Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng cho phép bạn tặng người dùng các vật phẩm trong ứng dụng khi họ tương tác với quảng cáo dạng video, quảng cáo có thể chơi và các bản khảo sát.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo có tặng thưởng trên Android:

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Tải một đối tượng quảng cáo có tặng thưởng

Bạn có thể tải quảng cáo có tặng thưởng bằng cách gọi phương thức load() tĩnh cho lớp RewardedAd và truyền vào một RewardedAdLoadCallback. Việc này thường được thực hiện trong phương thức onCreate() của Activity. Xin lưu ý rằng giống như các lệnh gọi lại tải định dạng khác, RewardedAdLoadCallback sử dụng LoadAdError để cung cấp thông tin chi tiết về lỗi có độ trung thực cao hơn.

Java

import com.google.android.gms.ads.rewarded.RewardedAd;

public class MainActivity extends Activity {
 private RewardedAd rewardedAd;
 private final String TAG = "MainActivity";

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
  RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917",
   adRequest, new RewardedAdLoadCallback() {
    @Override
    public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
     // Handle the error.
     Log.d(TAG, loadAdError.toString());
     rewardedAd = null;
    }

    @Override
    public void onAdLoaded(@NonNull RewardedAd ad) {
     rewardedAd = ad;
     Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
    }
  });
 }
}

Kotlin

class MainActivity : AppCompatActivity() {

 private var rewardedAd: RewardedAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  var adRequest = AdRequest.Builder().build()
  RewardedAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/5224354917", adRequest, object : RewardedAdLoadCallback() {
   override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
    Log.d(TAG, adError?.toString())
    rewardedAd = null
   }

   override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
    Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
    rewardedAd = ad
    }
  })
 }
}

Đặt FullScreenContentCallback

FullScreenContentCallback xử lý các sự kiện liên quan đến việc hiển thị RewardedAd. Trước khi bạn hiển thị RewardedAd, hãy nhớ đặt lệnh gọi lại như sau:

Java

rewardedAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback() {
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

  @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

rewardedAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

Hiển thị quảng cáo

Khi hiển thị quảng cáo có tặng thưởng, bạn sẽ sử dụng đối tượng OnUserEarnedRewardListener để xử lý các sự kiện tặng thưởng.

Java

if (rewardedAd != null) {
 Activity activityContext = MainActivity.this;
 rewardedAd.show(activityContext, new OnUserEarnedRewardListener() {
  @Override
  public void onUserEarnedReward(@NonNull RewardItem rewardItem) {
   // Handle the reward.
   Log.d(TAG, "The user earned the reward.");
   int rewardAmount = rewardItem.getAmount();
   String rewardType = rewardItem.getType();
  }
 });
} else {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

rewardedAd?.let { ad ->
 ad.show(this, OnUserEarnedRewardListener { rewardItem ->
  // Handle the reward.
  val rewardAmount = rewardItem.amount
  val rewardType = rewardItem.type
  Log.d(TAG, "User earned the reward.")
 })
} ?: run {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.")
}

[Không bắt buộc] Xác thực lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ (SSV)

Những ứng dụng cần có thêm dữ liệu trong lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ nên sử dụng tính năng dữ liệu tuỳ chỉnh của quảng cáo có tặng thưởng. Bất kỳ giá trị chuỗi nào được đặt cho đối tượng quảng cáo có tặng thưởng đều sẽ được chuyển đến tham số truy vấn custom_data cho lệnh gọi lại của SSV. Nếu bạn không đặt giá trị dữ liệu tuỳ chỉnh, thì giá trị tham số truy vấn custom_data sẽ không hiển thị trong lệnh gọi lại của SSV.

Mã mẫu sau đây minh hoạ cách đặt dữ liệu tuỳ chỉnh cho đối tượng quảng cáo có tặng thưởng trước khi yêu cầu quảng cáo.

Java

RewardedAd.load(MainActivity.this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  new AdRequest.Builder().build(), new RewardedAdLoadCallback() {
 @Override
 public void onAdLoaded(RewardedAd ad) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
  rewardedAd = ad;
  ServerSideVerificationOptions options = new ServerSideVerificationOptions
    .Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build();
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options);
 }
 @Override
 public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
   Log.d(TAG, loadAdError.toString());
   rewardedAd = null;
 }
});

Kotlin

RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  AdRequest.Builder().build(), object : RewardedAdLoadCallback() {
 override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
  rewardedInterstitialAd = ad
  val options = ServerSideVerificationOptions.Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build()
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options)
 }

 override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
   Log.d(TAG, adError?.toString())
   rewardedAd = null
 }
})

Nếu muốn đặt chuỗi phần thưởng tuỳ chỉnh, bạn phải thực hiện việc này trước khi hiển thị quảng cáo.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh gọi khởi chạy có thời gian chờ không?
Sau 10 giây, SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động sẽ gọi OnInitializationCompleteListener ngay cả khi mạng dàn xếp chưa hoàn thành quy trình khởi chạy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một số mạng dàn xếp chưa sẵn sàng khi tôi nhận được lệnh gọi lại khởi chạy?

Bạn nên tải quảng cáo bên trong lệnh gọi lại của OnInitializationCompleteListener. Ngay cả khi mạng dàn xếp chưa sẵn sàng hoạt động, SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động vẫn yêu cầu mạng đó cung cấp một quảng cáo. Vì vậy, nếu quá trình khởi chạy kết thúc sau khi hết thời gian chờ, thì mạng dàn xếp vẫn có thể thực hiện các yêu cầu quảng cáo tiếp theo trong phiên hoạt động đó.

Bạn có thể tiếp tục thăm dò trạng thái khởi chạy của tất cả các bộ chuyển đổi trong suốt phiên hoạt động của ứng dụng bằng cách gọi MobileAds.getInitializationStatus().

Làm cách nào để biết lý do khiến một mạng dàn xếp cụ thể chưa sẵn sàng?

AdapterStatus.getDescription() cho biết lý do khiến một bộ chuyển đổi chưa sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu quảng cáo.

Lệnh gọi lại onUserEarnedReward() có luôn được gọi trước lệnh gọi lại onAdDismissedFullScreenContent() không?

Đối với quảng cáo của Google, tất cả lệnh gọi onUserEarnedReward() đều xảy ra trước onAdDismissedFullScreenContent(). Đối với những quảng cáo được phân phát thông qua tính năng dàn xếp, hoạt động triển khai SDK mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ xác định thứ tự lệnh gọi lại. Đối với các SDK của mạng quảng cáo cung cấp một lệnh gọi lại đóng có thông tin về phần thưởng, bộ chuyển đổi dàn xếp sẽ gọi onUserEarnedReward() trước onAdDismissedFullScreenContent().

Ví dụ trên GitHub

 • Ví dụ về quảng cáo có tặng thưởng: Java | Kotlin

Các bước tiếp theo

Khám phá các chủ đề sau: