Quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ chiếm một phần trong bố cục của ứng dụng, ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình thiết bị. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo biểu ngữ từ AdMob vào ứng dụng Android. Ngoài các đoạn mã và hướng dẫn, bài viết này còn cung cấp thông tin về cách xác định kích thước biểu ngữ sao cho phù hợp và các đường liên kết đến các tài nguyên khác.

Điều kiện tiên quyết

Thêm AdView vào bố cục

Bước đầu tiên mà bạn cần thực hiện để hiển thị quảng cáo biểu ngữ là đặt AdView trong bố cục của Activity hoặc Fragment (nơi bạn muốn quảng cáo biểu ngữ hiển thị). Cách dễ nhất để thực hiện việc này là thêm một mã vào tệp bố cục XML tương ứng. Dưới đây là ví dụ minh họa AdView của một hoạt động:

# main_activity.xml
<com.google.android.gms.ads.AdView
  xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/adView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  ads:adSize="BANNER"
  ads:adUnitId="ca-app-pub-3940256099942544/6300978111">
</com.google.android.gms.ads.AdView>

Xin lưu ý các thuộc tính bắt buộc sau:

 • ads:adSize: Đặt thuộc tính này thành kích thước quảng cáo mà bạn muốn sử dụng. Nếu không muốn sử dụng kích thước chuẩn do hằng số xác định, bạn có thể đặt một kích thước tuỳ chỉnh. Xem phần kích thước biểu ngữ để biết chi tiết.

 • ads:adUnitId: Đặt giá trị này thành giá trị nhận dạng duy nhất được cấp cho đơn vị quảng cáo trong ứng dụng mà quảng cáo sẽ hiển thị. Nếu bạn hiển thị quảng cáo biểu ngữ trong các hoạt động khác nhau, mỗi hoạt động sẽ cần một đơn vị quảng cáo.

Ngoài ra, bạn có thể tạo AdView theo phương thức lập trình:

Java

AdView adView = new AdView(this);

adView.setAdSize(AdSize.BANNER);

adView.setAdUnitId("ca-app-pub-3940256099942544/6300978111");
// TODO: Add adView to your view hierarchy.

Kotlin

val adView = AdView(this)

adView.adSize = AdSize.BANNER

adView.adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111"
// TODO: Add adView to your view hierarchy.

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế và quảng cáo thực tế. Nếu bạn không thực hiện việc này, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho biểu ngữ Android:

ca-app-pub-3940256099942544/6300978111

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi viết mã, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết về Quảng cáo thử nghiệm.

Tải quảng cáo

Sau khi AdView đã sẵn sàng, bước tiếp theo là tải quảng cáo. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng phương thức loadAd() trong lớp AdView. Phương thức này sử dụng thông số AdRequest, giúp lưu giữ thông tin trong thời gian chạy, chẳng hạn như thông tin nhắm mục tiêu, về một yêu cầu quảng cáo.

Dưới đây là ví dụ cho thấy cách tải quảng cáo bằng phương thức onCreate() của Activity:

MainActivity (phần trích dẫn)

Java

package ...

import ...
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.AdView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private AdView mAdView;

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });

    mAdView = findViewById(R.id.adView);
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    mAdView.loadAd(adRequest);
  }
}

Kotlin

package ...

import ...
import com.google.android.gms.ads.AdRequest
import com.google.android.gms.ads.AdView

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var mAdView : AdView

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}

    mAdView = findViewById(R.id.adView)
    val adRequest = AdRequest.Builder().build()
    mAdView.loadAd(adRequest)
  }
}

Nếu không thể tải quảng cáo, bạn không cần yêu cầu rõ ràng một quảng cáo khác, miễn là bạn đã định cấu hình đơn vị quảng cáo của mình để làm mới; SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ tuân thủ mọi tốc độ làm mới mà bạn đã chỉ định trong AdMob giao diện web. Nếu chưa bật tính năng làm mới, bạn cần gửi yêu cầu mới.

Vậy là xong! Bây giờ, ứng dụng của bạn đã sẵn sàng hiển thị quảng cáo biểu ngữ.

Sự kiện quảng cáo

Để tùy chỉnh thêm hành vi của quảng cáo, bạn có thể dựa trên một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: tải, mở, đóng, v.v. Bạn có thể theo dõi các sự kiện này thông qua lớp AdListener.

Để sử dụng AdListener thông qua AdView, hãy gọi phương thức setAdListener():

Java

mAdView.setAdListener(new AdListener() {
  @Override
  public void onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdFailedToLoad(LoadAdError adError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  @Override
  public void onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  @Override
  public void onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  @Override
  public void onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
});

Kotlin

mAdView.adListener = object: AdListener() {
  override fun onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  override fun onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  override fun onAdFailedToLoad(adError : LoadAdError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  override fun onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  override fun onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  override fun onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
}

Mỗi phương thức có thể ghi đè trong AdListener đều tương ứng với một sự kiện trong thời gian hoạt động của một quảng cáo.

Các phương thức có thể ghi đè
onAdClicked() Phương thức onAdClicked() sẽ được gọi khi một lượt nhấp được ghi lại cho một quảng cáo.
onAdClosed() Phương thức onAdClosed() được gọi khi người dùng quay lại ứng dụng sau khi xem URL đích của quảng cáo. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng phương thức này để tiếp tục các hoạt động bị tạm ngưng hoặc thực hiện mọi hoạt động cần thiết khác để ứng dụng sẵn sàng tương tác. Hãy tham khảo ví dụ về AdListener của AdMob để biết cách triển khai các phương thức của trình xử lý quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.
onAdFailedToLoad() onAdFailedToLoad() là phương thức duy nhất chứa thông số. Tham số lỗi thuộc loại LoadAdError mô tả lỗi đã xảy ra. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về cách Gỡ lỗi tải quảng cáo.
onAdImpression() Phương thức onAdImpression() sẽ được gọi khi hệ thống ghi lại một lượt hiển thị cho một quảng cáo.
onAdLoaded() Hệ thống sẽ thực thi phương thức onAdLoaded() sau khi quảng cáo đã tải xong. Ví dụ: nếu muốn trì hoãn việc thêm AdView vào hoạt động hoặc mảnh cho đến khi chắc chắn rằng quảng cáo sẽ được tải, thì bạn có thể thực hiện việc trì hoãn tại đây.
onAdOpened() Phương thức onAdOpened() sẽ được gọi khi một quảng cáo mở lớp phủ trên màn hình.

Kích thước của vùng chứa mà bạn đặt quảng cáo ít nhất phải lớn bằng biểu ngữ. Nếu vùng chứa của bạn có khoảng đệm, điều đó sẽ làm giảm đáng kể kích thước vùng chứa. Trong trường hợp vùng chứa không vừa với quảng cáo biểu ngữ, biểu ngữ sẽ không xuất hiện và bạn sẽ nhận được cảnh báo này trong các bản ghi nhật ký:

W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x495 dp.

Bảng dưới đây liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước tính bằng dp (RxC) Nội dung mô tả Phạm vi áp dụng Hằng số AdSize
320x50 Biểu ngữ Điện thoại và máy tính bảng BANNER
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng LARGE_BANNER
300x250 Hình chữ nhật trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng MEDIUM_RECTANGLE
468x60 Biểu ngữ có kích thước đầy đủ IAB Máy tính bảng FULL_BANNER
728x90 Bảng xếp hạng IAB Máy tính bảng LEADERBOARD
Chiều rộng đã cho x Chiều cao thích ứng Biểu ngữ thích ứng Điện thoại và máy tính bảng Không áp dụng
Chiều rộng màn hình x 32|50|90 Biểu ngữ thông minh Điện thoại và máy tính bảng SMART_BANNER

Để xác định kích thước biểu ngữ tùy chỉnh, hãy đặt AdSize mà bạn muốn như sau:

Java

AdSize adSize = new AdSize(300, 50);

Kotlin

val adSize = AdSize(300, 50)

Tăng tốc phần cứng cho quảng cáo dạng video

Để quảng cáo dạng video hiển thị thành công trong chế độ xem quảng cáo biểu ngữ, bạn phải bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tính năng tăng tốc phần cứng được bật theo mặc định, nhưng một số ứng dụng có thể chọn tắt tính năng này. Nếu điều này đúng với ứng dụng của bạn, bạn nên bật tính năng tăng tốc phần cứng cho các lớp Activity sử dụng quảng cáo.

Bật tính năng tăng tốc phần cứng

Nếu ứng dụng của bạn hoạt động không đúng cách trên toàn cầu khi tính năng tăng tốc phần cứng đang bật, thì bạn cũng có thể kiểm soát tính năng này cho các hoạt động riêng lẻ. Để bật hoặc tắt tính năng tăng tốc phần cứng, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:hardwareAccelerated cho các phần tử <application><activity> trong AndroidManifest.xml. Ví dụ sau đây sẽ bật tính năng tăng tốc phần cứng cho toàn bộ ứng dụng nhưng tắt tính năng này đối với một hoạt động:

<application android:hardwareAccelerated="true">
  <!-- For activities that use ads, hardwareAcceleration should be true. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="true" />
  <!-- For activities that don't use ads, hardwareAcceleration can be false. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="false" />
</application>

Xem Hướng dẫn tăng tốc phần cứng để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn kiểm soát tính năng tăng tốc phần cứng. Lưu ý rằng hệ thống không thể bật chế độ xem quảng cáo riêng lẻ để tăng tốc phần cứng nếu hoạt động bị tắt. Do đó, hoạt động phải tự bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tài nguyên khác

Ví dụ trên GitHub

 • Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ: Java | Kotlin

 • Bản giới thiệu các tính năng nâng cao: Java | Kotlin

 • Ứng dụng mẫu RecyclerView của quảng cáo biểu ngữ: Java

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo

Khám phá các chủ đề sau: