REST Resource: userLicense

منبع: UserLicense

نمایندگی JSON
{
 "kind": string,
 "enabled": boolean,
 "state": string,
 "editionId": string,
 "customerId": string,
 "applicationId": string,
 "id": string,
 "userId": string
}
زمینه های
kind

string

نوع منبع API. این همیشه appsmarket#userLicense است.

enabled

boolean

مدیر دامنه برنامه را برای این دامنه فعال کرده است.

state

string

وضعیت مجوز کاربر. یکی از:

 • ACTIVE : کاربر دارای مجوز معتبر است و باید اجازه استفاده از برنامه را داشته باشد.
 • UNLICENSED : مدیر دامنه این کاربر هرگز جایگاهی را برای برنامه به این کاربر اختصاص نداده است.
 • EXPIRED : مدیر یک صندلی به این کاربر اختصاص داده است، اما مجوز منقضی شده است.
editionId
(deprecated)

string

(منسوخ)

customerId

string

نام دامنه کاربر.

applicationId

string

شناسه برنامه مربوط به درخواست مجوز.

id

string

شناسه مجوز کاربر

userId

string

آدرس ایمیل کاربر.

مواد و روش ها

get

وضعیت مجوز کاربر را برای اجازه استفاده از یک برنامه مشخص دریافت می کند.