Method: transitclass.insert

הוספה של מחלקה של תחבורה ציבורית עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitClass

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של TransitClass.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של TransitClass שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer