Admin SDK API 參考資料

Admin SDK API 是一組 RESTful 介面,可讓管理員大規模管理 Google Workspace 機構。您可以透過程式輔助與 IT 基礎架構整合、建立使用者、更新設定、稽核活動等等。

選取下方的 API 即可查看資源摘要與詳細資料。

Admin SDK API 第 1 版

Admin SDK API v1.1beta1