Google Workspace Marketplace API

به برنامه‌های Google Workspace Marketplace شما اجازه می‌دهد با خدمات صدور مجوز و صورت‌حساب Google یکپارچه شوند.

خدمات: appsmarket.googleapis.com

برای تماس با این سرویس، توصیه می کنیم از کتابخانه های سرویس گیرنده ارائه شده توسط Google استفاده کنید. اگر برنامه شما نیاز به استفاده از کتابخانه های خود برای فراخوانی این سرویس دارد، هنگام درخواست API از اطلاعات زیر استفاده کنید.

سند کشف

Discovery Document یک ویژگی قابل خواندن توسط ماشین برای توصیف و مصرف API های REST است. از آن برای ساخت کتابخانه های سرویس گیرنده، پلاگین های IDE و سایر ابزارهایی که با Google API در تعامل هستند استفاده می شود. یک سرویس ممکن است چندین سند کشف را ارائه دهد. این سرویس سند کشف زیر را ارائه می دهد:

نقطه پایان خدمات

نقطه پایانی سرویس یک URL پایه است که آدرس شبکه یک سرویس API را مشخص می کند. یک سرویس ممکن است چندین نقطه پایانی سرویس داشته باشد. این سرویس دارای نقطه پایانی سرویس زیر است و همه URI های زیر مربوط به این نقطه پایانی سرویس هستند:

  • https://appsmarket.googleapis.com

منبع REST: v2.customerLicense

مواد و روش ها
get GET /appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}
وضعیت مجوز را برای مشتری دریافت می کند تا مشخص کند آیا به یک برنامه خاص دسترسی دارد یا خیر.

منبع REST: v2.licenseNotification

مواد و روش ها
list GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}
فهرستی از اعلان‌های مجوز را در رابطه با یک برنامه خاص دریافت می‌کند.

منبع REST: v2.userLicense

مواد و روش ها
get GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}
وضعیت مجوز کاربر را برای اجازه استفاده از یک برنامه مشخص دریافت می کند.