Method: issuer.list

מחזירה רשימה של כל המנפיקים ששותפו עם מבצע הקריאה החוזרת.

בקשת HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התשובה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "resources": [
    {
      object (Issuer)
    }
  ]
}
שדות
resources[]

object (Issuer)

מקורות מידע שתואמים לבקשת הרשימה.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer