Krótkie wprowadzenie do interfejsu API

Na tej stronie dowiesz się, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Google Analytics Data API (wersja 1) w Twoim ulubionym języku programowania, korzystając z bibliotek klienta.

Krok 1. Włącz API

Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy projekt Cloud Platform, automatycznie włączyć interfejs Google Analytics Data API w wersji 1 i utworzyć konto usługi potrzebne do tego samouczka:

Włączanie interfejsu Google Analytics Data API w wersji 1

W wyświetlonym oknie kliknij POBIERZ KONFIGURACJĘ KLIENTA i zapisz plik credentials.json w katalogu roboczym.

Krok 2. Dodawanie konta usługi do usługi w Google Analytics 4

W edytorze tekstu otwórz plik credentials.json pobrany w poprzednim kroku i wyszukaj pole client_email, aby uzyskać adres e-mail konta usługi podobny do tego:

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

Użyj tego adresu e-mail, aby dodać użytkownika do usługi w Google Analytics 4, do której chcesz mieć dostęp za pomocą interfejsu Google Analytics Data API w wersji 1. Ten samouczek wymaga tylko uprawnień przeglądającego.

Krok 3. Konfigurowanie uwierzytelniania

Ta aplikacja pokazuje korzystanie z interfejsu Google Analytics Data API w wersji 1 za pomocą danych logowania do konta usługi.

Przeczytaj więcej instrukcji tworzenia i ustawiania danych logowania na konto usługi dla aplikacji.

Łatwym sposobem podania danych logowania na konto usługi jest ustawienie zmiennej środowiskowej GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS. Klient interfejsu API użyje wartości tej zmiennej, aby znaleźć plik JSON klucza konta usługi.

Aby ustawić dane logowania do aplikacji z tego przykładu, uruchom poniższe polecenie i użyj ścieżki do pliku JSON konta usługi pobranego w kroku 1:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="[PATH]"

Na przykład:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/user/Downloads/credentials.json"

Krok 4. Instalowanie biblioteki klienta

Wywoływanie interfejsu API

Teraz możesz używać interfejsu Google Analytics Data API do wysyłania zapytań do usługi Google Analytics 4. Uruchom ten kod, aby wykonać pierwsze wywołanie interfejsu API:

Java

import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.Row;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample quickstart application.
 *
 * <p>This application demonstrates the usage of the Analytics Data API using service account
 * credentials.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.QuickstartSample"
 * }</pre>
 */
public class QuickstartSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReport(propertyId);
 }

 // This is an example snippet that calls the Google Analytics Data API and runs a simple report
 // on the provided GA4 property id.
 static void sampleRunReport(String propertyId) throws Exception {
  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {

   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("city"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-03-31").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);

   System.out.println("Report result:");
   // Iterate through every row of the API response.
   for (Row row : response.getRowsList()) {
    System.out.printf(
      "%s, %s%n", row.getDimensionValues(0).getValue(), row.getMetricValues(0).getValue());
   }
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)


def sample_run_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a simple report on a Google Analytics 4 property."""
  # TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  # Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  # property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"

  # Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  # specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="city")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="2020-03-31", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)

  print("Report result:")
  for row in response.rows:
    print(row.dimension_values[0].value, row.metric_values[0].value)


Node.js

 /**
  * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  *  Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  */
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
 // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a simple report.
 async function runReport() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '2020-03-31',
     endDate: 'today',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'city',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(row.dimensionValues[0], row.metricValues[0]);
  });
 }

 runReport();

.NET

using Google.Analytics.Data.V1Beta;
using System;

namespace AnalyticsSamples
{
  class QuickStart
  {
    static void SampleRunReport(string propertyId="YOUR-GA4-PROPERTY-ID")
    {
      /**
       * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
       * Google Analytics 4 property ID before running the sample.
       */
      // propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";

      // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
      // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
      BetaAnalyticsDataClient client = BetaAnalyticsDataClient.Create();

      // Initialize request argument(s)
      RunReportRequest request = new RunReportRequest
      {
        Property = "properties/" + propertyId,
        Dimensions = { new Dimension{ Name="city"}, },
        Metrics = { new Metric{ Name="activeUsers"}, },
        DateRanges = { new DateRange{ StartDate="2020-03-31", EndDate="today"}, },
      };

      // Make the request
      var response = client.RunReport(request);

      Console.WriteLine("Report result:");
      foreach(Row row in response.Rows)
      {
        Console.WriteLine("{0}, {1}", row.DimensionValues[0].Value, row.MetricValues[0].Value);
      }
    }
    static int Main(string[] args)
    {
      SampleRunReport();
      return 0;
    }
  }
}

PHP

require 'vendor/autoload.php';

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;

/**
 * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
 *  property ID before running the sample.
 */
$property_id = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

// Using a default constructor instructs the client to use the credentials
// specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
$client = new BetaAnalyticsDataClient();

// Make an API call.
$request = (new RunReportRequest())
  ->setProperty('properties/' . $property_id)
  ->setDateRanges([
    new DateRange([
      'start_date' => '2020-03-31',
      'end_date' => 'today',
    ]),
  ])
  ->setDimensions([new Dimension([
      'name' => 'city',
    ]),
  ])
  ->setMetrics([new Metric([
      'name' => 'activeUsers',
    ])
  ]);
$response = $client->runReport($request);

// Print results of an API call.
print 'Report result: ' . PHP_EOL;

foreach ($response->getRows() as $row) {
  print $row->getDimensionValues()[0]->getValue()
    . ' ' . $row->getMetricValues()[0]->getValue() . PHP_EOL;
}

Gratulacje! Udało Ci się wysłać pierwsze żądanie do interfejsu Google Analytics Data API.