gpg::SnapshotMetadata

#include <snapshot_metadata.h>

Cấu trúc dữ liệu đơn lẻ cho phép bạn truy cập dữ liệu về trạng thái của siêu dữ liệu ảnh chụp nhanh cụ thể.

Tóm tắt

Không giống như các loại giá trị khác, SnapshotMetadata không thể thay đổi hoàn toàn. API SnapshotManager có thể "đóng" ảnh chụp nhanh, thay đổi kết quả của phương thức IsOpen(); các API như vậy đòi hỏi SnapshotMetadata phải được truyền vào IsOpen() trên toàn cầu.

Hàm khởi tạo và hàm dựng

SnapshotMetadata()
SnapshotMetadata(std::shared_ptr< SnapshotMetadataImpl > impl)
Xây dựng một đối tượng SnapshotMetadata từ shared_ptr đến SnapshotMetadataImpl.
SnapshotMetadata(const SnapshotMetadata & copy_from)
Tạo bản sao của một đối tượng SnapshotMetadata hiện có.
SnapshotMetadata(SnapshotMetadata && move_from)
Di chuyển một đối tượng SnapshotMetadata hiện có.
~SnapshotMetadata()

Hàm công khai

CoverImageURL() const
const std::string &
Trả về url ảnh bìa.
Description() const
const std::string &
Trả về đoạn mô tả ngắn gọn về siêu dữ liệu của bạn.
FileName() const
const std::string &
Trả về tên tệp và giá trị nhận dạng duy nhất của ảnh chụp nhanh.
IsOpen() const
bool
Trả về true khi siêu dữ liệu ảnh chụp nhanh được trả về đã được tải kèm theo dữ liệu tệp trùng khớp.
LastModifiedTime() const
Trả về thời gian mà mục nhập được sửa đổi lần gần đây nhất (được biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).
PlayedTime() const
Trả về thời gian phát liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.
ProgressValue() const
int64_t
Trả về giá trị tiến trình đã đặt được liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.
Valid() const
bool
Trả về true khi siêu dữ liệu ảnh chụp nhanh được trả về được điền dữ liệu và kèm theo trạng thái phản hồi thành công; false đối với ảnh chụp nhanh do người dùng tạo chưa được điền hoặc với ảnh chụp nhanh được điền kèm theo trạng thái phản hồi không thành công.
operator=(const SnapshotMetadata & copy_from)
Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách sao chép từ đối tượng khác.
operator=(SnapshotMetadata && move_from)
Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.

Hàm công khai

URL ảnh bìa

const std::string & CoverImageURL() const 

Trả về url ảnh bìa.

Mô tả

const std::string & Description() const 

Trả về đoạn mô tả ngắn gọn về siêu dữ liệu của bạn.

SnapshotMetadata::Valid() phải trả về giá trị đúng (true) để hàm này có thể sử dụng được.

Tên tệp

const std::string & FileName() const 

Trả về tên tệp và giá trị nhận dạng duy nhất của ảnh chụp nhanh.

Tên của ảnh chụp nhanh phải dài từ 1 đến 100 ký tự không dành riêng cho URL (a-z, A-Z, 0-9 hoặc các ký hiệu "-", ".", "_" hoặc "~").

IsOpen

bool IsOpen() const 

Trả về true khi siêu dữ liệu ảnh chụp nhanh được trả về đã được tải kèm theo dữ liệu tệp trùng khớp.

Các thao tác liên quan đến dữ liệu như Read, CommitResolve sẽ chỉ hoạt động nếu đối tượng có dữ liệu tệp. Mặc dù đúng như vậy, giá trị này thay đổi để phản ánh dữ liệu cơ bản của siêu dữ liệu tổng quan nhanh. Ví dụ: gọi Commit trên thao tác sẽ dẫn đến việc IsOpen() trả về false;

Thời gian sửa đổi gần đây nhất

Timestamp LastModifiedTime() const 

Trả về thời gian mà mục nhập được sửa đổi lần gần đây nhất (được biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).

Thời gian phát

gpg::Duration PlayedTime() const 

Trả về thời gian phát liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.

Giá trị tiến trình

int64_t ProgressValue() const 

Trả về giá trị tiến trình đã đặt được liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.

Giá trị tiến trình được dùng trong tính năng tự động giải quyết xung đột.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata()

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  std::shared_ptr< SnapshotMetadataImpl > impl
)

Xây dựng một đối tượng SnapshotMetadata từ shared_ptr đến SnapshotMetadataImpl.

Dành cho API sử dụng nội bộ.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  const SnapshotMetadata & copy_from
)

Tạo bản sao của một đối tượng SnapshotMetadata hiện có.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  SnapshotMetadata && move_from
)

Di chuyển một đối tượng SnapshotMetadata hiện có.

Hợp lệ

bool Valid() const 

Trả về true khi siêu dữ liệu ảnh chụp nhanh được trả về được điền dữ liệu và kèm theo trạng thái phản hồi thành công; false đối với ảnh chụp nhanh do người dùng tạo chưa được điền hoặc với ảnh chụp nhanh được điền kèm theo trạng thái phản hồi không thành công.

Hàm này phải trả về giá trị đúng cho các hàm getter (id, Name, Description, v.v.) trên ảnh chụp nhanh này để có thể sử dụng được.

toán tử=

SnapshotMetadata & operator=(
  const SnapshotMetadata & copy_from
)

Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách sao chép từ đối tượng khác.

toán tử=

SnapshotMetadata & operator=(
  SnapshotMetadata && move_from
)

Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.

~SnapshotMetadata

 ~SnapshotMetadata()