Lưu trữ dữ liệu dành riêng cho ứng dụng

Thư mục dữ liệu ứng dụng là một thư mục ẩn đặc biệt mà ứng dụng của bạn có thể dùng để lưu trữ dữ liệu dành riêng cho ứng dụng, chẳng hạn như các tệp cấu hình. Thư mục dữ liệu ứng dụng sẽ tự động được tạo khi bạn cố gắng tạo một tệp trong đó. Hãy sử dụng thư mục này để lưu trữ mọi tệp mà người dùng không nên tương tác trực tiếp. Chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào thư mục này và nội dung của thư mục bị ẩn khỏi người dùng và khỏi các ứng dụng Drive khác.

Các tệp trong appDataFolder không thể di chuyển giữa các vị trí lưu trữ (không gian). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sắp xếp tệp.

Thư mục dữ liệu ứng dụng sẽ bị xoá khi người dùng gỡ cài đặt ứng dụng của bạn khỏi MyDrive. Người dùng cũng có thể xoá thư mục dữ liệu của ứng dụng theo cách thủ công.

Phạm vi thư mục dữ liệu ứng dụng

Để có thể truy cập vào thư mục dữ liệu ứng dụng, bạn phải yêu cầu quyền truy cập vào phạm vi https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata. Để biết thêm thông tin về phạm vi và cách yêu cầu quyền truy cập vào phạm vi đó, hãy tham khảo thông tin về uỷ quyền và xác thực dành riêng cho API. Để biết thêm thông tin về các phạm vi OAuth 2.0 cụ thể, hãy xem bài viết Các phạm vi OAuth 2.0 dành cho API của Google.

Tạo một tệp trong thư mục dữ liệu ứng dụng

Để tạo một tệp trong thư mục dữ liệu ứng dụng, hãy chỉ định appDataFolder trong thuộc tính parents của tệp và sử dụng phương thức files.create để tải tệp đó lên thư mục đó. Mã mẫu sau đây cho biết cách chèn tệp vào một thư mục bằng thư viện ứng dụng.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/**
 * Class to demonstrate use-case of create file in the application data folder.
 */
public class UploadAppData {

 /**
  * Creates a file in the application data folder.
  *
  * @return Created file's Id.
  */
 public static String uploadAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // File's metadata.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("config.json");
   fileMetadata.setParents(Collections.singletonList("appDataFolder"));
   java.io.File filePath = new java.io.File("files/config.json");
   FileContent mediaContent = new FileContent("application/json", filePath);
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/upload_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_appdata():
 """Insert a file in the application data folder and prints file Id.
 Returns : ID's of the inserted files

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file_metadata = {"name": "abc.txt", "parents": ["appDataFolder"]}
  media = MediaFileUpload("abc.txt", mimetype="text/txt", resumable=True)
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/upload_appdata.js
/**
 * Insert a file in the application data folder and prints file Id
 * */
async function uploadAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 const fs = require('fs');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'config.json',
  parents: ['appDataFolder'],
 };
 const media = {
  mimeType: 'application/json',
  body: fs.createReadStream('files/config.json'),
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadAppData()
{
  try {
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope(Drive::DRIVE);
  $client->addScope(Drive::DRIVE_APPDATA);
  $driveService = new Drive($client);
  $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
    'name' => 'config.json',
    'parents' => array('appDataFolder')
  ));
  $content = file_get_contents('../files/config.json');
  $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
    'data' => $content,
    'mimeType' => 'application/json',
    'uploadType' => 'multipart',
    'fields' => 'id'));
  printf("File ID: %s\n", $file->id);
  return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  } 
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class of demonstrate the use of Drive upload app data. 
  public class UploadAppData
  {
    /// <summary>
    /// Insert a file in the application data folder and prints file Id.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">File path to upload.</param>
    /// <returns>ID's of the inserted files, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadAppData(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "config.json",
          Parents = new List<string>()
          {
            "appDataFolder"
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "application/json");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Để biết thêm thông tin về cách tạo tệp trong thư mục, hãy tham khảo phần Tạo và điền thư mục.

Tìm kiếm các tệp trong thư mục dữ liệu ứng dụng

Để tìm kiếm các tệp trong thư mục dữ liệu ứng dụng, hãy đặt trường spaces thành appDataFolder và sử dụng phương thức files.list. Mã mẫu sau đây cho biết cách sử dụng tính năng tìm tệp trong thư mục dữ liệu ứng dụng bằng thư viện ứng dụng.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ListAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/**
 * Class to demonstrate use-case of list 10 files in the application data folder.
 */
public class ListAppData {

 /**
  * list down files in the application data folder.
  *
  * @return list of 10 files.
  */
 public static FileList listAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   FileList files = service.files().list()
     .setSpaces("appDataFolder")
     .setFields("nextPageToken, files(id, name)")
     .setPageSize(10)
     .execute();
   for (File file : files.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   return files;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to list files: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/list_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def list_appdata():
 """List all files inserted in the application data folder
 prints file titles with Ids.
 Returns : List of items

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  response = (
    service.files()
    .list(
      spaces="appDataFolder",
      fields="nextPageToken, files(id, name)",
      pageSize=10,
    )
    .execute()
  )
  for file in response.get("files", []):
   # Process change
   print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  response = None

 return response.get("files")


if __name__ == "__main__":
 list_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/list_appdata.js
/**
 * Copyright 2022 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * List all files inserted in the application data folder
 * */
async function listAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 try {
  const res = await service.files.list({
   spaces: 'appDataFolder',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   pageSize: 100,
  });
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

module.exports = listAppdata;

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveListAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function listAppData()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $response = $driveService->files->listFiles(array(
      'spaces' => 'appDataFolder',
      'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      'pageSize' => 10
    ));
    foreach ($response->files as $file) {
      printf("Found file: %s (%s)", $file->name, $file->id);
    }
    return $response->files;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ListAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive's list files in the application data folder.
  public class ListAppData
  {
    /// <summary>
    /// List down files in the application data folder.
    /// </summary>
    /// <returns>list of 10 files, null otherwise.</returns>
    public static FileList DriveListAppData()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.List();
        request.Spaces = "appDataFolder";
        request.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
        request.PageSize = 10;
        var result = request.Execute();
        foreach (var file in result.Files)
        {
          // Prints the list of 10 file names.
          Console.WriteLine("Found file: {0} ({1})", file.Name, file.Id);
        }
        return result;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Tải tệp xuống từ thư mục dữ liệu ứng dụng

Để tải một tệp xuống từ thư mục dữ liệu ứng dụng, hãy dùng phương thức files.get. Để biết thêm thông tin và xem các mã mẫu, hãy chuyển đến phần Tải nội dung tệp blob xuống.