Psaní a spouštění dotazů

Vytvoření dotazu

 1. Ve službě Ads Data Hub přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na + Vytvořit dotaz. Otevře se stránka Šablony analytických dotazů.
 3. Nepovinné: Náhled šablony SQL zobrazíte kliknutím na Rozbalit.
 4. Požadovanou šablonu vyberete kliknutím na Použít šablonu. Pokud chcete začít od začátku, klikněte na Prázdný.
 5. Zadejte název přehledu.
 6. Napište nebo upravte dotaz pomocí SQL kompatibilního s BigQuery. Dostupné tabulky a pole, které můžete vkládat do svého SQL, najdete na kartě Tabulky Google.
 7. Nepovinné: Nakonfigurujte parametry.
 8. Nepovinné: Nakonfigurujte souhrn odfiltrovaných řádků.
 9. Klikněte na Uložit.

Parametry

Díky parametrům jsou dotazy flexibilnější. Může se například stát, že chcete spouštět stejný dotaz pro různé kampaně. Namísto vytváření duplicitních dotazů nebo toho, abyste před každým spuštěním museli do dotazu napevno napsat ID kampaní, můžete vytvořit parametr, pomocí nějž bude možno jedno či více ID kampaní předávat. Tato ID pak zadáte na kartě Spustit, kdykoli budete dotaz spouštět. Díky parametrům můžete psát přehlednější a elegantnější kód, máte menší riziko, že do dotazu vnesete chyby při jeho upravování, a můžete dotaz bez úprav opakovaně používat. Parametry platí pouze pro dotaz, v němž jsou vytvořeny. V různých dotazech tedy můžete používat stejně nazvané parametry.

Typy parametrů

Jsou povoleny tyto typy parametrů:

 • int64
 • float64
 • bool
 • string
 • date
 • timestamp
 • array jakéhokoli povoleného typu

Vytvoření parametru

 1. Otevřete uložený dotaz nebo vytvořte nový.
 2. Klikněte na Vlastnosti > Parametry > Přidat parametr.
 3. Do pole Název zadejte název. Pomocí tohoto názvu se na parametr budete odkazovat v textu dotazu.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte typ parametru.
  • Pokud vyberete pole, objeví se další rozbalovací nabídka. Z ní vyberte typ položek pole.
 5. Nepovinně: Kroky 2–4 opakujte, dokud nepřidáte všechny požadované parametry.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití parametru

V textu dotazu použijte standardní formát parametru jazyka SQL, to znamená napište před název parametru znak @. V níže uvedeném příkladu dotaz obsahuje parametr @campaign_ids:

 /* Parameters:
 * @campaign_ids (ARRAY of INT64): A list of campaign IDs
 *  to conduct analysis on */

 WITH user_reach AS (
 SELECT 
  user_id,
  count(*) AS num_views
 FROM 
  adh.google_ads_impressions
 WHERE 
  campaign_id in UNNEST(@campaign_ids)
 GROUP BY 
  user_id
 )
 SELECT
 COUNT(*) AS unique_users,
 COUNTIF(num_views = 1) AS one_view,
 COUNTIF(num_views > 1 AND num_views <= 5) AS less_or_equal_five_views,
 COUNTIF(num_views > 5) AS more_than_five_views
 FROM 
  user_reach

Při spouštění dotazu bude v dialogovém okně Nová úloha obsaženo pole Parametry. Do něj zadejte hodnoty parametrů, které jste definovali.

Odstranění parametru

 1. Otevřete dotaz obsahující parametr, který chcete odstranit.
 2. Otevřete kartu Vlastnosti.
 3. Na kartě Parametry klikněte na Odstranit vedle parametru, který chcete odstranit.
 4. Klikněte na Uložit.

Vyhrazené parametry

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny parametry, které jsou vyhrazeny pro službu Ads Data Hub. V dotazech je můžete používat, nemůžete však vytvořit parametry se stejným názvem.

start_date date

Datum zahájení úlohy dotazu (včetně). Uživatelem definovaný parametr s tímto názvem bude ignorován a nahrazen hodnotami nastavenými v dialogovém okně Nová úloha.

end_date date

Datum ukončení úlohy dotazu (včetně). Uživatelem definovaný parametr s tímto názvem bude ignorován a nahrazen hodnotami nastavenými v dialogovém okně Nová úloha.

time_zone string

Časové pásmo úlohy dotazu. Uživatelem definovaný parametr s tímto názvem bude ignorován a nahrazen hodnotami nastavenými v dialogovém okně Nová úloha.

Souhrn odfiltrovaných řádků

Souhrny odfiltrovaných řádků obsahují součty dat z řádků odfiltrovaných kvůli ochraně soukromí. Data z filtrovaných řádků jsou sečtena a přidána do souhrnného řádku. Odfiltrovaná data nelze dále analyzovat, představují ale souhrn toho, jaké množství dat bylo z výsledků odfiltrováno.

Úprava dotazu

 1. Ve službě Ads Data Hub přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na název dotazu, který chcete upravit.
 3. Upravte dotaz.
 4. Klikněte na Uložit.

Spuštění dotazu

Před spuštěním dotazu zkontrolujte, zda jste servisnímu účtu dataEditor udělili oprávnění k souboru dat, který bude obsahovat výstup vašich propojení. Přečtěte si další informace o řízení přístupu v BigQuery.

 1. Ve službě Ads Data Hub přejděte na kartu Dotazy.
 2. Klikněte na název dotazu, který chcete spustit.
 3. Klikněte na Spustit.
  • V horní části stránky se zobrazí počet bajtů, které dotaz pravděpodobně využije.
 4. V rozbalovací nabídce Zdroj reklamních dat vyberte ID. Mělo by jít o data o reklamách pro ID patřící k datům o reklamách, na která se chcete dotazovat. (Pokud chcete dotaz spustit na datech v izolovaném prostoru, vyberte možnost ADH Sandbox Customer.)
 5. Jestliže používáte identifikační tabulku, vyberte ji v rozbalovací nabídce Zdroj identifikační tabulky.
 6. V poli Cílová tabulka uveďte, kam mají být zapsány výsledky dotazu.
 7. Zadáním počátečního a koncového data určete období dotazu.
 8. Zadejte časové pásmo. Mělo by se shodovat s časovým pásmem nákupního kanálu.
 9. Nepovinně: Zadejte hodnoty případných parametrů.
 10. Klikněte na Spustit.

Zobrazit výsledky

Až dotaz dokončí svůj běh, můžete se podívat na náhled výsledků na stránce Úlohy. Data můžete zkoumat také v nástroji BigQuery, Tabulkách Google a Datovém studiu.

Náhled

V dokončené úloze klikněte na Náhled. Pod úlohou se zobrazí prvních 20 výsledků.

BigQuery

Ve výchozím nastavení se výsledky exportují do BigQuery. Kliknutím na Zobrazit tabulku otevřete BigQuery v novém okně.

Tabulky Google a Datové studio

Otevřete rozbalovací nabídku Prozkoumat a vyberte možnost Prozkoumat v Tabulkách nebo Prozkoumat v Datovém studiu. Tím otevřete data v novém okně.