupService")
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  operations = []

  # Create the AssetGroup
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  asset_group = mutate_operation.asset_group_operation.create
  asset_group.name = f"Performance Max asset group #{uuid4()}"
  asset_group.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  asset_group.final_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.final_mobile_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.status = client.enums.AssetGroupStatusEnum.PAUSED
  asset_group.resource_name = asset_group_service.asset_group_path(
    customer_id,
    _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
  )
  operations.append(mutate_operation)

  # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  # and providing:
  #  the resource name of the AssetGroup
  #  the resource name of the Asset
  #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  #
  # To learn more about AssetGroups, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  # Link the previously created multiple text assets.

  # Link the headline assets.
  for resource_name in headline_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = client.enums.AssetFieldTypeEnum.HEADLINE
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id,
      _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Link the description assets.
  for resource_name in description_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = (
      client.enums.AssetFieldTypeEnum.DESCRIPTION
    )
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id,
      _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Create and link the long headline text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Travel the World",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LONG_HEADLINE,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the business name text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Interplanetary Cruises",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.BUSINESS_NAME,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the image assets.

  # Create and link the Logo Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LOGO,
    "Marketing Logo",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/Eit5",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.MARKETING_IMAGE,
    "Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Square Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    "Square Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)
  return operations
   

Ruby

# Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
#
# A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
# be referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names)
 operations = []

 # Create the AssetGroup
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.asset_group_operation = client.operation.create_resource.asset_group do |ag|
   ag.name = "Performance Max asset group #{SecureRandom.uuid}"
   ag.campaign = client.path.campaign(
    customer_id,
    PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   ag.final_urls << "http://www.example.com"
   ag.final_mobile_urls << "http://www.example.com"
   ag.status = :PAUSED
   ag.resource_name = client.path.asset_group(
    customer_id,
    ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
  end
 end

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets
 #
 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 #  the resource name of the AssetGroup
 #  the resource name of the Asset
 #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 headline_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :HEADLINE
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Link the description assets.
 description_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :DESCRIPTION
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Create and link the long headline text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Travel the World",
  :LONG_HEADLINE)

 # Create and link the business name text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Interplanetary Cruises",
  :BUSINESS_NAME)

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the Logo Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :LOGO,
  "Marketing Logo")

 # Create and link the Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/Eit5",
  :MARKETING_IMAGE,
  "Marketing Image")

 # Create and link the Square Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :SQUARE_MARKETING_IMAGE,
  "Square Marketing Image")

 operations
end
   

Perl

sub create_asset_group_operations {
 my (
  $customer_id,
  $headline_asset_resource_names,
  $description_asset_resource_names
 ) = @_;

 my $operations = [];
 # Create a mutate operation that creates an asset group operation.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   assetGroupOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetGroupService::AssetGroupOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AssetGroup->new({
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::asset_group(
        $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
       name   => "Performance Max asset group #" . uniqid(),
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       finalUrls    => ["http://www.example.com"],
       finalMobileUrls => ["http://www.example.com"],
       status     =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Enums::AssetGroupStatusEnum::PAUSED
      })})});

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets.

 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 # - the resource name of the AssetGroup
 # - the resource name of the Asset
 # - the fieldType of the Asset in this AssetGroup
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 foreach my $resource_name (@$headline_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => HEADLINE
       })})});
 }

 # Link the description assets.
 foreach my $resource_name (@$description_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => DESCRIPTION
       })})});
 }

 # Create and link the long headline text asset.
 push @$operations,
  @{create_and_link_text_asset($customer_id, "Travel the World",
   LONG_HEADLINE)};

 # Create and link the business name text asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_text_asset($customer_id, "Interplanetary Cruises",
   BUSINESS_NAME)};

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the logo asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset($customer_id, "https://gaagl.page.link/bjYi",
   LOGO, "Marketing Logo")};

 # Create and link the marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,  "https://gaagl.page.link/Eit5",
   MARKETING_IMAGE, "Marketing Image"
  )};

 # Create and link the square marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,      "https://gaagl.page.link/bjYi",
   SQUARE_MARKETING_IMAGE, "Square Marketing Image"
  )};

 return $operations;
}
   

Birden fazla öğe grubu

Öğeler alandaki URL'lerde kullanılacak kadar genel değilse ve URL genişletmesi kullanıyorsanız farklı nihai URL'ler için benzersiz öğe grupları oluşturabilirsiniz.

Öğelerinizi kitleye göre özelleştirmek istiyorsanız aynı nihai URL için birden fazla öğe grubu da oluşturabilirsiniz. Ayrıca tema başına birden fazla öğe grubu oluşturabilirsiniz.