Quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo hình chữ nhật chiếm một phần bố cục của ứng dụng. Quảng cáo biểu ngữ vẫn nằm trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng. Loại quảng cáo này nằm cố định ở đầu hoặc cuối màn hình, hoặc xuất hiện cùng với nội dung khi người dùng cuộn xem nội dung. Quảng cáo biểu ngữ có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Hãy xem bài viết Tổng quan về quảng cáo biểu ngữ để biết thêm thông tin.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách bắt đầu sử dụng quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định, giúp tối đa hoá hiệu suất bằng cách tối ưu hoá kích thước quảng cáo cho từng thiết bị sử dụng chiều rộng quảng cáo mà bạn chỉ định.

Quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định là quảng cáo có tỷ lệ khung hình cố định thay vì quảng cáo có kích thước cố định thông thường. Tỷ lệ khung hình tương tự như tiêu chuẩn ngành 320x50. Sau khi chỉ định chiều rộng đầy đủ hiện có, bạn sẽ nhận được quảng cáo có chiều cao tối ưu cho chiều rộng đó. Chiều cao tối ưu không thay đổi theo các yêu cầu từ cùng một thiết bị, và chế độ xem xung quanh không cần di chuyển khi quảng cáo làm mới.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho biểu ngữ Android:

ca-app-pub-3940256099942544/9214589741

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Thêm AdView vào bố cục

Bước đầu tiên để hiển thị biểu ngữ là đặt AdView trong bố cục cho Activity hoặc Fragment (nơi bạn muốn hiển thị biểu ngữ) .:

Java

private AdSize getAdSize() {
 // Determine the screen width (less decorations) to use for the ad width.
 Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
 DisplayMetrics outMetrics = new DisplayMetrics();
 display.getMetrics(outMetrics);

 float density = outMetrics.density;

 float adWidthPixels = adContainerView.getWidth();

 // If the ad hasn't been laid out, default to the full screen width.
 if (adWidthPixels == 0) {
  adWidthPixels = outMetrics.widthPixels;
 }

 int adWidth = (int) (adWidthPixels / density);
 return AdSize.getCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize(this, adWidth);
}

private void loadBanner() {
 
 // Create a new ad view.
 AdView adView = new AdView(this);
 adView.setAdSizes(getAdSize());
 adView.setAdUnitId("ca-app-pub-3940256099942544/9214589741");

 // Replace ad container with new ad view.
 adContainerView.removeAllViews();
 adContainerView.addView(adView);

 // Start loading the ad in the background.
 AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
 adView.loadAd(adRequest);
}

Kotlin


// Determine the screen width (less decorations) to use for the ad width.
// If the ad hasn't been laid out, default to the full screen width.
private val adSize: AdSize
 get() {
  val display = windowManager.defaultDisplay
  val outMetrics = DisplayMetrics()
  display.getMetrics(outMetrics)

  val density = outMetrics.density

  var adWidthPixels = binding.adViewContainer.width.toFloat()
  if (adWidthPixels == 0f) {
   adWidthPixels = outMetrics.widthPixels.toFloat()
  }

  val adWidth = (adWidthPixels / density).toInt()
  return AdSize.getCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize(this, adWidth)
 }

private fun loadBanner() {
 
 // Create a new ad view.
 val adView = AdView(this)
 adView.adSizes = adSize
 adView.adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/9214589741"

 // Create an ad request.
 val adRequest = AdRequest.Builder().build()

 // Start loading the ad in the background.
 adView.loadAd(adRequest)
}

Tải một quảng cáo

Sau khi AdView đã sẵn sàng, bước tiếp theo là tải quảng cáo. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng phương thức loadAd() trong lớp AdView. Phương thức này sử dụng thông số AdRequest, giúp lưu giữ thông tin thời gian chạy (chẳng hạn như thông tin về tiêu chí nhắm mục tiêu) về một yêu cầu quảng cáo.

Dưới đây là ví dụ cho thấy cách tải một quảng cáo trong phương thức onCreate() của Activity:

Java

private void loadBanner() {
 // Create a new ad view.
 adView = new AdView(this);
 adView.setAdUnitId(AD_UNIT);
 adView.setAdSize(getAdSize());
 
 // Replace ad container with new ad view.
 adContainerView.removeAllViews();
 adContainerView.addView(adView);

 // Start loading the ad in the background.
 AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
 adView.loadAd(adRequest);
}

Kotlin

private fun loadBanner() {
 // This is an ad unit ID for a test ad. Replace with your own banner ad unit ID.
 adView.adUnitId = "/6499/example/banner"
 adView.setAdSize(adSize)
 
 // Create an ad request.
 val adRequest = AdRequest.Builder().build()

 // Start loading the ad in the background.
 adView.loadAd(adRequest)
}

Nếu quảng cáo của bạn không tải được, thì bạn không cần yêu cầu một quảng cáo khác một cách rõ ràng miễn là bạn đã định cấu hình đơn vị quảng cáo để làm mới; SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ xem xét mọi tốc độ làm mới mà bạn đã chỉ định trong AdMob giao diện web. Nếu chưa bật tính năng làm mới, bạn cần đưa ra yêu cầu mới.

Vậy là xong! Bây giờ, ứng dụng của bạn đã sẵn sàng hiển thị quảng cáo biểu ngữ.

Sự kiện quảng cáo

Bạn có thể theo dõi một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo, bao gồm các sự kiện tải, lượt hiển thị và lượt nhấp vào quảng cáo, cũng như các sự kiện mở và đóng quảng cáo. Bạn nên đặt lệnh gọi lại trước khi tải biểu ngữ.

Java

AdView.setAdListener(new AdListener() {
  @Override
  public void onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdFailedToLoad(LoadAdError adError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  @Override
  public void onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  @Override
  public void onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  @Override
  public void onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
});

Kotlin

AdView.adListener = object: AdListener() {
  override fun onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  override fun onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  override fun onAdFailedToLoad(adError : LoadAdError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  override fun onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  override fun onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  override fun onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
}

Mỗi phương thức có thể ghi đè trong AdListener đều tương ứng với một sự kiện trong vòng đời của một quảng cáo.

Phương thức có thể ghi đè
onAdClicked() Phương thức onAdClicked() được gọi khi hệ thống ghi lại một lượt nhấp đối với quảng cáo.
onAdClosed() Phương thức onAdClosed() được gọi khi người dùng quay lại ứng dụng sau khi truy cập vào URL đích của một quảng cáo. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng phương thức này để tiếp tục các hoạt động bị tạm ngưng hoặc thực hiện mọi hoạt động cần thiết khác để giúp ứng dụng sẵn sàng tương tác. Hãy tham khảo ví dụ về AdListener của AdMob để biết cách triển khai các phương thức của trình nghe quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.
onAdFailedToLoad() onAdFailedToLoad() là phương thức duy nhất có chứa một thông số. Thông số lỗi thuộc loại LoadAdError mô tả lỗi đã xảy ra. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Gỡ lỗi tải quảng cáo.
onAdImpression() Phương thức onAdImpression() được gọi khi hệ thống ghi lại một lượt hiển thị cho một quảng cáo.
onAdLoaded() Hệ thống sẽ thực thi phương thức onAdLoaded() sau khi quảng cáo đã tải xong. Ví dụ: nếu muốn trì hoãn việc thêm AdView vào hoạt động hoặc mảnh của mình cho đến khi chắc chắn rằng quảng cáo sẽ được tải, thì bạn có thể trì hoãn việc thêm quảng cáo tại đây.
onAdOpened() Phương thức onAdOpened() được gọi khi quảng cáo mở lớp phủ che phủ màn hình.

Tăng tốc phần cứng cho quảng cáo dạng video

Để quảng cáo dạng video hiển thị thành công ở chế độ xem quảng cáo biểu ngữ, bạn phải bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tính năng tăng tốc phần cứng được bật theo mặc định, nhưng một số ứng dụng có thể chọn tắt tính năng này. Nếu điều này đúng với ứng dụng của bạn, bạn nên bật tính năng tăng tốc phần cứng cho các lớp Activity sử dụng quảng cáo.

Bật chế độ tăng tốc phần cứng

Nếu ứng dụng của bạn hoạt động không đúng cách trên toàn cầu khi tính năng tăng tốc phần cứng được bật, thì bạn cũng có thể kiểm soát tính năng này cho các hoạt động riêng lẻ. Để bật hoặc tắt tính năng tăng tốc phần cứng, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:hardwareAccelerated cho các phần tử <application><activity> trong AndroidManifest.xml. Ví dụ sau đây sẽ bật tính năng tăng tốc phần cứng cho toàn bộ ứng dụng, nhưng sẽ tắt tính năng này cho một hoạt động:

<application android:hardwareAccelerated="true">
  <!-- For activities that use ads, hardwareAcceleration should be true. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="true" />
  <!-- For activities that don't use ads, hardwareAcceleration can be false. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="false" />
</application>

Xem Hướng dẫn tăng tốc phần cứng để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn kiểm soát tính năng tăng tốc phần cứng. Xin lưu ý rằng bạn không thể bật chế độ xem quảng cáo riêng lẻ để tăng tốc phần cứng nếu hoạt động bị tắt, do đó, bản thân hoạt động phải bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tài nguyên bổ sung

Ví dụ trên GitHub

 • Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định: Java | Kotlin
 • Bản minh hoạ các tính năng nâng cao: Java | Kotlin

Các bước tiếp theo

Biểu ngữ có thể thu gọn

Quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn là quảng cáo biểu ngữ ban đầu xuất hiện dưới dạng lớp phủ lớn hơn, kèm theo một nút để thu gọn quảng cáo xuống kích thước nhỏ hơn. Hãy cân nhắc sử dụng tính năng này để tối ưu hoá hiệu suất hơn nữa. Xem quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn để biết thêm chi tiết.

Quảng cáo biểu ngữ thích ứng cùng dòng

Biểu ngữ thích ứng cùng dòng là biểu ngữ lớn hơn, cao hơn so với biểu ngữ thích ứng cố định. Các màn hình này có nhiều chiều cao và có thể cao bằng màn hình của thiết bị. Bạn nên sử dụng biểu ngữ thích ứng cùng dòng thay vì quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định đối với những ứng dụng đặt quảng cáo biểu ngữ trong nội dung có thể cuộn. Xem biểu ngữ thích ứng cùng dòng để biết thêm thông tin chi tiết.

Khám phá các chủ đề khác