Giới thiệu về Google Analytics 4

Google Analytics 4 là một dịch vụ phân tích giúp bạn đo lường lưu lượng truy cập và mức độ tương tác trên các trang web và ứng dụng của mình. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn triển khai và tài liệu tham khảo dành cho đối tượng nhà phát triển.

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng Google Analytics 4, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Google Analytics. Để biết thông tin về tài sản Google Analytics 4, hãy xem bài viết Làm quen với phiên bản Google Analytics mới.

Thiết lập tính năng đo lường

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để bắt đầu đo lường lưu lượng truy cập và mức độ tương tác trên trang web hoặc ứng dụng của bạn:

Tự động hoá giải pháp Analytics

Google Analytics 4 cung cấp nhiều sản phẩm dành cho nhà phát triển để quản lý và tương tác với các tài sản của bạn:

  • Chạy báo cáo và xuất đối tượng bằng API dữ liệu.
  • Định cấu hình tài khoản, tài sản và luồng dữ liệu bằng API Quản trị.
  • Gửi các sự kiện cho các lượt tương tác giữa các máy chủ và ngoại tuyến bằng Measurement Protocol.
  • Quy trình xoá dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng nhất định bằng API Xoá người dùng.

Tài nguyên về việc di chuyển

Google Analytics 4 là một loại tài sản mới với các báo cáo khác với những gì bạn đã từng xem trong tài sản Universal Analytics. Nếu trang web của bạn sử dụng tài sản Universal Analytics và bạn muốn sử dụng tài sản Google Analytics 4, hãy xem bài viết Chuyển sang sử dụng Google Analytics 4. Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm di chuyển dành cho nhà phát triển để biết thông tin về quá trình di chuyển hướng đến đối tượng nhà phát triển.