Help improve Publisher Ads Audits for Lighthouse. Share your thoughts in our survey.

Tải GPT từ máy chủ đề xuất

Thông tin tổng quan

Quá trình kiểm tra này đảm bảo rằng thư viện Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) đang được tải từ máy chủ đề xuất. Trình duyệt phải mở kết nối tới từng máy chủ mới mà trang của bạn tham chiếu. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Bằng cách tải GPT từ máy chủ đề xuất, bạn đảm bảo mọi yêu cầu phân phát quảng cáo đều được thực hiện tới một miền duy nhất, nhờ đó giảm số lượng kết nối cần mở và cải thiện hiệu suất tải trang.

Nội dung đề xuất

Đảm bảo GPT đang được tải từ securepubads.g.doubleclick.net. Ví dụ:

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

Xem thêm

Assessing Loading Performance in Real Life with Navigation and Resource Timing
Get Started with Google Publisher Tags