Method: flightclass.insert

یک کلاس پروازی با شناسه و ویژگی های داده شده درج می کند.

درخواست HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از FlightClass است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از FlightClass است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer