ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GOOGLE ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι παρόντες Όροι παροχής των υπηρεσιών Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών, οι Πολιτικές υπηρεσιών Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών και οι Όροι παροχής υπηρεσιών για το API της Google (εφεξής "Σύμβαση") συνάπτονται μεταξύ της Google Inc. ("Google") και του προσώπου ή του ιδιώτη που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία (εφεξής "Εσείς, Εσάς ή σας"). Η παρούσα Σύμβαση διέπει την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών (εφεξής "Υπηρεσία"). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως:

1. Ορισμοί

Ο όρος"Λογαριασμός" αναφέρεται στο λογαριασμό που τηρείται για την Υπηρεσία.

Οι«Εμπιστευτικές πληροφορίες» συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες γνωστοποιούνται εγγράφως από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο και επισημαίνονται ως «εμπιστευτικές» ή γνωστοποιούνται προφορικώς και, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, διατυπώνονται εγγράφως και επισημαίνονται ως «εμπιστευτικές». Ωστόσο, στις Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που έχουν καταστεί ή καθίστανται γνωστές στο ευρύ κοινό, οι οποίες είναι ήδη στην κατοχή του συμβαλλομένου που λαμβάνει τις πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση από ένα συμβαλλόμενο ή έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από τον συμβαλλόμενο που λαμβάνει τις πληροφορίες χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών.

Με τον όρο"Δεδομένα πελατών" νοούνται τα δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των Χρηστών.

Με τον όρο«Τεκμηρίωση» νοείται οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση που διατίθεται σε Εσάς από την Google για χρήση με το Λογισμικό επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Με τον όρο"SDK" νοείται το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού για τις Υπηρεσίες Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών, το οποίο χρησιμοποιείται ή ενσωματώνεται σε μια εφαρμογή για λόγους συλλογής Δεδομένων πελατών, μαζί με τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις που παρέχονται σε Εσάς.

Με τον όρο"Λογισμικό επεξεργασίας" νοείται το λογισμικό διακομιστή από την Google και κάθε αναβάθμιση αυτού, το οποίο αναλύει τα Δεδομένα πελατών και δημιουργεί τις Αναφορές.

Με τον όρο"Εφαρμογή" νοείται κάθε εφαρμογή ή άλλος πόρος που αποστέλλει δεδομένα στην Υπηρεσία. Κάθε Εφαρμογή πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχό σας.

Με τον όρο"Πολιτική απορρήτου" νοείται η πολιτική απορρήτου που αφορά σε κάποια Εφαρμογή.

Με τον όρο"Αναφορά" νοείται η προκύπτουσα ανάλυση που διατίθεται σε Εσάς.

Με τον όρο"«Διακομιστές»" νοούνται οι διακομιστές που ελέγχονται από την Google (ή τις θυγατρικές εταιρείας πλήρους ιδιοκτησίας της), στους οποίους αποθηκεύονται το Λογισμικό επεξεργασίας και τα Δεδομένα πελατών.

Με τον όρο"Λογισμικό" νοείται το SDK και το Λογισμικό επεξεργασίας.

Με τον όρο"Τρίτο μέρος" νοείται οποιοδήποτε τρίτο μέρος (i) στο οποίο Εσείς παρέχετε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας ή (ii) για το οποίο Εσείς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για συλλογή πληροφοριών εκ μέρους του τρίτου μέρους.

Με τον όρο"Χρήστες" νοούνται οι χρήστες των εφαρμογών σας.

Με τις λέξεις "συμπεριλαμβάνει(-ουν)" και "συμπεριλαμβανομένου(-ης, -ων)" νοείται η ενδεικτική και όχι περιοριστική συμπερίληψη.

2. Χρεώσεις και Υπηρεσία

Κατά διαστήματα, η Google δύναται να αλλάζει τις πολιτικές χρεώσεων και πληρωμών για την Υπηρεσία. Οι αλλαγές στις πολιτικές χρεώσεων ή πληρωμών ισχύουν από τη στιγμή που θα αποδεχθείτε τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες θα δημοσιεύονται στη διεύθυνση https://developers.google.com/mobile/terms. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις υπολογίζονται σε δολάρια Η.Π.Α. Οποιοδήποτε υπόλοιπο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, και τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που επιβαρύνουν την Google θα επαυξάνουν το οφειλόμενο ποσό και δύναται να χρεωθούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλο μηχανισμό χρέωσης που συνδέεται με το λογαριασμό σας Adwords.

3. Λογαριασμός μέλους, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στην Google τα ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη) και του κωδικού πρόσβασης. Θα προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε και φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών τόσο εκ μέρους σας όσο και εκ μέρους τρίτων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Google αμέσως μόλις λάβετε γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή τυχόν άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Το προσωπικό υποστήριξης της Google (ή των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της) δύναται, κατά διαστήματα, να συνδέεται στην Υπηρεσία με τον δικό σας λογαριασμό, προκειμένου να συντηρεί ή να βελτιώνει την Υπηρεσία, αλλά και να σας παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα χρεώσεων.

4. Μη αποκλειστική άδεια χρήσης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, (α) η Google σάς εκχωρεί περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης για την εγκατάσταση, αντιγραφή και χρήση του SDK αποκλειστικά εφόσον χρειάζεται σε Εσάς για τη χρήση της Υπηρεσίας στις εφαρμογές σας ή στις εφαρμογές Τρίτου μέρους και (β) έχετε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολής και λήψης των Αναφορών σας. Δεν επιτρέπεται να προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί) (i) στην αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, στην (ii) αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα, ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεστε, στην (iii) ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο ή για το Λογισμικό, την Τεκμηρίωση ή την Υπηρεσία, στην (iv) αφαίρεση τυχόν αποκλειστικών σημειώσεων ή ετικετών που βρίσκονται στο Λογισμικό ή έχουν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία, στη (v) χρήση, δημοσίευση, μετάδοση ή παρουσίαση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή σύντομου προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή στη (vi) χρήση δεδομένων που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτο μέρος στην Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από τη δημιουργία, την προβολή και τη λήψη των Αναφορών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τους όρους των Συμβάσεων που έχετε συνάψει με τρίτα μέρη σχετικά με την από μέρους σας χρήση και πρόσβαση στην Τεκμηρίωση, στο Λογισμικό, στην Υπηρεσία και στις Αναφορές.

5. Εμπιστευτικότητα

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες του αντισυμβαλλομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του, με εξαίρεση τους λόγους εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ή εάν κρίνεται απαραίτητο από νομοθεσία, κανονισμό ή δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος που υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες θα ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο το ταχύτερο δυνατόν πριν από την αποκάλυψη των εν λόγω Εμπιστευτικών πληροφοριών.

6. Δικαιώματα πληροφόρησης και δημοσιοποίηση

Η Google και οι θυγατρικές εταιρείες πλήρους ιδιοκτησίας της δύνανται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου (διατίθενται στη διεύθυνση www.google.com/privacy.html), τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας. Η Google δεν θα γνωστοποιήσει σε κανένα τρίτο μέρος τα Δεδομένα πελατών που σας αφορούν ή τα Δεδομένα πελατών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν η Google (i) έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε Δεδομένα πελατών ή τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τα Δεδομένα πελατών τρίτου μέρους, (ii) διαπιστώσει ότι απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή θεωρεί, καλόπιστα, ότι η πρόσβαση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των Δεδομένων πελατών είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Google, των Χρηστών της ή του κοινού ή (iii) παράσχει αυτά τα Δεδομένα πελατών σε περιορισμένες περιπτώσεις σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό της Google (π.χ. χρέωση ή αποθήκευση δεδομένων) με αυστηρούς περιορισμούς που αποτρέπουν τη χρήση ή την κοινή χρήση των δεδομένων αυτών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται από την Google. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συμβάσεις που υποχρεώνουν τα εν λόγω μέρη να επεξεργάζονται τα Δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Google και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

7. Απόρρητο

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε (και να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί) την Υπηρεσία για παρακολούθηση, συλλογή ή μεταφόρτωση τυχόν δεδομένων που ταυτοποιούν προσωπικά κάποιον ιδιώτη (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχεία χρέωσης) ή άλλα δεδομένα που μπορούν ευλόγως να συνδεθούν με τέτοιες πληροφορίες από την Google. Οφείλετε να έχετε κατάλληλη Πολιτική απορρήτου, από την οποία θα δεσμεύεστε, καθώς και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών από τους Χρήστες. Οφείλετε να δημοσιεύσετε μια Πολιτική απορρήτου, η οποία θα πρέπει να ενημερώνει για το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε cookie, αναγνωριστικά για κινητές συσκευές (π.χ. το Αναγνωριστικό διαφήμισης για Android ή το Αναγνωριστικό διαφήμισης για iOS) ή παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων. Πρέπει να αποκαλύψετε τη χρήση της Υπηρεσίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται παρουσιάζοντας εμφανώς έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο "Πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της”, (ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners/, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL ενδεχομένως παρέχει η Google κατά διαστήματα). Θα καταβάλλετε εύλογες εμπορικά προσπάθειες, προκειμένου να εξασφαλίζετε ότι ο Χρήστης ενημερώνεται με σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση και την πρόσβαση cookie ή άλλων πληροφοριών στη συσκευή του, όπου η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με την Υπηρεσία και όπου η παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών και η λήψη της εν λόγω συγκατάθεσης απαιτείται από τη νομοθεσία.

Απαγορεύεται να παρακάμπτετε οποιαδήποτε στοιχεία απορρήτου που αποτελούν τμήμα της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία DoubleClick ή Google και η από μέρους σας χρήση αυτών υπόκεινται στους ισχύοντες όρους ανάμεσα σε Εσάς και στην Google αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

8. Αποζημίωση

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, θα αποζημιώνετε, θα απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη και θα υπερασπίζεστε την Google και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής, με δικά σας έξοδα, από κάθε αξίωση, αγωγή, δικαστική ενέργεια και μήνυση εις βάρος της Google ή οποιωνδήποτε στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συνδεόμενων εταιρειών και έναντι κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, διακανονισμού, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λοιπών δικαστικών εξόδων) που επιβαρύνει την Google ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνδεόμενες εταιρείες, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Σύμβασης, (ii) την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, (iii) την από μέρους σας παραβίαση των ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την Υπηρεσία ή (iν) τυχόν δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται σε οποιοδήποτε Τρίτο μέρος από Εσάς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών, (ν) τυχόν αξιώσεις που εγείρονται από ή για λογαριασμό Τρίτου μέρους και αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών από Εσάς, (νi) παραβιάσεις των δικών σας υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου προς οποιοδήποτε Τρίτο μέρος και (νii) τυχόν αξιώσεις αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε Τρίτου μέρους σε συνδυασμό με τη Υπηρεσία, το Λογισμικό ή τις Αναφορές. Η Google θα σας παρέχει γραπτή κοινοποίηση της εν λόγω αξίωσης, μήνυσης ή αγωγής. Οφείλετε να συνεργαστείτε στο βαθμό που ευλόγως απαιτείται για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Η Google διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει, με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος άπτεται της Αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από Εσάς.

9. Τρίτα μέρη

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία εκ μέρους του Τρίτου μέρους ή κάποιο Τρίτο μέρος χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο την Υπηρεσία μέσω του Λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί από την Google να το κάνετε αυτό, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) διαθέτετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω Τρίτου μέρους, σε συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα, (β) η Google δύναται να κοινοποιεί στο Τρίτο μέρος τυχόν Δεδομένα πελατών που αφορούν συγκεκριμένα τις Εφαρμογές του Τρίτου μέρους και (γ) δεν θα αποκαλύψετε Δεδομένα πελατών του Τρίτου μέρους σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη συγκατάθεση του Τρίτου μέρους.

10. Αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΙΤΕ ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η GOOGLE Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΑΝ Ή ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΙΘΑΝΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ GOOGLE (ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 500 $ (USD).

12. Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία, η οποία συμπεριλαμβάνει το Λογισμικό και όλα τα σχετικά Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Google (και των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της). Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Λογισμικό και δεν παραχωρούνται ρητώς σε Εσάς με την παρούσα Σύμβαση διατηρούνται και εξακολουθούν να ανήκουν στην Google και στους δικαιοπαρόχους αυτής άνευ περιορισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης της Google (και των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της). Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να προβεί) στις ακόλουθες ενέργειες : (α) παραχώρηση, διανομή ή χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού για σκοπό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αδείας χρήσης που παρέχεται με την παρούσα Σύμβαση, (β) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αποκωδικοποίηση του Λογισμικού ή λοιπές απόπειρες ανακάλυψης τυχόν πηγαίου κώδικα ή εμπορικών μυστικών που αφορούν στην Υπηρεσία, (γ) ενοικίαση, χρονομίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δικαιωμάτων σχετικά με το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, (δ) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή κυκλοφορία οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού, (ε) χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων παροχής υπηρεσιών, λογότυπων, ονομασιών τομέων (domain name) και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Google, (στ) καταχώρηση, απόπειρα καταχώρησης ή παροχή βοήθειας σε τρίτους για την καταχώρηση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, σημάνσεων παροχής υπηρεσιών, λογότυπου, ονομασιών τομέων (domain name) και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Google (ή τις θυγατρικές εταιρείες πλήρους ιδιοκτησίας της), παρά μόνον στο όνομα της Google (ή των θυγατρικών εταιρειών πλήρους ιδιοκτησίας της, κατά περίπτωση), (ζ) αφαίρεση, αλλοίωση ή παραποίηση οποιασδήποτε ειδοποίησης για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή (η) υποβολή αγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ή για ένα έτος μετά την περίοδο ισχύος αυτής, που αφορά σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

13. Δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Εάν η χρήση της Υπηρεσίας εξαγοραστεί από ή για λογαριασμό της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είτε από κύριο ανάδοχο είτε από υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το έγγραφο 48 C.F.R. 227.7202-4 (για εξαγορές του Υπουργείου Άμυνας [Department of Defense – DOD] των Η.Π.Α.) και τα έγγραφα 48 C.F.R. 2.101 και 12.212 (για εξαγορές που δεν αφορούν στο Υπουργείο Άμυνας), τα δικαιώματα της Κυβέρνησης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ως προς τη χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκτέλεση, προβολή ή αποκάλυψη του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, θα υπόκεινται από κάθε άποψη στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν στις εμπορικές άδειες χρήσης και παρέχονται στην παρούσα Σύμβαση.

14. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία

Οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, η Google θα σταματήσει να παρέχει την Υπηρεσία και Εσείς θα σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση καταγγελίας (α) δεν δικαιούστε τυχόν επιστροφή χρημάτων για τυχόν χρεώσεις χρήσης ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις και (β) τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο για Υπηρεσία που αποδόθηκε έως την ημερομηνία τερματισμού καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και πλήρως καταβλητέο και (γ) όλα τα δεδομένα ιστορικού των Αναφορών Σας δεν θα σας είναι πλέον διαθέσιμα.

15. Τροποποιήσεις στους όρους παροχής υπηρεσιών και λοιπές πολιτικές

Η Google δύναται να τροποποιεί τους όρους αυτούς ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, προκειμένου, για παράδειγμα, να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη νομοθεσία ή στην Υπηρεσία. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Η Google θα δημοσιεύει ειδοποιήσεις για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων στη διεύθυνση https://developers.google.com/mobile/terms, για τις Πολιτικές υπηρεσιών Google για προγραμματιστές εφαρμογών κινητών συσκευών στη διεύθυνση https://developers.google.com/mobile/policy, ή για άλλες πολιτικές που αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο σχετικό URL για τις εν λόγω πολιτικές. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από 14 ημέρες από τη δημοσίευσή τους. Εάν διαφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας. Καμία τροποποίηση ή διόρθωση της παρούσας Σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, παρά μόνο στην περίπτωση που (i) είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Google, (ii) αποδέχεστε τους ενημερωμένους όρους στο διαδίκτυο ή (iii) συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, αφού η Google δημοσιεύσει ενημερώσεις για τη Σύμβαση ή για οποιαδήποτε πολιτική που διέπει την Υπηρεσία.

16. Λοιπές διατάξεις, ισχύουσα νομοθεσία και δωσιδικία

Η Google θα εξαιρείται από την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης στο βαθμό που η εν λόγω εκτέλεση είναι αδύνατη, καθυστερείται ή παρακωλύεται για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της. Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βελτίωσης συμφωνείται εγγράφως από τους συμβαλλομένους) συνιστά ολόκληρη τη Σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και τη Google σχετικά με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών και δηλώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης καταστεί μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα αναθεωρηθεί στο βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμη στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ οι λοιπές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση κανόνων δικαίου. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ασυμφωνιών μεταξύ των νόμων, κανόνων και κανονισμών άλλων χωρών και των νόμων, κανόνων και κανονισμών της Καλιφόρνιας, θα υπερισχύουν και θα διέπουν τη Σύμβαση οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί της Καλιφόρνιας. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία της Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων και ο Ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών (UCITA) δεν ισχύουν στην παρούσα Σύμβαση. Το Λογισμικό υπόκειται στους Κανονισμούς Εξαγωγών των Η.Π.Α. και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ή η χρήση του από χώρες ή άτομα που βρίσκονται σε εμπορικό αποκλεισμό. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς την Google πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, H.Π.Α, με κοινοποίηση στο Νομικό Τμήμα, είτε με επιστολή Α προτεραιότητας, είτε αεροπορικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για παράδοση την επόμενη μέρα, και θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την παραλαβή. Η παραίτηση από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθέτηση υποχρέωσης. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή άλλως μεταβίβαση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Google, και οποιαδήποτε αντίστοιχη απόπειρα θεωρείται άκυρη. Η σχέση ανάμεσα στην Google και Εσάς δεν συνιστά σχέση εταιρική αλλά σχέση ανεξάρτητων προσώπων. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και ισχύει προς όφελος των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων των συμβαλλομένων αυτής. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθες παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ: 1, 4, 5, 6 (εκτός από τις δύο τελευταίες προτάσεις), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 16.

Τελευταία ενημέρωση στις 2015-09-01