Google Mobile Ads Lite SDK

SDK ของบริการ Google Play จะเพิ่มขนาดของแอปที่มีอยู่ เช่นเดียวกับไลบรารี Android SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 1 คือ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชันน้ําหนักเบาที่สร้างขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็นเศษส่วนของขนาด SDK ปกติ

นอกจากขนาดที่ลดลงแล้ว การใช้ Lite SDK ยังลดจํานวนวิธีทั้งหมดที่อ้างอิงในแอปด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อใช้งานกับ Android เวอร์ชันเก่าที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเรียกใช้ขีดจํากัดข้อมูลอ้างอิง 64K ได้

วิธีกําหนดค่า Gradle ให้รวม Lite SDK ไว้ในแอปของคุณมีดังนี้

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0'
}

ข้อจํากัดของ Lite SDK

ควรใช้ Lite SDK ในแอปที่เผยแพร่ผ่าน Google Play Store เท่านั้น

การใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google Play แบบมาตรฐานใน APK ของบริการ Google Play จะรวมอยู่ในไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Google Play ซึ่งต่างจากบริการ Google Play อื่นๆ การดําเนินการนี้เป็นการให้การสนับสนุนสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี APK ของบริการ Google Play ในช่วงรันไทม์ SDK จะเปรียบเทียบเวอร์ชันของไลบรารีของไคลเอ็นต์กับ APK ของบริการ Google Play และใช้เวอร์ชันใหม่กว่า

Lite SDK จะตัดการใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ออกจากไลบรารีของไคลเอ็นต์ ซึ่งทําให้มีเฉพาะอินเทอร์เฟซ APK ของบริการ Google Play เท่านั้น Lite SDK อาศัยการใช้งาน APK หากติดตั้งใช้งานแอปนอก Google Play Store เราไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้จะติดตั้ง APK บริการ Google Play ไว้

ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เวอร์ชันล่าสุด ลักษณะการทํางานของ Lite SDK&#39 จะเหมือนกับ SDK มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play ล้าสมัยหรือไม่มีอยู่ Lite SDK อาจอ้างอิง API ที่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจาก APK บริการ Google Play ซึ่งจะทําให้ไม่มีการดําเนินการและเกิดข้อผิดพลาดที่ทําให้โฆษณาไม่แสดงในอุปกรณ์เหล่านั้น