Bắt đầu

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng tiện ích bổ sung quảng cáo gốc để triển khai quảng cáo gốc AdMob trong ứng dụng Unity, cũng như một số việc quan trọng cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Quảng cáo gốc là loại quảng cáo phù hợp với cả hình thức và chức năng trong trải nghiệm người dùng nơi quảng cáo được đặt ở đó. Các quảng cáo này cũng phù hợp với thiết kế trực quan của ứng dụng mà chúng hiển thị. Định dạng quảng cáo gốc của AdMob cho phép nhà xuất bản hiển thị quảng cáo liền mạch với nội dung. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để triển khai tính năng hiển thị có khả năng tuỳ chỉnh cao giúp tận dụng tối đa mã gốc trong các ứng dụng Unity.

Quảng cáo gốc hiển thị bằng cách sử dụng cùng các loại GameObjects mà bạn đang dùng để xây dựng ứng dụng và có thể được định dạng cho phù hợp với thiết kế trực quan của trải nghiệm người dùng nơi quảng cáo đó đang hiển thị. Khi một quảng cáo gốc tải, ứng dụng của bạn sẽ nhận được một đối tượng gốc chứa các thành phần của quảng cáo đó và ứng dụng Unity (thay vì SDK) sẽ hiển thị các đối tượng đó.

Điều kiện tiên quyết

Tải định dạng quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc được tải thông qua lớp AdLoader. Lớp này có lớp AdLoader.Builder riêng để tuỳ chỉnh trong quá trình tạo. Phương thức ForNativeAd() sẽ định cấu hình LiveData để xử lý quảng cáo gốc.

private void RequestNativeAd() {
  AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(INSERT_AD_UNIT_HERE)
    .ForNativeAd()
    .Build();
}

Đăng ký sự kiện quảng cáo EFT

Để nhận thông báo khi quảng cáo gốc tải thành công hoặc không tải được, hãy thêm uỷ quyền vào lớp AdLoader cho những sự kiện được liệt kê bên dưới.

OnNativeAdLoaded

Được gọi khi quảng cáo gốc đã tải thành công. Bạn cần có một uỷ quyền cho sự kiện này để truy cập vào quảng cáo đã tải.

OnAdFailedToLoad

Được gọi khi quảng cáo gốc không thể tải.

Tải quảng cáo

Sau khi bạn đã tạo xong AdLoader, hãy gọi phương thức LoadAd() để yêu cầu quảng cáo:

adLoader.LoadAd(new AdRequest.Builder().Build());

Đặt yêu cầu quảng cáo cùng nhau

Đoạn mã dưới đây minh hoạ cách tạo AdLoader được định cấu hình để yêu cầu quảng cáo gốc, đặt uỷ quyền cho các lượt tải quảng cáo thành công và không thành công, đồng thời tạo yêu cầu quảng cáo.

private void RequestNativeAd() {
  AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(INSERT_AD_UNIT_HERE)
    .ForNativeAd()
    .Build();
  adLoader.OnNativeAdLoaded += this.HandleNativeAdLoaded;
  adLoader.OnAdFailedToLoad += this.HandleAdFailedToLoad;
  adLoader.LoadAd(new AdRequest.Builder().Build());
}

Xử lý các lượt tải quảng cáo không thành công

Sự kiện OnAdFailedToLoad thuộc loại EventHandle<AdFailedToLoadEventArgs>. Dưới đây là lý do khiến sự kiện này không tải được quảng cáo.

private void RequestNativeAd() {
  ...
  adLoader.OnAdFailedToLoad += this.HandleNativeAdFailedToLoad;
}

private void HandleNativeAdFailedToLoad(object sender, AdFailedToLoadEventArgs args) {
  Debug.Log("Native ad failed to load: " + args.Message);
}

Hiển thị quảng cáo gốc

Khi một Quảng cáo gốc tải, sự kiện quảng cáo cho định dạng quảng cáo tương ứng sẽ được gọi. Sau đó, ứng dụng của bạn chịu trách nhiệm hiển thị quảng cáo (mặc dù ứng dụng không nhất thiết phải thực hiện ngay).

Xử lý lượt tải quảng cáo

Sự kiện OnNativeAdLoaded thuộc loại EventHandler<NativeAdEventArgs>. Bạn có thể truy xuất quảng cáo được đóng gói trong đối tượng NativeAd từ NativeAdEventArgs như sau:

private NativeAd nativeAd;
...
private void HandleNativeAdLoaded(object sender, NativeAdEventArgs args) {
  Debug.Log("Native ad loaded.");
  this.nativeAd = args.nativeAd;
}

Truy xuất nội dung quảng cáo gốc

Sau khi quảng cáo đã tải, bạn có thể truy cập vào các tài sản của các quảng cáo đó như sau. Nội dung đồ hoạ được trả về dưới dạng đối tượng Texture2D và nội dung văn bản được trả về dưới dạng đối tượng string.

private bool nativeAdLoaded;
private NativeAd nativeAd;

void Update() {
  ...

  if (this.nativeAdLoaded) {
    this.nativeAdLoaded = false;
    // Get Texture2D for the icon asset of native ad.
    Texture2D iconTexture = this.nativeAd.GetIconTexture();

    // Get string for headline asset of native ad.
    string headline = this.nativeAd.GetHeadlineText();
  }
}

private void HandleNativeAdLoaded(object sender, NativeAdEventArgs args) {
  Debug.Log("Native ad loaded.");
  this.nativeAd = args.nativeAd;
  this.nativeAdLoaded = true;
}

Xin lưu ý rằng bạn chỉ nên truy cập vào thành phần quảng cáo trên chuỗi chính, ví dụ: từ phương thức Update() của một tập lệnh Unity. Ngoài ra, xin lưu ý rằng các thành phần sau không phải lúc nào cũng được đảm bảo sẽ có mặt nên cần được kiểm tra trước khi hiển thị:

 • GetStarRating()
 • GetStore()
 • GetPrice()
 • GetAdvertiser()
 • GetIconTexture()

Thành phần Lựa chọn quảng cáo

Bạn phải hiển thị thành phần quảng cáo Lựa chọn quảng cáo dưới dạng một phần của quảng cáo gốc. Ngoài ra, thành phần quảng cáo Lựa chọn quảng cáo cũng phải dễ nhìn thấy. Vì vậy, hãy chọn màu nền và hình ảnh phù hợp.

Đăng ký HOWMANY cho thành phần quảng cáo

Bạn phải đăng ký GameObject để thành phần quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng Unity. Nếu đăng ký thành công, phương thức dùng để đăng ký GameObject sẽ trả về bool. Đối với List<GameObject>, phương thức này sẽ trả về một int cho biết số lượng GameObject đã đăng ký thành công.

Nếu đăng ký một thành phần quảng cáo không thành công, thì hệ thống sẽ không nhận dạng được lượt hiển thị và lượt nhấp vào quảng cáo gốc tương ứng.

if (!this.nativeAd.RegisterIconImageGameObject(icon))
{
  // Handle failure to register the icon ad asset.
}

GameObject được đăng ký cho một thành phần quảng cáo phải có thành phần Collider lồi đại diện cho kích thước và hình dạng của GameObject. Nếu các đối tượng GameObject đã đăng ký cho thành phần quảng cáo bị thiếu thành phần Collider hoặc có thành phần được định cấu hình không chính xác, thì quảng cáo gốc sẽ hoạt động không đúng cách.

Trong đoạn mã dưới đây, BoxCollider được thêm vào GameObject, sử dụng TextMesh để hiển thị thành phần quảng cáo dòng tiêu đề của quảng cáo gốc. Sau khi đính kèm BoxCollider vào GameObject, nó sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ để chứa đủ văn bản của thành phần TextMesh.

// Create GameObject that will display the headline ad asset.
GameObject headline = new GameObject();
headline.AddComponent<TextMesh>();
headline.GetComponent<TextMesh>().characterSize = 0.5 f;
headline.GetComponent<TextMesh>().anchor = TextAnchor.MiddleCenter;
headline.GetComponent<TextMesh>().color = Color.black;

// Get string of the headline asset.
string headlineText = this.nativeAd.GetHeadlineText();
headline.GetComponent<TextMesh>().text = headlineText;

// Add box collider to the GameObject which will automatically scale.
headline.AddComponent<BoxCollider>();

Bản minh hoạ

Mã sau đây minh hoạ cách truy xuất thành phần biểu tượng của quảng cáo gốc đã tải thành công, hiển thị thành phần biểu tượng quảng cáo bằng cách đặt cấu trúc của Quad và đăng ký GameObject dùng để hiển thị thành phần này. Bạn cần lặp lại quy trình truy xuất thành phần quảng cáo này và đăng ký thành phần đó với lớp quảng cáo gốc cho từng thành phần mà ứng dụng hiển thị.

private GameObject icon;
private bool nativeAdLoaded;
private NativeAd nativeAd;
...
void Update() {
  ...

  if (this.nativeAdLoaded) {
    this.nativeAdLoaded = false;
    // Get Texture2D for icon asset of native ad.
    Texture2D iconTexture = this.nativeAd.GetIconTexture();

    icon = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Quad);
    icon.transform.position = new Vector3(1, 1, 1);
    icon.transform.localScale = new Vector3(1, 1, 1);
    icon.GetComponent<Renderer>().material.mainTexture = iconTexture;

    // Register GameObject that will display icon asset of native ad.
    if (!this.nativeAd.RegisterIconImageGameObject(icon))
    {
      // Handle failure to register ad asset.
    }
  }
}
...

private void HandleNativeAdLoaded(object sender, NativeAdEventArgs args) {
  Debug.Log("Native ad loaded.");
  this.nativeAd = args.nativeAd;
  this.nativeAdLoaded = true;
}