Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Quảng cáo biểu ngữ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Quảng cáo biểu ngữ chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng, ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ luôn ở trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng. Quảng cáo này có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo biểu ngữ từ AdMob vào ứng dụng Android. Ngoài các đoạn mã và thông tin hướng dẫn, bài viết này còn cung cấp thông tin về cách xác định kích thước biểu ngữ sao cho phù hợp và đường liên kết đến các tài liệu tham khảo khác.

Điều kiện tiên quyết

Thêm AdView vào bố cục

Bước đầu tiên mà bạn cần thực hiện để hiển thị quảng cáo biểu ngữ chính là đặt AdView trong bố cục của Activity hoặc Fragment (nơi bạn muốn quảng cáo biểu ngữ xuất hiện). Cách dễ nhất để làm việc này là thêm một mã vào tệp bố cục XML tương ứng. Dưới đây là ví dụ cho thấy AdView của một hoạt động:

# main_activity.xml
...
 <com.google.android.gms.ads.AdView
   xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   android:id="@+id/adView"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   ads:adSize="BANNER"
   ads:adUnitId="ca-app-pub-3940256099942544/6300978111">
 </com.google.android.gms.ads.AdView>
...

Vui lòng lưu ý các thuộc tính bắt buộc sau:

 • ads:adSize – Đặt kích thước này thành kích thước quảng cáo mà bạn muốn sử dụng. Nếu không muốn sử dụng kích thước chuẩn do hằng số xác định, bạn có thể đặt một kích thước tuỳ chỉnh. Hãy xem mục kích thước biểu ngữ bên dưới để biết thông tin chi tiết.
 • ads:adUnitId – Đặt giá trị này thành giá trị nhận dạng duy nhất được cấp cho đơn vị quảng cáo trong ứng dụng mà quảng cáo sẽ xuất hiện. Nếu bạn hiển thị quảng cáo biểu ngữ theo các hoạt động khác nhau, mỗi hoạt động sẽ cần một đơn vị quảng cáo.

Ngoài ra, bạn có thể tạo AdView theo phương thức lập trình:

Java

AdView adView = new AdView(this);

adView.setAdSize(AdSize.BANNER);

adView.setAdUnitId("ca-app-pub-3940256099942544/6300978111");
// TODO: Add adView to your view hierarchy.

Kotlin

val adView = AdView(this)

adView.adSize = AdSize.BANNER

adView.adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111"
// TODO: Add adView to your view hierarchy.

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi bạn tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo đang chạy trong thực tế. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo biểu ngữ Android:

ca-app-pub-3940256099942544/6300978111

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Tải một quảng cáo

Sau khi AdView đã có sẵn, bước tiếp theo là tải quảng cáo. Bạn có thể thực hiện việc này bằng phương thức loadAd() trong lớp AdView. Phương thức này sử dụng thông số AdRequest, chứa thông tin trong thời gian chạy (chẳng hạn như thông tin nhắm mục tiêu) về một yêu cầu quảng cáo.

Dưới đây là ví dụ cho thấy cách tải một quảng cáo trong phương thức onCreate() của Activity:

MainActivity (phần trích dẫn)

Java

package ...

import ...
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.AdView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private AdView mAdView;

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });

    mAdView = findViewById(R.id.adView);
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    mAdView.loadAd(adRequest);
  }
}

Kotlin

package ...

import ...
import com.google.android.gms.ads.AdRequest
import com.google.android.gms.ads.AdView

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var mAdView : AdView

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}

    mAdView = findViewById(R.id.adView)
    val adRequest = AdRequest.Builder().build()
    mAdView.loadAd(adRequest)
  }
}

Vậy là xong! Ứng dụng của bạn hiện đã sẵn sàng hiển thị quảng cáo biểu ngữ.

Sự kiện quảng cáo

Để tuỳ chỉnh thêm hoạt động của quảng cáo, bạn có thể dựa vào một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: tải, mở, đóng và các sự kiện khác. Bạn có thể theo dõi các sự kiện này thông qua lớp AdListener.

Để sử dụng AdListener với AdView, hãy gọi phương thức setAdListener():

Java

mAdView.setAdListener(new AdListener() {
  @Override
  public void onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  @Override
  public void onAdFailedToLoad(LoadAdError adError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  @Override
  public void onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  @Override
  public void onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  @Override
  public void onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
});

Kotlin

mAdView.adListener = object: AdListener() {
  override fun onAdClicked() {
   // Code to be executed when the user clicks on an ad.
  }

  override fun onAdClosed() {
   // Code to be executed when the user is about to return
   // to the app after tapping on an ad.
  }

  override fun onAdFailedToLoad(adError : LoadAdError) {
   // Code to be executed when an ad request fails.
  }

  override fun onAdImpression() {
   // Code to be executed when an impression is recorded
   // for an ad.
  }

  override fun onAdLoaded() {
   // Code to be executed when an ad finishes loading.
  }

  override fun onAdOpened() {
   // Code to be executed when an ad opens an overlay that
   // covers the screen.
  }
}

Mỗi phương thức có thể ghi đè trong AdListener tương ứng với một sự kiện trong vòng đời của một quảng cáo.

Các phương thức có thể ghi đè
onAdClicked() Phương thức onAdClicked() sẽ được gọi khi hệ thống ghi lại một lượt nhấp vào quảng cáo.
onAdClosed() Phương thức onAdClosed() sẽ được gọi khi người dùng quay lại ứng dụng sau khi xem URL đích của quảng cáo. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng phương thức này để tiếp tục các hoạt động bị tạm ngưng hoặc thực hiện mọi hoạt động cần thiết khác để giúp ứng dụng sẵn sàng tương tác. Hãy tham khảo ví dụ về AdListener trên AdMob để biết cách triển khai các phương thức của trình xử lý quảng cáo trong Ứng dụng minh hoạ Android API.
onAdFailedToLoad() onAdFailedToLoad() là phương thức duy nhất có chứa thông số. Tham số lỗi thuộc loại LoadAdError mô tả lỗi đã xảy ra. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Cách gỡ lỗi tải quảng cáo.
onAdImpression() Phương thức onAdImpression() sẽ được gọi khi hệ thống ghi lại một lượt hiển thị quảng cáo.
onAdLoaded() Phương thức onAdLoaded() sẽ được thực thi sau khi quảng cáo đã tải xong. Ví dụ: nếu muốn trì hoãn việc thêm AdView vào hoạt động hoặc mảnh của bạn cho đến khi chắc chắn rằng quảng cáo sẽ được tải, bạn có thể thực hiện việc này tại đây.
onAdOpened() Phương thức onAdOpened() sẽ được gọi khi một quảng cáo mở lớp phủ trên màn hình.

Bảng dưới đây liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước theo dp (WxH) Mô tả Phạm vi áp dụng Hằng số AdSize
320x50 Biểu ngữ Điện thoại và máy tính bảng BANNER
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng LARGE_BANNER
300x250 Hình chữ nhật trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng MEDIUM_RECTANGLE
468x60 Biểu ngữ có kích thước đầy đủ của IAB Máy tính bảng FULL_BANNER
728x90 Bảng xếp hạng IAB Máy tính bảng LEADERBOARD
Chiều rộng đã cung cấp x Chiều cao thích ứng Biểu ngữ thích ứng Điện thoại và máy tính bảng Không áp dụng
Chiều rộng màn hình x 32|50|90 Biểu ngữ thông minh Điện thoại và máy tính bảng SMART_BANNER
Tìm hiểu thêm về Biểu ngữ thích ứng, định dạng dự kiến sẽ thay thế Biểu ngữ thông minh.

Để xác định kích thước biểu ngữ tuỳ chỉnh, hãy đặt AdSize mà bạn muốn như dưới đây:

Java

AdSize adSize = new AdSize(300, 50);

Kotlin

val adSize = AdSize(300, 50)

Tăng tốc phần cứng cho quảng cáo dạng video

Để quảng cáo dạng video hiển thị thành công trong chế độ xem quảng cáo biểu ngữ, bạn phải bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tính năng tăng tốc phần cứng được bật theo mặc định, nhưng một số ứng dụng có thể chọn tắt tính năng này. Nếu sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng cho ứng dụng của mình, bạn nên bật tính năng này cho các lớp Hoạt động có sử dụng quảng cáo.

Bật tính năng tăng tốc phần cứng

Nếu ứng dụng của bạn hoạt động không đúng cách trên toàn cầu khi tính năng tăng tốc phần cứng đang bật, thì bạn vẫn có thể kiểm soát tính năng này cho các hoạt động riêng lẻ. Để bật hoặc tắt tính năng tăng tốc phần cứng, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:hardwareAccelerated cho <application> và các yếu tố <activity> trong AndroidManifest.xml. Ở ví dụ sau đây, chúng ta sẽ bật tính năng tăng tốc phần cứng cho toàn bộ ứng dụng nhưng tắt tính năng này đối với một hoạt động:

<application android:hardwareAccelerated="true">
  <!-- For activities that use ads, hardwareAcceleration should be true. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="true" />
  <!-- For activities that don't use ads, hardwareAcceleration can be false. -->
  <activity android:hardwareAccelerated="false" />
</application>

Xem hướng dẫn tăng tốc phần cứng để biết thêm thông tin về các cách kiểm soát tính năng tăng tốc phần cứng. Xin lưu ý rằng hệ thống không thể bật chế độ xem quảng cáo riêng lẻ để tăng tốc phần cứng nếu Hoạt động đang tắt, do đó, Hoạt động phải tự bật tính năng tăng tốc phần cứng.

Tài nguyên khác

Ví dụ trên GitHub

 • Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ: Java | Kotlin

 • Bản minh họa các tính năng nâng cao: Java | Kotlin

 • Ứng dụng mẫu RecyclerView của quảng cáo biểu ngữ: Java

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công