gpg::SnapshotManager::OpenResponse

#include <snapshot_manager.h>

Lưu giữ dữ liệu cho một ảnh chụp nhanh cụ thể được yêu cầu cùng với trạng thái phản hồi.

Tóm tắt

Nếu ảnh chụp nhanh ở trạng thái xung đột, ảnh chụp nhanh chính data sẽ không hợp lệ và thông tin xung đột sẽ được cung cấp trong các trường conflict_id, conflict_originalconflict_unmerged. Xung đột phải được giải quyết trước khi ảnh chụp nhanh có thể nhận được sửa đổi trong tương lai.

Thuộc tính công khai

conflict_id
std::string
Giá trị nhận dạng của xung đột này.
conflict_original
Để trống nếu conflict_id trống.
conflict_unmerged
Để trống nếu conflict_id trống.
data
Một Snapshot.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong SnapshotOpenStatus.

Thuộc tính công khai

conflict_id

std::string gpg::SnapshotManager::OpenResponse::conflict_id

Giá trị nhận dạng của xung đột này.

Nếu chuỗi này trống thì không có xung đột.

conflict_original

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::OpenResponse::conflict_original

Để trống nếu conflict_id trống.

Đây là phiên bản hiện tại của ảnh chụp nhanh đã được thống nhất. Lưu ý: trước đây gọi là conflict_base.

conflict_unmerged

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::OpenResponse::conflict_unmerged

Để trống nếu conflict_id trống.

Đây là thay đổi được đề xuất không áp dụng được do các hoạt động xung đột trên một thiết bị khác. Lưu ý: trước đây gọi là conflict_remote.

data

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::OpenResponse::data

Một Snapshot.

Ảnh chụp nhanh này sẽ chỉ hợp lệ nếu không có lỗi hoặc xung đột. Trong trường hợp xung đột chưa được xử lý, hãy sử dụng conflict_id, conflict_originalconflict_unmerged.

trạng thái

SnapshotOpenStatus gpg::SnapshotManager::OpenResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong SnapshotOpenStatus.

Nếu phản hồi không thành công, vectơ dữ liệu của OpenResponse sẽ trống.