REST Resource: issuer

משאב: Issuer

ייצוג JSON
{
 "issuerId": string,
 "name": string,
 "contactInfo": {
  object (IssuerContactInfo)
 },
 "homepageUrl": string,
 "smartTapMerchantData": {
  object (SmartTapMerchantData)
 },
 "callbackOptions": {
  object (CallbackOptions)
 }
}
שדות
issuerId

string (int64 format)

המזהה הייחודי של חשבון המנפיק. המזהה נוצר באופן אוטומטי כשמכניסים את המנפיק.

name

string

שם החשבון של המנפיק.

contactInfo

object (IssuerContactInfo)

הפרטים ליצירת קשר עם המנפיק

homepageUrl

string

כתובת ה-URL של דף הבית של המנפיק.

smartTapMerchantData

object (SmartTapMerchantData)

האפשרות הזו זמינה רק לשותפים שהפעילו את התכונה 'הקשה חכמה'. לקבלת הנחיות נוספות אפשר לפנות לתמיכה.

callbackOptions

object (CallbackOptions)

מאפשר למנפיק לספק את ההגדרות שלו להתקשרות חזרה.

IssuerContactInfo

ייצוג JSON
{
 "name": string,
 "phone": string,
 "email": string,
 "alertsEmails": [
  string
 ]
}
שדות
name

string

השם של איש הקשר הראשי.

phone

string

מספר הטלפון של איש הקשר הראשי.

email

string

כתובת האימייל של איש הקשר הראשי.

alertsEmails[]

string

כתובות אימייל שאליהן יישלחו התראות.

SmartTapMerchantData

ייצוג JSON
{
 "smartTapMerchantId": string,
 "authenticationKeys": [
  {
   object (AuthenticationKey)
  }
 ]
}
שדות
smartTapMerchantId

string (int64 format)

האפשרות הזו זמינה רק לשותפים שהפעילו את התכונה 'הקשה חכמה'. לקבלת הנחיות נוספות אפשר לפנות לתמיכה.

authenticationKeys[]

object (AuthenticationKey)

האפשרות הזו זמינה רק לשותפים שהפעילו את התכונה 'הקשה חכמה'. לקבלת הנחיות נוספות אפשר לפנות לתמיכה.

AuthenticationKey

ייצוג JSON
{
 "id": integer,
 "publicKeyPem": string
}
שדות
id

integer

האפשרות הזו זמינה רק לשותפים שהפעילו את התכונה 'הקשה חכמה'. לקבלת הנחיות נוספות אפשר לפנות לתמיכה.

publicKeyPem

string

האפשרות הזו זמינה רק לשותפים שהפעילו את התכונה 'הקשה חכמה'. לקבלת הנחיות נוספות אפשר לפנות לתמיכה.

שיטות

get

מחזירה את המנפיק בעל המזהה הנתון של המנפיק.

insert

הוספת מנפיק עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

list

מחזירה רשימה של כל המנפיקים ששותפו עם מבצע הקריאה החוזרת.

patch

מעדכן את המנפיק שמזהה המנפיק הנתון מפנה אליו.

update

מעדכן את המנפיק שמזהה המנפיק הנתון מפנה אליו.