Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Tải GPT từ máy chủ đề xuất

Giải thích

Đảm bảo rằng GPT đang được tải từ securepubads.g.doubleclick.net. Việc này hợp nhất tất cả các yêu cầu phân phát quảng cáo đến một miền, có nghĩa là trình duyệt chỉ cần kết nối với một miền.

Giải pháp

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

Tìm hiểu thêm

Mẫu Thẻ nhà xuất bản của Google