Thiết lập để phát triển bằng Khung ứng dụng truyền (CAF) dành cho Android

Điều kiện tiên quyết

SDK Google Cast dành cho Android là một phần của SDK Dịch vụ Google Play và không cần tải xuống riêng.

Lưu ý: Dịch vụ Google Play cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều API để tạo quảng cáo, thu thập số liệu phân tích, xác thực người dùng, tích hợp bản đồ và làm nhiều việc khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tổng quan về Dịch vụ Google Play. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo cài đặt đúng tệp APK Dịch vụ Google Play trên thiết bị của người dùng vì các bản cập nhật có thể chưa được gửi ngay cho tất cả người dùng.

Thêm Dịch vụ Google Play vào dự án

Chọn môi trường phát triển của bạn ở bên dưới và thêm Dịch vụ Google Play vào dự án bằng cách làm theo các bước được cung cấp.

Android Studio

Cách cung cấp API của Dịch vụ Google Play cho ứng dụng:

 1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun ứng dụng của bạn.

  Lưu ý: Các dự án Android Studio chứa tệp build.gradle cấp cao nhất và tệp build.gradle cho mỗi mô-đun. Hãy nhớ chỉnh sửa tệp cho mô-đun ứng dụng của bạn. Xem phần Xây dựng dự án bằng Gradle để biết thêm thông tin về Gradle.

 2. Xác minh rằng google() có trong repositories được liệt kê.
  repositories {
    google()
  }
  
 3. Thêm quy tắc bản dựng mới trong dependencies cho phiên bản mới nhất của play-services. Ví dụ:
  apply plugin: 'com.android.application'
    ...
  
    dependencies {
      implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.1'
      implementation 'androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.5'
      implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0'
    }
  

  Hãy nhớ cập nhật số phiên bản này mỗi lần Dịch vụ Google Play được cập nhật.

  Lưu ý: Nếu số lượng tham chiếu phương thức trong ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn 65K, thì có thể ứng dụng của bạn sẽ không biên dịch được. Bạn có thể giảm thiểu vấn đề này khi biên dịch ứng dụng bằng cách chỉ chỉ định các API cụ thể của Dịch vụ Google Play mà ứng dụng của bạn sử dụng, thay vì tất cả các API đó. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, vui lòng xem phần Biên dịch API một cách có chọn lọc thành tệp thực thi.

 4. Lưu các thay đổi rồi nhấp vào Sync Project with Gradle Files (Đồng bộ hoá dự án với tệp Gradle) trên thanh công cụ.

IDE khác

Cách cung cấp API của Dịch vụ Google Play cho ứng dụng:

 1. Sao chép dự án thư viện tại <android-sdk>/extras/google/google_play_services/libproject/google-play-services_lib/ vào vị trí bạn duy trì dự án ứng dụng Android của mình.
 2. Trong dự án ứng dụng của bạn, hãy tham chiếu dự án thư viện Dịch vụ Google Play. Hãy xem phần Tham khảo Dự án thư viện trên Dòng lệnh để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này.

  Lưu ý: Bạn nên tham chiếu bản sao của thư viện mà bạn đã sao chép đến không gian làm việc phát triển – bạn không nên tham chiếu thư viện trực tiếp từ thư mục SDK Android.

 3. Sau khi bạn thêm thư viện Dịch vụ Google Play làm phần phụ thuộc cho dự án ứng dụng, hãy mở tệp kê khai của ứng dụng rồi thêm thẻ sau đây làm phần tử con của phần tử <application>:
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  

Sau khi thiết lập dự án để tham chiếu dự án thư viện, bạn có thể bắt đầu phát triển các tính năng bằng API Dịch vụ Google Play.

Tạo ngoại lệ Proguard

Để ngăn ProGuard loại bỏ các lớp bắt buộc, hãy thêm các dòng sau vào tệp /proguard-project.txt:

-keep public class com.google.android.gms.common.internal.safeparcel.SafeParcelable {
  public static final *** NULL;
}

-keepnames class * implements android.os.Parcelable
-keepclassmembers class * implements android.os.Parcelable {
 public static final *** CREATOR;
}

-keep @interface android.support.annotation.Keep
-keep @android.support.annotation.Keep class *
-keepclasseswithmembers class * {
 @android.support.annotation.Keep <fields>;
}
-keepclasseswithmembers class * {
 @android.support.annotation.Keep <methods>;
}

-keep @interface com.google.android.gms.common.annotation.KeepName
-keepnames @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName class *
-keepclassmembernames class * {
 @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName *;
}

-keep @interface com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi
-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * {
 public <fields>;
 public <methods>;
}

-dontwarn android.security.NetworkSecurityPolicy