API xoá người dùng - Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Xoá người dùng của Google Analytics.

Giới thiệu

API Xoá người dùng của Google Analytics cho phép khách hàng tiến hành xoá dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng nhất định. Công cụ này là một trong nhiều công cụ có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình.

Tổng quan

API Xoá người dùng giúp khách hàng của Google Analytics xoá dữ liệu của một giá trị nhận dạng người dùng nhất định khỏi một dự án hoặc tài sản web. Bạn có thể thực hiện yêu cầu Xoá người dùng bằng dự án Firebase hoặc tài sản Google Analytics.

Yêu cầu xoá dữ liệu

Sử dụng phương thức upert để yêu cầu xoá dữ liệu cho một người dùng cụ thể. Phương thức chèn và cập nhật sẽ lấy Tài nguyên yêu cầu xoá người dùng làm tham số duy nhất. Bạn có thể áp dụng yêu cầu xoá dữ liệu cho tài sản web Google Analytics (được chỉ định bởi trường webPropertyId) hoặc Tài sản GA4(được chỉ định theo trường propertyId). Bạn có thể chỉ định người dùng có dữ liệu sẽ bị xóa bằng cách đặt một trong các giá trị nhận dạng bên trong trường id.userId. Bạn phải chỉ định loại giá trị nhận dạng trong trường id.type. Các loại mã nhận dạng người dùng được hỗ trợ:

  • CLIENT_ID: Mã ứng dụng khách của Google Analytics (chỉ được hỗ trợ khi đặt trường webPropertyId hoặc propertyId).
  • USER_ID: Google Analytics Mã nhận dạng người dùng (chỉ được hỗ trợ khi bạn đặt trường webPropertyId hoặc propertyId).
  • APP_INSTANCE_ID: Mã phiên bản ứng dụng của Firebase (chỉ được hỗ trợ khi bạn đặt trường firebaseProjectId hoặc propertyId).

Tìm hiểu thêm về các tính năng User ID và Client-ID tại Trung tâm trợ giúp Analytics.

Xoá dữ liệu

Phương thức upert trả về một Tài nguyên yêu cầu xoá người dùng có tập hợp trường deletionRequestTime. Trường deletionRequestTime đánh dấu thời điểm Google Analytics nhận được yêu cầu xoá.

Bạn phải có phạm vi OAuth 2.0 https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion để gọi phương thức upsert.