הרשמה לאירועים של Google Meet

בדף הזה מתוארים האירועים ב-Google Meet שהאפליקציה יכולה להירשם אליהם באמצעות Google Workspace Event API. אחרי שתחליטו אילו סוגי אירועים תצטרכו, תוכלו ליצור מינוי כדי להתחיל לקבל אירועים מ-Google Meet.

למידע נוסף על פיתוח אפליקציות ל-Google Meet, קראו את הסקירה הכללית על API ל-REST ב-Google Meet.

משאבי היעד הנתמכים ב-Meet

כדי לקבל אירועים ב-Meet, Google Workspace Event API תומך במינויים למשאבים הבאים:

 • חדרי ישיבות, מיוצגים כמשאבים של space.
 • משתמשים, מיוצגים כמשאבי user של Cloud Identity API.

אירועים נתמכים ב-Meet

מינויים ל-Google Workspace מאפשרים לקבל ב-Meet אירועים שקשורים לשינויים הבאים:

כשיוצרים מינוי למשאב ב-Meet, צריך להשתמש בשדה eventTypes[] כדי לציין את סוגי האירועים שרוצים לקבל. הפורמט של סוגי האירועים תואם למפרט של CloudEvents, למשל google.workspace.APPLICATION.RESOURCE.VERSION.ACTION. לדוגמה, כדי לקבל אירועים על משתתפים חדשים בשיחת ועידה במרחב משותף ב-Meet, צריך לבחור את סוג האירוע google.workspace.meet.participant.v2.joined. מידע נוסף על אופן הפעולה של אירועים זמין במאמר מבנה האירועים ב-Google Workspace.

בטבלה הבאה מפורטים סוגי האירועים הנתמכים, תיאור והמשאב ב-Meet שהשתנה, שמיוצגים בנתוני האירועים:

סוג האירוע תיאור מקור מידע ב-Meet

google.workspace.meet.conference.v2.started

תתחיל שיחת ועידה בחדר הישיבות.

conferenceRecord

google.workspace.meet.conference.v2.ended

שיחת הוועידה מסתיימת במרחב המשותף.

conferenceRecord

google.workspace.meet.participant.v2.joined

משתתף מצטרף לשיחת ועידה פעילה במרחב המשותף.

conferenceRecord.participantSession

google.workspace.meet.participant.v2.left

משתתף עוזב שיחת ועידה פעילה במרחב המשותף.

conferenceRecord.participantSession

google.workspace.meet.recording.v2.fileGenerated

נוצר קובץ הקלטה של שיחת ועידה במרחב המשותף.

conferenceRecord.recording

google.workspace.meet.transcript.v2.fileGenerated

נוצר קובץ תמליל של שיחת ועידה במרחב המשותף של הפגישה.

conferenceRecord.transcript

נתוני אירוע

בקטע הזה מתוארים נתוני אירועים ומטען ייעודי (payloads) לדוגמה לאירועים במרחבי ישיבות ב-Meet.

כשמינוי ל-Google Workspace מקבל אירוע מ-Meet, השדה data מכיל את המטען הייעודי (payload) של האירוע. המטען הייעודי כולל מידע על המשאב של Google Workspace שהשתנה. לדוגמה, אם נרשמתם לאירועים לגבי תמלילים חדשים במרחב המשותף, המטען הייעודי (payload) של האירועים האלה מכיל מידע על המשאב transcript שהשתנה.

נתוני המשאבים במטען הייעודי (payload) של האירוע

בטבלה הבאה מובאות דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של JSON במסגרת המינוי למרחבים משותפים ב-Meet. בדוגמאות נעשה שימוש בשיחת הוועידה conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE שמתקיימת במרחב המשותף. המטען הייעודי מופיע בשדה data של האירוע לכל אירוע שהמינוי מקבל:

דוגמה סוג האירוע מטען ייעודי (payload) של JSON

תתחיל שיחת ועידה במרחב המשותף של Meet.

google.workspace.meet.conference.v2.started

לא כולל נתוני משאבים
{
  "conferenceRecord":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE"
  }
}
   
משתתף מצטרף לשיחת ועידה במרחב המשותף של Meet.

google.workspace.meet.participant.v2.joined

לא כולל נתוני משאבים
{
  "participantSession":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/participants/FFF-GGG-HHH-III-JJJ/participantSessions/LLL-MMM-NNN-OOO-PPP"
  }
}
   
נוצרת הקלטה של שיחת ועידה במרחב המשותף של הפגישה ב-Meet. google.workspace.meet.recording.v2.fileGenerated
לא כולל נתוני משאבים
{
  "recording":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/recordings/LLL-MMM-NNN-OOO-PPP"
  }
}
   
המערכת תיצור תמליל של שיחת הוועידה במרחב המשותף של הפגישה ב-Meet. google.workspace.meet.transcript.v2.fileGenerated
לא כולל נתוני משאבים
{
  "transcript":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/transcripts/PPP-QQQ-RRR-SSS-TTT"
  }
}