การนำส่งพัสดุไปรษณีย์

ใช้เทมเพลตนี้เพื่ออธิบายสถานะการจัดส่งพัสดุ

Use Case

การจัดส่งพัสดุพื้นฐาน

ตัวอย่างแบบละเอียดสําหรับการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Pickup Corner",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "Google Chromecast"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole"
  }
 }
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="Pickup Corner"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
  </div>
 </div>
</div>

การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีข้อมูลการจัดส่ง

ตัวอย่างการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีรายละเอียดการจัดส่ง

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "ParcelDelivery",
 "deliveryAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "originAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "John Frank",
  "streetAddress": "25 Willie Mays Plaza",
  "addressLocality": "San Francisco",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "94107"
 },
 "expectedArrivalFrom": "2027-03-10T12:00:00-08:00",
 "expectedArrivalUntil": "2027-03-12T12:00:00-08:00",
 "carrier": {
  "@type": "Organization",
  "name": "FedEx",
  "url": "http://fedex.com/"
 },
 "itemShipped": {
  "@type": "Product",
  "name": "iPod Mini",
  "url": "http://apple.com/ipad32gb",
  "image": "http://apple.com/images/ipad32gb.jpg",
  "sku": "B00DR0PDNE",
  "description": "iPod Mini 32Gb White",
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "Apple"
  },
  "color": "white"
 },
 "trackingNumber": "3453291231",
 "trackingUrl": "http://fedex.com/track/3453291231",
 "potentialAction": {
  "@type": "TrackAction",
  "url": "http://fedex.com/track/3453291231"
 },
 "hasDeliveryMethod": {
  "@type": "ParcelService",
  "name": "http://schema.org/ParcelService"
 },
 "partOfOrder": {
  "@type": "Order",
  "orderNumber": "176057",
  "merchant": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bob Dole",
   "sameAs": "http://www.freebase.com/m/0fhkx"
  },
  "orderStatus": "http://schema.org/OrderInTransit"
 }
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
 <div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <div itemprop="originAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="John Frank"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="25 Willie Mays Plaza"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
  <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
 </div>
 <meta itemprop="expectedArrivalFrom" content="2027-03-10T12:00:00-08:00"/>
 <meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2027-03-12T12:00:00-08:00"/>
 <div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="FedEx"/>
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/"/>
 </div>
 <div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
  <meta itemprop="name" content="iPod Mini"/>
  <link itemprop="url" href="http://apple.com/ipad32gb"/>
  <link itemprop="image" href="http://apple.com/images/ipad32gb.jpg"/>
  <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
  <meta itemprop="description" content="iPod Mini 32Gb White"/>
  <div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
   <meta itemprop="name" content="Apple"/>
  </div>
  <meta itemprop="color" content="white"/>
 </div>
 <meta itemprop="trackingNumber" content="3453291231"/>
 <link itemprop="trackingUrl" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
  <link itemprop="url" href="http://fedex.com/track/3453291231"/>
 </div>
 <div itemprop="hasDeliveryMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelService">
  <meta itemprop="name" content="http://schema.org/ParcelService"/>
 </div>
 <div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <meta itemprop="orderNumber" content="176057"/>
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bob Dole"/>
   <link itemprop="sameAs" href="http://www.freebase.com/m/0fhkx"/>
  </div>
  <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderInTransit"/>
 </div>
</div>

ทดสอบมาร์กอัปของคุณ

คุณตรวจสอบมาร์กอัปได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบมาร์กอัปอีเมล วางรหัสมาร์กอัปแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบเพื่อสแกนเนื้อหาและรับรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่มีอยู่

ข้อมูลจำเพาะ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่มีสําหรับประเภทนี้

พร็อพเพอร์ตี้ ประเภท คำอธิบาย
ที่อยู่สําหรับจัดส่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (จําเป็น) ที่อยู่ปลายทาง
deliveryAddress.ชื่อ ข้อความ ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์
deliveryAddress.streetAddress ข้อความ (ต้องระบุ) ที่อยู่ เช่น 1600 Amphitheatre Pkwy
deliveryAddress.addressLocality ข้อความ (จําเป็น) ย่าน เช่น Mountain View
deliveryAddress.ชื่อภูมิภาค ข้อความ (จําเป็น) ภูมิภาค เช่น CA
deliveryAddress.ที่อยู่ประเทศ ข้อความหรือประเทศ (จําเป็น) ประเทศ เช่น USA คุณยังระบุรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 แบบ 2 ตัวอักษรได้ด้วย
deliveryAddress.postalCode ข้อความ (จําเป็น) รหัสไปรษณีย์ เช่น 94043
ที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ของผู้จัดส่ง
originAddress.name ข้อความ ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์
originAddress.streetAddress ข้อความ ที่อยู่ เช่น 1600 Amphitheatre Pkwy
originAddress.addressLocality ข้อความ ย่าน เช่น Mountain View
originAddress.addressRegion ข้อความ ภูมิภาค เช่น CA
originAddress.ที่อยู่ประเทศ ข้อความหรือประเทศ ประเทศ เช่น USA คุณยังระบุรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 แบบ 2 ตัวอักษรได้ด้วย
originAddress.postalCode ข้อความ รหัสไปรษณีย์ เช่น 94043
ต้องการจาก DateTime วันที่คาดว่าจะได้รับพัสดุมากที่สุด
ที่คาดหวังไว้จนถึงปัจจุบัน DateTime (ต้องระบุ) วันที่ล่าสุดที่พัสดุคาดว่าจะไปถึง
ผู้ให้บริการ องค์กร (จําเป็น) คู่สัญญาที่รับผิดชอบในการนําส่งพัสดุ ยอมรับสตริงด้วย (เช่น "FedEx")
ชื่อผู้ให้บริการ ข้อความ (จําเป็น) ชื่อองค์กร
ผู้ให้บริการ URL URL ขององค์กร
จัดส่งรายการแล้ว ผลิตภัณฑ์หรือการจอง (ต้องระบุ) ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการจัดส่งนี้ หากต้องการแสดงถึงจํานวน ให้ทําซ้ําผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมหรืออย่าใช้แอตทริบิวต์นี้ และใช้PartOfOrder แทนเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ ยอมรับอาร์เรย์ของออบเจ็กต์
itemShipped. ข้อความ (ต้องระบุ) ชื่อผลิตภัณฑ์
itemShipped.URL URL (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) ของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะเป็นหน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของผู้ขาย
รูปภาพ itemShipped. URL (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) รูปภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติเป็นรูปภาพบนเว็บไซต์ของผู้ขาย
itemShipped.sku ข้อความ (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) สต็อกคีปปิ้งยูนิต (SKU) เช่น ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงข้อเสนอ
รายละเอียด itemShipped. ข้อความ คําอธิบายสั้นๆ ของผลิตภัณฑ์
itemShipped.แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
itemShipped.brand. ข้อความ ชื่อแบรนด์
itemShipped.สี ข้อความ สีของผลิตภัณฑ์
หมายเลขติดตาม ข้อความ (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) หมายเลขติดตามของผู้จัดส่ง
URL ติดตาม URL (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) หน้าเว็บที่ติดตามพัสดุได้
มีวิธีการแสดงโฆษณา วิธีการแสดงโฆษณา วิธีที่ใช้ในการนําส่ง
สถานะการนําส่ง เหตุการณ์การแสดงโฆษณา เพิ่มข้อมูลใหม่เมื่อพัสดุภัณฑ์ผ่านการเดินทางแต่ละแห่ง (ตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงการจัดส่งครั้งสุดท้าย) มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการนําส่งรูปแบบการรับสินค้า (เช่น ที่ร้านค้าจากล็อกเกอร์)
ส่วนหนึ่งของคําสั่งซื้อ Order (ต้องระบุ) รายละเอียดคําสั่งซื้อที่จัดส่ง เมื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการจัดส่งโดยจัดส่งสินค้าไม่ได้ (เช่น จํานวนที่จัดส่ง) ให้ใช้คําสั่งซื้อนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์แทน
partOfOrder.หมายเลขคําสั่งซื้อ ข้อความ (ต้องระบุ) ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสําหรับธุรกรรม
partOfOrder. ผู้ขาย องค์กรหรือบุคคล (ต้องระบุ) ฝ่ายที่สั่งซื้อ (เช่น Amazon.com เป็นผู้ขายสําหรับผู้ขายหลายราย) ยอมรับสตริงด้วย (เช่น "บ๊อบ โดเล")
ชื่อ partOfOrder.merchant. ข้อความ (จําเป็น) ชื่อองค์กร
partOfOrder.merchant.sameAs URL URL ของ Freebase สําหรับผู้ขาย
partOfOrder.สถานะการสั่งซื้อ สถานะการสั่งซื้อ (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) สถานะปัจจุบันของคําสั่งซื้อ