Measurement Protocol (Google Analytics 4)

Measurement Protocol cho Google Analytics 4 giúp cải thiện khả năng đo lường luồng dữ liệu web và ứng dụng bằng cách gửi sự kiện trực tiếp đến máy chủ Google Analytics trong các yêu cầu HTTP. Bạn có thể ghi lại các lượt tương tác từ máy chủ đến máy chủ cũng như các lượt tương tác ngoại tuyến, đồng thời gửi các lượt tương tác đó dưới dạng sự kiện Measurement Protocol tới Google Analytics. Tại đây, bạn có thể xem các lượt tương tác đó trong báo cáo.

Bạn phải sử dụng tính năng gắn thẻ (gTag, Trình quản lý thẻ hoặc Google Analytics cho Firebase) để sử dụng giao thức này. Hãy xem các tính năng chính để biết thông tin quan trọng về cách Measurement Protocol này hoạt động với Google Analytics 4.

Trường hợp sử dụng

Dưới đây là một số cách để sử dụng Measurement Protocol:

  • Liên kết hành vi từ trực tuyến đến ngoại tuyến
  • Đo lường hoạt động tương tác phía máy khách và phía máy chủ.
  • Gửi các sự kiện xảy ra bên ngoài lượt tương tác thông thường của người dùng, như lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
  • Gửi các sự kiện từ các thiết bị và ứng dụng không hỗ trợ tính năng thu thập tự động, chẳng hạn như kiosk và đồng hồ.

Bắt đầu

Hãy xem bài viết gửi sự kiện để tìm hiểu cách gửi sự kiện đến Google Analytics bằng Measurement Protocol.

Nếu đang triển khai Measurement Protocol cho luồng ứng dụng, bạn có thể bắt đầu bằng lớp học lập trình Gửi sự kiện ứng dụng đến GA4 bằng Measurement Protocol.

Cấu trúc

Dưới đây là thông tin tổng quan về Measurement Protocol.

sơ đồ trình tự của Measurement Protocol

Tính năng chính

Phần này giải thích các thông tin quan trọng để sử dụng Measurement Protocol. Bạn phải sử dụng gTag, Trình quản lý thẻ hoặc Google Analytics cho Firebase để gắn thẻ nhằm sử dụng hầu hết các tính năng của Measurement Protocol với Google Analytics 4.

Tiếp thị lại

Tính năng tái tiếp thị trên cùng một thiết bị được hỗ trợ khi Tín hiệu của Google đang bật. Đối với hoạt động tái tiếp thị trên nhiều thiết bị, bạn phải có Mã nhận dạng người dùng.

Mã nhận dạng cho quảng cáo

Những giá trị nhận dạng quảng cáo như GBRAID/WBRAID được thu thập trong các tương tác trực tuyến sẽ tự động được liên kết bằng mã ứng dụng khách hoặc mã phiên bản ứng dụng với các sự kiện Measurement Protocol.

Chế độ cài đặt quyền riêng tư

Các sự kiện Measurement Protocol được kết hợp với các hoạt động tương tác trực tuyến bằng cách sử dụng Client-ID hoặc Mã phiên bản ứng dụng để áp dụng chức năng các chế độ cài đặt quyền riêng tư của người dùng, chẳng hạn như "quảng cáo không được cá nhân hoá" và "giới hạn hoạt động theo dõi quảng cáo".

Thông tin về địa lý

Google Analytics 4 tự động kết hợp thông tin địa lý gần đây nhất từ việc gắn thẻ với các sự kiện Measurement Protocol bằng cách sử dụng client_id hoặc app_instance_id. Điều này đảm bảo rằng các sự kiện Measurement Protocol của bạn sẽ được phản ánh trong những báo cáo có bao gồm các phương diện địa lý.

Bạn không thể gửi thông tin địa lý bằng Measurement Protocol.

Thông tin thiết bị

Thông tin thiết bị chỉ có sẵn thông qua tính năng thu thập tự động từ gtag, Trình quản lý thẻ của Google hoặc Google Analytics cho Firebase.

Máy chủ đến máy chủ đầy đủ

Mặc dù bạn có thể gửi các sự kiện đến Google Analytics chỉ bằng giao thức đo lường, nhưng bạn chỉ có thể gửi một phần dữ liệu báo cáo. Mục đích của giao thức đo lường là tăng cường các sự kiện hiện có được thu thập bằng gtag, GTM hoặc Firebase. Một số tên sự kiện và thông số được dành riêng để sử dụng thông qua quá trình thu thập tự động và không thể được gửi thông qua Measurement Protocol.

Các quy tắc tạo hoặc đổi tên sự kiện không được tự động kích hoạt dựa trên các sự kiện được gửi bằng Measurement Protocol. Ứng dụng của bạn nên triển khai logic để gửi sự kiện tuỳ chỉnh thông qua giao thức đo lường tương tự như các quy tắc được định cấu hình trong giao diện người dùng Google Analytics.

Các bước tiếp theo