APIهای Google Workspace را فعال کنید

قبل از استفاده از Google API، باید آنها را در پروژه Google Cloud روشن کنید. می‌توانید یک یا چند API را در یک پروژه Google Cloud روشن کنید. اگر قبلاً پروژه Google Cloud ندارید، به ایجاد پروژه Cloud مراجعه کنید.

برای فعال کردن یک API در پروژه Cloud:

کنسول Google Cloud

  1. در کنسول Google Cloud، به منو > محصولات بیشتر > Google Workspace > کتابخانه محصول بروید.

    به کتابخانه محصول بروید

  2. روی API که می‌خواهید روشن شود کلیک کنید.
  3. روی Enable کلیک کنید.
  4. برای فعال کردن API های بیشتر، این مراحل را تکرار کنید.

Google Cloud CLI

  1. رابط خط فرمان Google Cloud (CLI) را نصب یا باز کنید.
  2. دستور services enable اجرا کنید و مشخص کنید کدام سرویس API فعال شود.

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

APIهای Google Workspace

از پیوندهای کنسول Google Cloud زیر یا رابط خط فرمان Google Cloud (CLI) برای فعال کردن APIهای Google Workspace خاص در پروژه Cloud خود استفاده کنید.

Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
را فعال کنید
Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
را فعال کنید
Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
را فعال کنید
CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
را فعال کنید
Calendar API
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
را فعال کنید
Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
را فعال کنید
فعال کردن Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
را فعال کنید
Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
را فعال کنید
Docs API
gcloud services enable docs.googleapis.com
را فعال کنید
Drive API
gcloud services enable drive.googleapis.com
را فعال کنید
Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
را فعال کنید
Drive Labels API
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
را فعال کنید
Forms API
gcloud services enable forms.googleapis.com
را فعال کنید
Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
را فعال کنید
فعال کردن Groups Migration API
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
فعال کردن API تنظیمات گروه‌ها
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
Google Workspace Add-ons API
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
را فعال کنید
Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
را فعال کنید
Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
را فعال کنید
فعال کردن Marketplace API
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
بازار SDK
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
فعال کنید
Meet REST API
gcloud services enable meet.googleapis.com
را فعال کنید
People API
gcloud services enable people.googleapis.com
را فعال کنید
Postmaster Tool API
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
را فعال کنید
Reseller API
gcloud services enable reseller.googleapis.com
را فعال کنید
Sheets API
gcloud services enable sheets.googleapis.com
را فعال کنید
Slides API
gcloud services enable slides.googleapis.com
را فعال کنید
Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
را فعال کنید
Vault API
gcloud services enable vault.googleapis.com
را فعال کنید

گام بعدی

با نحوه عملکرد احراز هویت و مجوز برای APIهای Google Workspace آشنا شوید .