מדריך למתחילים ל-API

בדף הזה מוסבר איך להתחיל להשתמש ב-Google Analytics Data API v1 בשפת התכנות המועדפת עליכם באמצעות ספריות הלקוח.

שלב 1. הפעלת ה-API

לוחצים על הלחצן הזה כדי ליצור פרויקט חדש ב-Cloud Platform, להפעיל באופן אוטומטי את Google Analytics Data API v1 וליצור את חשבון השירות שדרוש למדריך הזה:

מפעילים את Google Analytics Data API v1

בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחצו על הורדה של הגדרת לקוח ושמרו את הקובץ credentials.json בספריית העבודה שלכם.

שלב 2. הוספת חשבון שירות לנכס Google Analytics 4

באמצעות עורך טקסט, פותחים את הקובץ credentials.json שהורד בשלב הקודם ומחפשים את השדה client_email כדי למצוא את כתובת האימייל של חשבון השירות שנראית דומה לזו:

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

אפשר להשתמש בכתובת האימייל הזו כדי להוסיף משתמש לנכס Google Analytics 4 שאליו רוצים לגשת דרך Google Analytics Data API v1. במדריך הזה דרושות רק הרשאות צפייה.

שלב 3. הגדרת האימות

האפליקציה הזו מדגימה את השימוש ב-Google Analytics Data API v1 באמצעות פרטי כניסה לחשבון שירות.

מידע נוסף לקבלת הוראות ליצירה ולהגדרה של פרטי כניסה לחשבון שירות באפליקציה.

דרך קלה לספק פרטי כניסה לחשבון שירות היא להגדיר את משתנה הסביבה GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS, לקוח ה-API ישתמש בערך של המשתנה הזה כדי למצוא את קובץ ה-JSON של מפתח חשבון השירות.

כדי להגדיר את פרטי הכניסה של האפליקציה בדוגמה הזו, מריצים את הפקודה הבאה ומשתמשים בנתיב לקובץ ה-JSON של חשבון השירות שהורדתם בשלב 1:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="[PATH]"

למשל:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/user/Downloads/credentials.json"

שלב 4. התקנת ספריית הלקוח

ביצוע קריאה ל-API

עכשיו אתם יכולים להשתמש ב-Google Analytics Data API כדי לשלוח שאילתות על נכס Google Analytics 4. מריצים את הקוד הבא כדי לבצע את הקריאה הראשונה ל-API:

Java

import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.Row;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample quickstart application.
 *
 * <p>This application demonstrates the usage of the Analytics Data API using service account
 * credentials.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.QuickstartSample"
 * }</pre>
 */
public class QuickstartSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReport(propertyId);
 }

 // This is an example snippet that calls the Google Analytics Data API and runs a simple report
 // on the provided GA4 property id.
 static void sampleRunReport(String propertyId) throws Exception {
  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {

   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("city"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-03-31").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);

   System.out.println("Report result:");
   // Iterate through every row of the API response.
   for (Row row : response.getRowsList()) {
    System.out.printf(
      "%s, %s%n", row.getDimensionValues(0).getValue(), row.getMetricValues(0).getValue());
   }
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)


def sample_run_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a simple report on a Google Analytics 4 property."""
  # TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  # Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  # property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"

  # Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  # specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="city")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="2020-03-31", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)

  print("Report result:")
  for row in response.rows:
    print(row.dimension_values[0].value, row.metric_values[0].value)


Node.js

 /**
  * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  *  Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  */
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
 // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a simple report.
 async function runReport() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '2020-03-31',
     endDate: 'today',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'city',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(row.dimensionValues[0], row.metricValues[0]);
  });
 }

 runReport();

‎.NET

using Google.Analytics.Data.V1Beta;
using System;

namespace AnalyticsSamples
{
  class QuickStart
  {
    static void SampleRunReport(string propertyId="YOUR-GA4-PROPERTY-ID")
    {
      /**
       * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
       * Google Analytics 4 property ID before running the sample.
       */
      // propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";

      // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
      // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
      BetaAnalyticsDataClient client = BetaAnalyticsDataClient.Create();

      // Initialize request argument(s)
      RunReportRequest request = new RunReportRequest
      {
        Property = "properties/" + propertyId,
        Dimensions = { new Dimension{ Name="city"}, },
        Metrics = { new Metric{ Name="activeUsers"}, },
        DateRanges = { new DateRange{ StartDate="2020-03-31", EndDate="today"}, },
      };

      // Make the request
      var response = client.RunReport(request);

      Console.WriteLine("Report result:");
      foreach(Row row in response.Rows)
      {
        Console.WriteLine("{0}, {1}", row.DimensionValues[0].Value, row.MetricValues[0].Value);
      }
    }
    static int Main(string[] args)
    {
      SampleRunReport();
      return 0;
    }
  }
}

PHP

require 'vendor/autoload.php';

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;

/**
 * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
 *  property ID before running the sample.
 */
$property_id = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

// Using a default constructor instructs the client to use the credentials
// specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
$client = new BetaAnalyticsDataClient();

// Make an API call.
$request = (new RunReportRequest())
  ->setProperty('properties/' . $property_id)
  ->setDateRanges([
    new DateRange([
      'start_date' => '2020-03-31',
      'end_date' => 'today',
    ]),
  ])
  ->setDimensions([new Dimension([
      'name' => 'city',
    ]),
  ])
  ->setMetrics([new Metric([
      'name' => 'activeUsers',
    ])
  ]);
$response = $client->runReport($request);

// Print results of an API call.
print 'Report result: ' . PHP_EOL;

foreach ($response->getRows() as $row) {
  print $row->getDimensionValues()[0]->getValue()
    . ' ' . $row->getMetricValues()[0]->getValue() . PHP_EOL;
}

כל הכבוד! שלחת את הבקשה הראשונה שלך ל-Google Analytics Data API.