اندازه‌گیری برنامه را تنظیم کنید، اندازه‌گیری برنامه را تنظیم کنید

برای افزودن Google Analytics به برنامه و شروع ثبت رویدادها، از Firebase استفاده کنید.

برای اندازه گیری در چندین پلتفرم، از پروتکل اندازه گیری استفاده کنید. برای شروع، ارسال رویدادهای برنامه به کد GA4 را امتحان کنید.

،

برای افزودن Google Analytics به برنامه و شروع ثبت رویدادها، از Firebase استفاده کنید.

برای اندازه گیری در چندین پلتفرم، از پروتکل اندازه گیری استفاده کنید. برای شروع، ارسال رویدادهای برنامه به کد GA4 را امتحان کنید.