Trình quản lý thẻ của Google dành cho Android

Là nhà phát triển, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai và quản lý thẻ đo lường cũng như pixel trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình mà không cần phải tạo lại và gửi lại tệp nhị phân của ứng dụng cho chợ ứng dụng. Các nhà phát triển làm việc với SDK Google Analytics cho Firebase có thể dễ dàng thêm Trình quản lý thẻ để giúp quản lý và thực hiện các thay đổi đối với hoạt động triển khai, ngay cả sau khi ứng dụng đã được vận chuyển.

Nhà phát triển có thể ghi lại các sự kiện quan trọng và quyết định sau này nên kích hoạt thẻ hoặc pixel nào.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu:

Các phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn các bước để định cấu hình và sử dụng Trình quản lý thẻ của Google trong ứng dụng Android.

1. Thêm Trình quản lý thẻ của Google vào dự án

 1. Trong tệp Gradle của mô-đun (thường là app/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc sau đây vào thư viện Trình quản lý thẻ:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4'
  }
  
 2. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ.

 3. Chọn vùng chứa cho thiết bị di động.

 4. Nhấp vào Phiên bản ở thanh điều hướng trên cùng.

 5. Nhấp vào phiên bản vùng chứa mà bạn muốn sử dụng.

 6. Nhấp vào Download (Tải xuống).

 7. Tạo thư mục app/src/main/assets/containers nếu chưa có. Sao chép vùng chứa đã tải xuống vào thư mục.

2. Ghi lại các sự kiện và biến

Trình quản lý thẻ sử dụng các sự kiện, thông số và thuộc tính người dùng do SDK Google Analytics cho Firebase ghi lại để kích hoạt và tạo những thẻ mà bạn đã định cấu hình trong Trình quản lý thẻ của Google.

Hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển Firebase để xem hướng dẫn về cách ghi nhật ký sự kiệnđặt thuộc tính người dùng.

Định cấu hình biến trong Trình quản lý thẻ

Để nắm bắt giá trị của các thông số sự kiện và thuộc tính người dùng để sử dụng trong Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể định cấu hình các biến trong giao diện Trình quản lý thẻ.

Ví dụ: bạn có thể ghi lại sự kiện tuỳ chỉnh sau đây trong ứng dụng của mình:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Sau đó, bạn có thể định cấu hình các biến Thông số sự kiện mới trong Trình quản lý thẻ như sau để thu thập các giá trị image_namefull_text parameter:

 • Tên biến: Tên hình ảnh
 • Loại biến: Thông số sự kiện
 • Tên khóa thông số sự kiện: image_name

và:

 • Tên biến: Văn bản đầy đủ
 • Loại biến: Thông số sự kiện
 • Tên khóa thông số sự kiện: full_text

Tương tự, bạn có thể đặt thuộc tính người dùng sau trong ứng dụng của mình:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Sau đó, bạn có thể định cấu hình một biến Thuộc tính người dùng Firebase mới trong Trình quản lý thẻ của Google để thu thập giá trị favorite_food:

 • Tên biến: Món ăn yêu thích
 • Loại biến: Thuộc tính người dùng Firebase
 • Tên khóa thông số sự kiện: favorite_food

Sửa đổi và chặn sự kiện

Trình quản lý thẻ cho phép bạn sửa đổi và chặn các sự kiện trước khi các sự kiện đó được SDK Google Analytics cho Firebase ghi lại. Việc sửa đổi sự kiện có thể giúp bạn thêm, xoá hoặc thay đổi giá trị của các thông số sự kiện hay điều chỉnh tên sự kiện mà không cần cập nhật ứng dụng. Các sự kiện không bị chặn sẽ được SDK Google Analytics cho Firebase ghi lại.

SDK Google Analytics cho Firebase cũng tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng. Bạn có thể sử dụng các sự kiện và thuộc tính được thu thập tự động trong Trình quản lý thẻ mà không cần thêm mã. Tuy nhiên, bạn không thể chặn các quảng cáo đó.

3. Gửi sự kiện

Các biến tên sự kiện Firebase, biến thông số sự kiện Firebase và các biến khác được dùng để thiết lập điều kiện kích hoạt. Các điều kiện kích hoạt sẽ được đánh giá bất cứ khi nào bạn ghi lại một sự kiện Firebase. Theo mặc định, các sự kiện Google Analytics cho Firebase sẽ tự động kích hoạt. Bạn có thể thêm thẻ Google Analytics cho Firebase trong Trình quản lý thẻ để chặn các sự kiện được gửi đến Google Analytics.

4. Xem trước, gỡ lỗi và xuất bản vùng chứa

Trước khi xuất bản phiên bản vùng chứa, bạn nên xem trước phiên bản đó để đảm bảo phiên bản đó hoạt động như dự kiến. Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn xem trước các phiên bản của vùng chứa bằng cách tạo đường liên kết và mã QR trong giao diện web cũng như sử dụng chúng để mở ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể bật chế độ ghi nhật ký chi tiết để gỡ lỗi mọi hành vi không mong muốn.

Vùng chứa xem trước

Trước khi xem trước vùng chứa, hãy tạo URL xem trước trong giao diện web Trình quản lý thẻ của Google bằng cách chọn phiên bản vùng chứa bạn muốn xem trước, sau đó chọn Xem trước. Hãy lưu URL của bản xem trước này để xem các bước sau.

URL xem trước có trong cửa sổ xem trước của giao diện web Trình quản lý
      thẻ
Hình 1: Nhận URL xem trước từ giao diện web của Trình quản lý thẻ.

Để xem trước vùng chứa của bạn (nếu bạn sử dụng Android Studio, hãy chuyển sang bước 3):

 1. Thêm hoạt động xem trước này vào tệp AndroidManifest của bạn:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Thay đổi dòng này để thêm tên gói của ứng dụng:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. Trong giao diện web của Trình quản lý thẻ của Google, hãy tạo một đường liên kết xem trước:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ.
  2. Chọn vùng chứa cho thiết bị di động.
  3. Nhấp vào Phiên bản ở thanh điều hướng trên cùng.
  4. Nhấp vào Thao tác > Xem trước trên phiên bản vùng chứa mà bạn muốn xem trước.
  5. Nhập tên gói của ứng dụng.
  6. Nhấp vào Tạo đường liên kết bắt đầu xem trước.
 4. Dừng ứng dụng và dùng đường liên kết xem trước hoặc mã QR đã tạo để chạy ứng dụng.

 5. Bạn có thể thoát khỏi chế độ xem trước bằng cách nhấp vào đường liên kết được tạo bởi tuỳ chọn Generate end Preview (Tạo đường liên kết kết thúc bản xem trước) trong giao diện web.

Vùng chứa gỡ lỗi

Để khắc phục sự cố khi triển khai vùng chứa, hãy bật tính năng ghi nhật ký chi tiết:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Xuất bản vùng chứa

Sau khi xem trước vùng chứa của mình và xác minh rằng vùng chứa đó đang hoạt động, bạn có thể xuất bản vùng chứa đó. Sau khi bạn đã xuất bản vùng chứa, cấu hình thẻ của bạn sẽ có sẵn cho người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Các bước tiếp theo

Đọc phần Cấu hình nâng cao.