Calendars: update

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aktualizuje metadane kalendarza. Wypróbuj teraz lub zobacz przykład.

Żądanie

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
calendarId string Identyfikator kalendarza. Aby pobrać identyfikatory kalendarzy, wywołaj metodę calendarList.list. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza głównego obecnie zalogowanego użytkownika, użyj słowa kluczowego „primary”.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania prześlij zasób Kalendarza o tych właściwościach:

Nazwa właściwości Wartość Opis Uwagi
Właściwości opcjonalne
description string Opis kalendarza. Opcjonalne. zapisywalny
location string Geograficzna lokalizacja kalendarza jako dowolny tekst. Opcjonalne. zapisywalny
summary string Tytuł kalendarza. zapisywalny
timeZone string Strefa czasowa kalendarza. Sformatowana jako nazwa bazy danych stref czasowych IANA, np. „Europa/Zurych”. Opcjonalne. zapisywalny

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci zasób Kalendarza w treści odpowiedzi.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Używa biblioteki klienta w języku Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve a calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

// Make a change
calendar.setSummary("calendarSummary");

// Update the altered calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar updatedCalendar =
    service.calendars().update(calendar.getId(), calendar).execute();

System.out.println(updatedCalendar.getEtag());

Python

Używa biblioteki klienta dla języka Python.

# First retrieve the calendar from the API.
calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

calendar['summary'] = 'New Summary'

updated_calendar = service.calendars().update(calendarId=calendar['id'], body=calendar).execute()

print updated_calendar['etag']

PHP

Używa biblioteki klienta PHP.

// First retrieve the calendar from the API.
$calendar = $service->calendars->get('primary');

$calendar->setSummary('New Summary');

$updatedCalendar = $service->calendars->update('primary', $calendar);

echo $updatedCalendar->getEtag();

Ruby

Używa biblioteki klienta Ruby.

calendar = client.get_calendar('primary')
calendar.summary = "New Summary"
result = client.update_calendar(calendar.id, calendar)
print result.etag

Wypróbuj

Skorzystaj z eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę w aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.