Tổng quan về trình kết nối

Theo mặc định, Google Cloud Search sẽ lập chỉ mục mọi dữ liệu trong Google Workspace của bạn. Bạn cũng có thể tạo chương trình tuỳ chỉnh của riêng mình, được gọi là trình kết nối, để lập chỉ mục dữ liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ của bên thứ ba. Trình kết nối có thể là một chương trình riêng biệt, tập lệnh chạy trong quy trình riêng hoặc tiện ích bổ sung cho kho lưu trữ.

Có 2 loại trình kết nối: trình kết nối nội dungtrình kết nối danh tính. Các trình kết nối nội dung được dùng để truyền tải một kho lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu. Nhờ đó, Google Cloud Search có thể tìm kiếm dữ liệu đó một cách hiệu quả.

Trình kết nối danh tính dùng để liên kết danh tính và hệ thống danh tính của doanh nghiệp với các nhóm và Tài khoản Google mà Google Cloud Search sử dụng. Các mối liên kết này hỗ trợ việc đặt ACL và gợi ý chất lượng tìm kiếm trong quá trình lập chỉ mục.

Các bước tiếp theo

Dưới đây là một vài bước tiếp theo bạn có thể thực hiện: