ช่วงพักโฆษณา

SDK ของตัวรับสัญญาณ Android TV รองรับช่วงพักโฆษณาและโฆษณาที่แสดงร่วมภายในสตรีมสื่อที่กำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของช่วงพักโฆษณาได้ในภาพรวมของช่วงพักโฆษณาบนเว็บ

การจัดการภาระงานที่มีช่วงพักโฆษณา

ช่วงพักในแอป Android TV จะรวมอยู่ใน MediaLoadRequestData คำขอโหลดจะได้รับการประมวลผลตามปกติและดึง AdBreakClipInfo และ AdBreakInfo ได้จาก MediaInfo

คอตลิน
class MyMediaLoadCommandCallback : MediaLoadCommandCallback() {
 override fun onLoad( senderId: String?, loadRequestData: MediaLoadRequestData
  ): Task {
  return Tasks.call {
   // Resolve the entity into your data structure and load media.
   val mediaInfo = loadRequestData.mediaInfo
   ...
   myPrepareAdBreaks(mediaInfo.adBreakClips, mediaInfo.adBreaks)
   // Update media metadata and state (this clears all previous status
   // overrides).
   castReceiverContext.getMediaStatusModifier()
     .setDataFromLoad(mediaInfo) // Ad breaks are set on the modifier.
   castReceiverContext.getMediaManager().broadcastMediaStatus()
   // Return the resolved MediaLoadRequestData to indicate load success.
   return loadRequestData
  }
 }
}
Java
public class MyMediaLoadCommandCallback extends MediaLoadCommandCallback {
 @Override
 public Task onLoad(String senderId, MediaLoadRequestData loadRequestData) {
  return Tasks.call(() -> {
    // Resolve the entity into your data structure and load media.
    MediaInfo mediaInfo = loadRequestData.getMediaInfo();
    ...
    myPrepareAdBreaks(mediaInfo.getAdBreakClips(), mediaInfo.getAdBreaks());
    // Update media metadata and state (this clears all previous status
    // overrides).
    castReceiverContext.getMediaStatusModifier()
      .setDataFromLoad(mediaInfo); // Ad breaks are set on the modifier.
    castReceiverContext.getMediaManager().broadcastMediaStatus();
    // Return the resolved MediaLoadRequestData to indicate load success.
    return loadRequestData;
  });
  }
}

กำลังอัปเดตช่วงพักโฆษณา

เมื่อโฆษณาเริ่มเล่น ให้อัปเดต AdBreakStatus ใน MediaStatusModifier เพื่อประกาศว่าแอปได้เริ่มเล่นโฆษณาแล้ว

คอตลิน
val breakStatus = AdBreakStatus.Builder()
    .setBreakId("b1")
    .setBreakClipId("bc1")
    .setCurrentBreakClipTimeInMs(breakClipProgress)
    .setCurrentBreakTimeInMs(breakProgress)
    .setWhenSkippableInMs(5000) // Set this field so that the ad break clip is skippable
    .build()

castReceiverContext.getMediaStatusModifier()
    .setAdBreakStatus(breakStatus)
Java
AdBreakStatus breakStatus =
  new AdBreakStatus.Builder()
    .setBreakId("b1")
    .setBreakClipId("bc1")
    .setCurrentBreakClipTimeInMs(breakClipProgress)
    .setCurrentBreakTimeInMs(breakProgress)
    .setWhenSkippableInMs(5000) // Set this field so that the ad break clip is skippable
    .build();

castReceiverContext.getMediaStatusModifier()
  .setAdBreakStatus(breakStatus);

นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขช่วงพักโฆษณาแบบไดนามิกหลังจากที่โหลดรายการได้ด้วย โดยทำดังนี้

คอตลิน
var breakClip1: AdBreakClipInfo = ...
var breakClip2: AdBreakClipInfo = ...
var breakClip3: AdBreakClipInfo = ...

var break1: AdBreakInfo = ...
var break2: AdBreakInfo = ...

mediaManager.getMediaStatusModifier().getMediaInfoModifier()
  .setAdBreakClips({breakClip1, breakClip2, breakClip3})
  .setAdBreaks({break1, break2})
Java
AdBreakClipInfo breakClip1 = ...
AdBreakClipInfo breakClip2 = ...
AdBreakClipInfo breakClip3 = ...

AdBreakInfo break1 = ...
AdBreakInfo break2 = ...

mediaManager.getMediaStatusModifier().getMediaInfoModifier()
  .setAdBreakClips({breakClip1, breakClip2, breakClip3})
  .setAdBreaks({break1, break2});

เปิดใช้และจัดการการข้ามโฆษณา

เมื่อช่วงพักโฆษณากำลังเล่นอยู่ ผู้ส่งจะแสดงปุ่มให้ข้ามคลิปช่วงพักโฆษณาปัจจุบันหากกดข้ามได้ หากต้องการให้ผู้ใช้ข้ามคลิปช่วงพักโฆษณาได้ ให้ใช้ MediaStatusModifier เพื่อเพิ่มคำสั่งสื่อ COMMAND_SKIP_AD ดังนี้

คอตลิน
mMediaManager.getMediaStatusModifier().setMediaCommandSupported(MediaStatus.COMMAND_SKIP_AD, true)
Java
mMediaManager.getMediaStatusModifier().setMediaCommandSupported(MediaStatus.COMMAND_SKIP_AD, true);

ในการจัดการคำสั่ง SKIP_AD ให้ใช้โค้ดเรียกกลับ onSkipAd ใน MediaCommandCallback ดังนี้

คอตลิน
class MyMediaCommandCallback : MediaCommandCallback() {
  override fun onSkipAd(requestData: RequestData?): Task {
    // Skip your ad
    ...
    return Tasks.forResult(null)
  }
}

val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().mediaManager
mediaManager.setMediaCommandCallback(MyMediaCommandCallback())
Java
public class MyMediaCommandCallback extends MediaCommandCallback {
 @Override
 public Task onSkipAd(RequestData requestData) {
  // Skip your ad
  ...
  return Tasks.forResult(null);
 }
}

MediaManager mediaManager =
  CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
mediaManager.setMediaCommandCallback(new MyMediaCommandCallback());

การต่อภาพฝั่งไคลเอ็นต์

การต่อโฆษณาฝั่งไคลเอ็นต์ คือจุดที่โฆษณาไม่ได้ฝังอยู่ในสตรีม สำหรับ Cast Connect นอกเหนือจากการอัปเดต AdBreakStatus ใน MediaStatusModifier คุณต้องตั้งค่าความเร็วในการเล่นใน PlaybackStateCompat เพื่อให้ผู้ส่งทราบว่าต้องหยุดความคืบหน้าของไทม์ไลน์เนื้อหา

คอตลิน
// Playback speed should be 0 if content is not playing.
if (adIsPlaying) {
  playbackSpeed = 0.0f
}
val stateBuilder = PlaybackStateCompat.Builder()
  .setActions(AVAILABLE_MEDIA_ACTIONS)
stateBuilder.setState(playbackStateCompat, position, playbackSpeed)
mediaSession.setPlaybackState(stateBuilder.build())
Java
// Playback speed should be 0 if content is not playing.
if (adIsPlaying) {
  playbackSpeed = 0.0f;
}
PlaybackStateCompat.Builder stateBuilder = new PlaybackStateCompat.Builder()
  .setActions(AVAILABLE_MEDIA_ACTIONS);
stateBuilder.setState(playbackStateCompat, position, playbackSpeed);
mediaSession.setPlaybackState(stateBuilder.build());

เมื่อโฆษณาเล่นจบ คุณควรใช้ความเร็วในการเล่นก่อนหน้าอีกครั้ง

การต่อฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สำหรับการต่อวิดีโอฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โฆษณาจะถูกฝังอยู่เพื่อคาดหวังว่าเซิร์ฟเวอร์จะให้สตรีมเดียวที่มีทั้งเนื้อหาและโฆษณา ในกรณีนี้ การเล่นสามารถดำเนินไปได้ตามปกติเนื่องจากเส้นควบคุมเวลาประกอบด้วยระยะเวลาของโฆษณาเพิ่มเติมจากเนื้อหา