API Xoá người dùng – Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan về API Xoá người dùng trên Google Analytics.

Giới thiệu

API Xoá người dùng Google Analytics cho phép khách hàng xử lý các lượt xoá dữ liệu liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng nhất định. Công cụ này là một trong nhiều công cụ có thể sử dụng để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình.

Tổng quan

API Xoá người dùng cho phép khách hàng Google Analytics xoá dữ liệu của một giá trị nhận dạng người dùng nhất định khỏi một dự án hoặc tài sản web. Bạn có thể thực hiện yêu cầu xoá người dùng qua dự án Firebase hoặc tài sản Google Analytics.

Yêu cầu xoá dữ liệu

Sử dụng phương thức upsert để yêu cầu xoá dữ liệu của một người dùng cụ thể. Phương thức cập nhật và chèn dữ liệu lấy Tài nguyên yêu cầu xoá người dùng làm tham số duy nhất. Bạn có thể áp dụng yêu cầu xoá dữ liệu cho tài sản web Google Analytics (do trường webPropertyId chỉ định) hoặc Tài sản GA4(được trường propertyId chỉ định). Bạn có thể chỉ định người dùng có dữ liệu sẽ bị xóa bằng cách đặt một trong các giá trị nhận dạng bên trong trường id.userId. Bạn phải chỉ định loại giá trị nhận dạng trong trường id.type. Các loại mã nhận dạng người dùng được hỗ trợ:

  • CLIENT_ID: Mã ứng dụng khách của Google Analytics (chỉ được hỗ trợ khi đặt trường webPropertyId hoặc propertyId).
  • USER_ID: Google Analytics Mã nhận dạng người dùng (chỉ được hỗ trợ khi đặt trường webPropertyId hoặc propertyId).
  • APP_INSTANCE_ID: Mã phiên bản ứng dụng của Firebase (chỉ được hỗ trợ khi bạn đặt trường firebaseProjectId hoặc propertyId).

Tìm hiểu thêm về các tính năng Mã nhận dạng người dùng và Mã ứng dụng khách tại Trung tâm trợ giúp Analytics.

Xoá dữ liệu

Phương thức upsert trả về một Tài nguyên yêu cầu xoá người dùng có tập hợp trường deletionRequestTime. Trường deletionRequestTime đánh dấu thời điểm mà Google Analytics nhận được yêu cầu xóa.

Bạn phải có phạm vi https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion của OAuth 2.0 để gọi phương thức upsert.