Các tùy chọn hỗ trợ

Liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi

Nếu cần hỗ trợ thêm để gắn thẻ trang web, bạn có thể truy cập vào các Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để liên hệ với Nhóm hỗ trợ (điện thoại, trò chuyện, email) hoặc truy cập vào các Trang cộng đồng trợ giúp của chúng tôi:

Stack Overflow

Bạn cũng có thể sử dụng Stack Overflow để đặt các câu hỏi. Trang web này không do Google chạy, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Sử dụng một trong các thẻ sau khi bạn đặt câu hỏi: