Method: domains.trafficStats.get

לקבל נתונים סטטיסטיים על תנועה עבור דומיין בתאריך מסוים. הפונקציה מחזירה את הערך PERMISSION_DENIED אם למשתמש אין הרשאה לגשת ל-TrafficStats של הדומיין.

בקשת HTTP

GET https://gmailpostmastertools.googleapis.com/v1/{name=domains/*/trafficStats/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

שם המשאב של סטטיסטיקות התנועה שצריך לקבל. למשל, domains/mymail.mydomain.com/trafficStats/20160807.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של TrafficStats.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/postmaster.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.