gpg::SnapshotMetadata

#include <snapshot_metadata.h>

Một cấu trúc dữ liệu duy nhất cho phép bạn truy cập dữ liệu về trạng thái của một siêu dữ liệu tổng quan nhanh cụ thể.

Tóm tắt

Không giống như các kiểu giá trị khác, SnapshotMetadata không hoàn toàn là bất biến. Các API SnapshotManager có thể "đóng" bản tổng quan nhanh, thay đổi kết quả của phương thức IsOpen(); các API này thường yêu cầu SnapshotMetadata được truyền vào IsOpen().

Hàm khởi tạo và hàm phá

SnapshotMetadata()
SnapshotMetadata(std::shared_ptr< SnapshotMetadataImpl > impl)
Xây dựng đối tượng SnapshotMetadata từ shared_ptr đến SnapshotMetadataImpl.
SnapshotMetadata(const SnapshotMetadata & copy_from)
Tạo bản sao của đối tượng SnapshotMetadata hiện có.
SnapshotMetadata(SnapshotMetadata && move_from)
Di chuyển đối tượng SnapshotMetadata hiện có.
~SnapshotMetadata()

Hàm công khai

CoverImageURL() const
const std::string &
Trả về URL của ảnh bìa.
Description() const
const std::string &
Trả về nội dung mô tả ngắn gọn về siêu dữ liệu tổng quan nhanh.
FileName() const
const std::string &
Trả về tên tệp và giá trị nhận dạng duy nhất của ảnh chụp nhanh.
IsOpen() const
bool
Trả về giá trị true khi siêu dữ liệu tổng quan nhanh trả về đã được tải cùng với dữ liệu tệp trùng khớp.
LastModifiedTime() const
Trả về thời gian mục nhập được sửa đổi lần gần đây nhất (được biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).
PlayedTime() const
Trả về thời gian phát liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.
ProgressValue() const
int64_t
Trả về giá trị tiến trình đã đặt liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.
Valid() const
bool
Trả về giá trị true khi siêu dữ liệu của ảnh chụp nhanh được trả về được điền sẵn dữ liệu và đi kèm với trạng thái phản hồi thành công; false đối với ảnh chụp nhanh do người dùng tạo chưa được điền sẵn hoặc nếu có dữ liệu được điền sẵn đi kèm trạng thái phản hồi không thành công.
operator=(const SnapshotMetadata & copy_from)
Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách sao chép từ một đối tượng khác.
operator=(SnapshotMetadata && move_from)
Gán đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.

Hàm công khai

CoverImageURL

const std::string & CoverImageURL() const 

Trả về URL của ảnh bìa.

Nội dung mô tả

const std::string & Description() const 

Trả về nội dung mô tả ngắn gọn về siêu dữ liệu tổng quan nhanh.

SnapshotMetadata::Valid() phải trả về giá trị true để dùng hàm này.

FileName

const std::string & FileName() const 

Trả về tên tệp và giá trị nhận dạng duy nhất của ảnh chụp nhanh.

Tên ảnh chụp nhanh phải có từ 1 đến 100 ký tự không dành riêng cho URL (a-z, A-Z, 0-9 hoặc các ký hiệu "-", ".", "_" hoặc "~").

IsOpen

bool IsOpen() const 

Trả về giá trị true khi siêu dữ liệu tổng quan nhanh trả về đã được tải cùng với dữ liệu tệp trùng khớp.

Các thao tác liên quan đến dữ liệu như Read, CommitResolve sẽ chỉ thực hiện được nếu đối tượng có dữ liệu tệp. Mặc dù có tính cố định, giá trị này vẫn thay đổi để phản ánh dữ liệu cơ bản của siêu dữ liệu tổng quan nhanh. Ví dụ: gọi Commit trên thao tác sẽ dẫn đến việc IsOpen() trả về giá trị false;

LastModifiedTime

Timestamp LastModifiedTime() const 

Trả về thời gian mục nhập được sửa đổi lần gần đây nhất (được biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống Unix).

PlayedTime

gpg::Duration PlayedTime() const 

Trả về thời gian phát liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.

ProgressValue

int64_t ProgressValue() const 

Trả về giá trị tiến trình đã đặt liên kết với siêu dữ liệu tổng quan nhanh này.

Giá trị tiến trình được dùng trong tính năng tự động giải quyết xung đột.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata()

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  std::shared_ptr< SnapshotMetadataImpl > impl
)

Xây dựng đối tượng SnapshotMetadata từ shared_ptr đến SnapshotMetadataImpl.

Dành cho API sử dụng nội bộ.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  const SnapshotMetadata & copy_from
)

Tạo bản sao của đối tượng SnapshotMetadata hiện có.

SnapshotMetadata

 SnapshotMetadata(
  SnapshotMetadata && move_from
)

Di chuyển đối tượng SnapshotMetadata hiện có.

Hợp lệ

bool Valid() const 

Trả về giá trị true khi siêu dữ liệu của ảnh chụp nhanh được trả về được điền sẵn dữ liệu và đi kèm với trạng thái phản hồi thành công; false đối với ảnh chụp nhanh do người dùng tạo chưa được điền sẵn hoặc nếu có dữ liệu được điền sẵn đi kèm trạng thái phản hồi không thành công.

Hàm này phải trả về giá trị true (đúng) cho các hàm getter (id, Name, Description, v.v.) trên ảnh chụp nhanh này thì mới có thể sử dụng được.

toán tử=

SnapshotMetadata & operator=(
  const SnapshotMetadata & copy_from
)

Chỉ định đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách sao chép từ một đối tượng khác.

toán tử=

SnapshotMetadata & operator=(
  SnapshotMetadata && move_from
)

Gán đối tượng SnapshotMetadata này bằng cách di chuyển một đối tượng khác vào đối tượng đó.

~SnapshotMetadata

 ~SnapshotMetadata()