Tworzenie grup zasobów kampanii Performance Max

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Grupa zasobów kampanii Performance Max składa się z obrazów, logo, nagłówków, tekstów reklamy i filmów, które dodasz podczas tworzenia kampanii Performance Max. Google Ads automatycznie łączy i dopasowuje te zasoby na podstawie wybranego kanału Google Ads (YouTube, Gmail, wyszukiwarka itp.).

Nie można udostępniać grupy zasobów między kampaniami. Każda kampania wymaga co najmniej 1 grupy zasobów. Możesz utworzyć maksymalnie 100 grup zasobów na kampanię.

grupy zasobów,

Grupa zasobów to zbiór zasobów skoncentrowanych na temacie lub powiązanych z odbiorcami docelowymi. Grupa zasobów służy do tworzenia wszystkich reklam i zasobów reklamowych na potrzeby każdego formatu reklamy, który odpowiada Twojemu celowi reklamowemu. Więcej informacji o grupach zasobów

Grupy zasobów zawierają co najmniej jeden końcowy adres URL. Wymagany jest co najmniej 1 końcowy adres URL. Użyj adresu URL, który jest najtrafniejszy w przypadku ścieżki konwersji danego celu grupy zasobów i celów kampanii. Końcowego adresu URL grupy zasobów nie można wykluczyć z kryteriów kampanii WEBPAGE.

Łączenie grup zasobów z zasobami

Aby połączyć AssetGroup z Asset, utwórz nowy AssetGroupAsset i podaj te dane:

 • Nazwa zasobu zasobu AssetGroup
 • Nazwa zasobu zasobu Asset
 • AssetFieldType z Asset w: AssetGroup

AssetGroup można połączyć z wieloma obiektami Asset. Asset można połączyć z wieloma grupami zasobów. Jeden typ Asset może mieć różne typy pól w różnych obiektach AssetGroup.

AssetGroup operacje muszą być atomowe. Częściowy błąd nie jest obsługiwany. Grup zasobów nie można modyfikować w ramach procesu zbiorczego.

Java

/** Creates a list of MutateOperations that create a new AssetGroup. */
private List<MutateOperation> createAssetGroupOperations(
  long customerId,
  String assetGroupResourceName,
  List<String> headlineAssetResourceNames,
  List<String> descriptionAssetResourceNames)
  throws IOException {
 List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
 String campaignResourceName =
   ResourceNames.campaign(customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID);
 // Creates the AssetGroup.
 AssetGroup assetGroup =
   AssetGroup.newBuilder()
     .setName("Performance Max asset group #" + getPrintableDateTime())
     .setCampaign(campaignResourceName)
     .addFinalUrls("http://www.example.com")
     .addFinalMobileUrls("http://www.example.com")
     .setStatus(AssetGroupStatus.PAUSED)
     .setResourceName(assetGroupResourceName)
     .build();
 AssetGroupOperation assetGroupOperation =
   AssetGroupOperation.newBuilder().setCreate(assetGroup).build();
 mutateOperations.add(
   MutateOperation.newBuilder().setAssetGroupOperation(assetGroupOperation).build());

 // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

 // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 // and providing:
 //  the resource name of the AssetGroup
 //  the resource name of the Asset
 //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.

 // To learn more about AssetGroups, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 // Links the previously created multiple text assets.

 // Links the headline assets.
 for (String resourceName : headlineAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.HEADLINE)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Links the description assets.
 for (String resourceName : descriptionAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.DESCRIPTION)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Creates and links the long headline text asset.
 List<MutateOperation> createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Travel the World", AssetFieldType.LONG_HEADLINE);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the business name text asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Interplanetary Cruises", AssetFieldType.BUSINESS_NAME);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the image assets.

 // Creates and links the Logo Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId, "https://gaagl.page.link/bjYi", AssetFieldType.LOGO, "Marketing Logo");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/Eit5",
     AssetFieldType.MARKETING_IMAGE,
     "Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/bjYi",
     AssetFieldType.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
     "Square Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 return mutateOperations;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
/// </summary>
/// <param name="campaignResourceName">The campaign resource name.</param>
/// <param name="assetGroupResourceName">The asset group resource name.</param>
/// <param name="headlineAssetResourceNames">The headline asset resource names.</param>
/// <param name="descriptionAssetResourceNames">The description asset resource
/// names.</param>
/// <param name="resourceNameGenerator">A generator for unique temporary ID's.</param>
/// <param name="config">The Google Ads config.</param>
/// <returns>A list of MutateOperations that create the new asset group.</returns>
private List<MutateOperation> CreateAssetGroupOperations(
  string campaignResourceName,
  string assetGroupResourceName,
  List<string> headlineAssetResourceNames,
  List<string> descriptionAssetResourceNames,
  AssetGroupAssetTemporaryResourceNameGenerator resourceNameGenerator,
  GoogleAdsConfig config)
{
  List<MutateOperation> operations = new List<MutateOperation>();

  // Create the AssetGroup
  operations.Add(
    new MutateOperation()
    {
      AssetGroupOperation = new AssetGroupOperation()
      {
        Create = new AssetGroup()
        {
          Name = "Performance Max asset group #" +
            ExampleUtilities.GetRandomString(),
          Campaign = campaignResourceName,
          FinalUrls = { "http://www.example.com" },
          FinalMobileUrls = { "http://www.example.com" },
          Status = AssetGroupStatus.Paused,
          ResourceName = assetGroupResourceName
        }
      }
    }
  );

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  //  the resource name of the AssetGroup
  //  the resource name of the Asset
  //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  // Link the previously created multiple text assets.

  // Link the headline assets.
  foreach (string resourceName in headlineAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Headline,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Link the description assets.
  foreach (string resourceName in descriptionAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Description,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Create and link the long headline text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Travel the World",
      AssetFieldType.LongHeadline
    )
  );

  // Create and link the business name text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Interplanetary Cruises",
      AssetFieldType.BusinessName
    )
  );

  // Create and link the image assets.

  // Create and link the Logo Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.Logo,
      "Marketing Logo",
      config
    )
  );

  // Create and link the Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/Eit5",
      AssetFieldType.MarketingImage,
      "Marketing Image",
      config
    )
  );

  // Create and link the Square Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.SquareMarketingImage,
      "Square Marketing Image",
      config
    )
  );

  return operations;
}

   

PHP

private static function createAssetGroupOperations(
  int $customerId,
  array $headlineAssetResourceNames,
  array $descriptionAssetResourceNames
): array {
  $operations = [];
  // Creates a new mutate operation that creates an asset group operation.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'asset_group_operation' => new AssetGroupOperation([
      'create' => new AssetGroup([
        'resource_name' => ResourceNames::forAssetGroup(
          $customerId,
          self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
        'name' => 'Performance Max asset group #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        'final_urls' => ['http://www.example.com'],
        'final_mobile_urls' => ['http://www.example.com'],
        'status' => AssetGroupStatus::PAUSED
      ])
    ])
  ]);

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  // - the resource name of the AssetGroup
  // - the resource name of the Asset
  // - the field_type of the Asset in this AssetGroup
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

  // Links the previously created multiple text assets.

  // Links the headline assets.
  foreach ($headlineAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::HEADLINE
        ])
      ])
    ]);
  }
  // Links the description assets.
  foreach ($descriptionAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::DESCRIPTION
        ])
      ])
    ]);
  }

  // Creates and links the long headline text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Travel the World',
    AssetFieldType::LONG_HEADLINE
  ));
  // Creates and links the business name text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Interplanetary Cruises',
    AssetFieldType::BUSINESS_NAME
  ));

  // Creates and links the image assets.

  // Creates and links the Logo Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::LOGO,
    'Marketing Logo'
  ));
  // Creates and links the Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/Eit5',
    AssetFieldType::MARKETING_IMAGE,
    'Marketing Image'
  ));
  // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    'Square Marketing Image'
  ));

  return $operations;
}
   

Python

def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names,
):
  """Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.

  A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
  be referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    headline_asset_resource_names: a list of headline resource names.
    description_asset_resource_names: a list of description resource names.

  Returns:
    MutateOperations that create a new asset group and related assets.
  """
  asset_group_service = client.get_service("AssetGroupService")
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  operations = []

  # Create the AssetGroup
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  asset_group = mutate_operation.asset_group_operation.create
  asset_group.name = f"Performance Max asset group #{uuid4()}"
  asset_group.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  asset_group.final_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.final_mobile_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.status = client.enums.AssetGroupStatusEnum.PAUSED
  asset_group.resource_name = asset_group_service.asset_group_path(
    customer_id, _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
  )
  operations.append(mutate_operation)

  # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  # and providing:
  #  the resource name of the AssetGroup
  #  the resource name of the Asset
  #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  #
  # To learn more about AssetGroups, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  # Link the previously created multiple text assets.

  # Link the headline assets.
  for resource_name in headline_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = client.enums.AssetFieldTypeEnum.HEADLINE
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id, _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Link the description assets.
  for resource_name in description_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = (
      client.enums.AssetFieldTypeEnum.DESCRIPTION
    )
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id, _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Create and link the long headline text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Travel the World",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LONG_HEADLINE,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the business name text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Interplanetary Cruises",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.BUSINESS_NAME,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the image assets.

  # Create and link the Logo Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LOGO,
    "Marketing Logo",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/Eit5",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.MARKETING_IMAGE,
    "Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Square Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    "Square Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)
  return operations
   

Ruby

# Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
#
# A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
# be referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names)
 operations = []

 # Create the AssetGroup
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.asset_group_operation = client.operation.create_resource.asset_group do |ag|
   ag.name = "Performance Max asset group #{SecureRandom.uuid}"
   ag.campaign = client.path.campaign(
    customer_id,
    PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   ag.final_urls << "http://www.example.com"
   ag.final_mobile_urls << "http://www.example.com"
   ag.status = :PAUSED
   ag.resource_name = client.path.asset_group(
    customer_id,
    ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
  end
 end

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets
 #
 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 #  the resource name of the AssetGroup
 #  the resource name of the Asset
 #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 headline_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :HEADLINE
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Link the description assets.
 description_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :DESCRIPTION
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Create and link the long headline text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Travel the World",
  :LONG_HEADLINE)

 # Create and link the business name text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Interplanetary Cruises",
  :BUSINESS_NAME)

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the Logo Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :LOGO,
  "Marketing Logo")

 # Create and link the Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/Eit5",
  :MARKETING_IMAGE,
  "Marketing Image")

 # Create and link the Square Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :SQUARE_MARKETING_IMAGE,
  "Square Marketing Image")

 operations
end
   

Perl

sub create_asset_group_operations {
 my (
  $customer_id,
  $headline_asset_resource_names,
  $description_asset_resource_names
 ) = @_;

 my $operations = [];
 # Create a mutate operation that creates an asset group operation.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   assetGroupOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AssetGroupService::AssetGroupOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AssetGroup->new({
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::asset_group(
        $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
       name   => "Performance Max asset group #" . uniqid(),
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       finalUrls    => ["http://www.example.com"],
       finalMobileUrls => ["http://www.example.com"],
       status     =>
        Google::Ads::GoogleAds::V13::Enums::AssetGroupStatusEnum::PAUSED
      })})});

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets.

 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 # - the resource name of the AssetGroup
 # - the resource name of the Asset
 # - the fieldType of the Asset in this AssetGroup
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 foreach my $resource_name (@$headline_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => HEADLINE
       })})});
 }

 # Link the description assets.
 foreach my $resource_name (@$description_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => DESCRIPTION
       })})});
 }

 # Create and link the long headline text asset.
 push @$operations,
  @{create_and_link_text_asset($customer_id, "Travel the World",
   LONG_HEADLINE)};

 # Create and link the business name text asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_text_asset($customer_id, "Interplanetary Cruises",
   BUSINESS_NAME)};

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the logo asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset($customer_id, "https://gaagl.page.link/bjYi",
   LOGO, "Marketing Logo")};

 # Create and link the marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,  "https://gaagl.page.link/Eit5",
   MARKETING_IMAGE, "Marketing Image"
  )};

 # Create and link the square marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,      "https://gaagl.page.link/bjYi",
   SQUARE_MARKETING_IMAGE, "Square Marketing Image"
  )};

 return $operations;
}
   

Wiele grup zasobów

Jeśli zasoby nie są wystarczająco ogólne, aby używać ich w różnych adresach URL w domenie, a używasz ich rozwinięcia, możesz utworzyć unikalne grupy zasobów dla różnych końcowych adresów URL.

Możesz też utworzyć wiele grup zasobów dla tego samego końcowego adresu URL, jeśli chcesz dostosować zasoby według odbiorców. Możesz też utworzyć wiele grup zasobów na każdy temat.

Sygnały dotyczące odbiorców

Audience to wielokrotnego użytku zbiór wybranych segmentów, kierowania demograficznego i wykluczeń. Za pomocą AssetGroupSignal możesz określić, który Audience z największym prawdopodobieństwem doprowadzi do konwersji przez AssetGroup.

Performance Max wykorzystuje sygnał dotyczący odbiorców, aby wyszukiwać nowe wyświetlenia o podobnych lub silniejszych zamiarach, aby znaleźć konwersje w sieciach wyszukiwania i reklamowej, w sieci reklamowej oraz w innych miejscach. Korzystając z sygnałów dotyczących odbiorców w połączeniu z wiedzą Google na temat zamiarów i preferencji klientów w czasie rzeczywistym, kampania Performance Max może znaleźć nowe, nieoczekiwane segmenty odbiorców.

Element AssetGroupSignal można dodać tylko do AssetGroup lub usunąć. Wszelkie zmiany powiązanego obiektu Audience należy wprowadzać za pomocą polecenia AudienceService.