با توسعه دهندگان در سراسر جهان و تیم Actions on Google ارتباط برقرار کنید، مشارکت کنید و با آنها همکاری کنید.

کمک بگیر

پاسخ سوالات فنی خود را دریافت کنید.

سرریز پشته

زیر تگ actions-on-google سوالی بپرسید.

به Stack Overflow بروید

کارشناسان توسعه دستیار گوگل

با کارشناسان دستیار Google از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

پروفایل ها

GitHub

نمونه‌ها و کتابخانه‌های Actions on Google را مشاهده کنید.

به GitHub بروید