Giám sát trên Nền tảng Google Maps

Dịch vụ Giám sát trên đám mây thu thập chỉ số cho các API và dịch vụ của bạn, cũng như tài nguyên của Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Chủ đề này mô tả cách định cấu hình giải pháp Giám sát trên đám mây và cách sử dụng giải pháp này để giám sát việc sử dụng API, tạo trang tổng quan và tạo cảnh báo.

Giải pháp Giám sát trên đám mây có rất nhiều tính năng và lựa chọn. Chủ đề này giới thiệu về giải pháp Giám sát trên đám mây và cung cấp các ví dụ cơ bản. Để biết thông tin về tất cả các tính năng, bao gồm nhiều ví dụ khác, hãy xem tài liệu về Giám sát trên đám mây.

Định cấu hình tính năng Giám sát trên đám mây

Tính năng giám sát cho phép bạn xem và quản lý các chỉ số:

 • Đối với một dự án đơn lẻ
 • Đối với nhiều dự án trong một tổ chức
 • Đối với nhiều dự án trong nhiều tổ chức

Để đảm bảo có sẵn các chỉ số cho dự án của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chọn Giám sát:

  Chuyển đến trang Giám sát

 2. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng dự án.
 3. Trong ngăn điều hướng Monitoring (Giám sát), hãy nhấp vào > ở bên phải mục Metrics Scope (Phạm vi chỉ số). Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy trang sẽ xuất hiện khi chọn dự án AllEnvironments:

  Ảnh chụp màn hình các chỉ số được theo dõi cho dự án. Mỗi dự án cùng với mã dự án và vai trò của dự án đều được liệt kê.

Bảng có nhãn Các chỉ số được dự án này giám sát liệt kê những dự án có chỉ số mà phạm vi chỉ số hiện tại có thể truy cập được. Mỗi hàng trong bảng liệt kê một dự án và vai trò của dự án đó:

 • Dự án xác định phạm vi: Dự án này lưu trữ các bước kiểm tra thời gian hoạt động, cảnh báo về chính sách, nhóm và trang tổng quan mà bạn định cấu hình. Có mối quan hệ 1:1 giữa phạm vi chỉ số và dự án xác định phạm vi. Trong ví dụ này, dự án AllEnvironments là dự án xác định phạm vi.
 • Dự án được giám sát: Bạn có thể xem chỉ số của dự án trong phạm vi chỉ số hiện tại. Trong ví dụ này, các dự án đang thử nghiệm và chính thức là các dự án được giám sát.

Bảng có nhãn Các dự án được liệt kê bên dưới có thể xem các chỉ số của dự án này liệt kê các dự án có phạm vi chỉ số bao gồm cả dự án hiện tại. Ảnh chụp màn hình trước đó cho thấy không có dự án nào khác có thể truy cập vào các chỉ số mà dự án AllEnvironments lưu trữ.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách thêm và xoá dự án, hãy xem bài viết Định cấu hình giải pháp giám sát trên đám mây.

Khám phá các chỉ số

Để khám phá dữ liệu chỉ số, hãy tạo biểu đồ bằng cách sử dụng Metrics Explorer (Trình khám phá chỉ số) có trong Cloud Monitoring. Ví dụ: nếu muốn xem hạn mức sử dụng của API, bạn có thể sử dụng Trình khám phá chỉ số để tạo biểu đồ cho thấy dữ liệu mới nhất.

Hình ảnh sau đây cho thấy một biểu đồ chi tiết về hạn mức sử dụng cho API Maps:

Ảnh chụp màn hình dữ liệu chỉ số Hạn mức cho tất cả API Maps. Nó cho thấy một biểu đồ thanh, trong đó mỗi phân đoạn của thanh hte tương ứng với một API riêng.

Ví dụ này cho thấy một biểu đồ thanh xếp chồng, trong đó mỗi API được biểu thị bằng một phần của thanh. Bạn có thể tạo nhiều loại biểu đồ, chẳng hạn như biểu đồ dạng đường, biểu đồ thanh và bản đồ nhiệt. Bạn cũng có thể tạo một biểu đồ hiển thị tối đa 10 chỉ số khác nhau.

Trong hình này:

 • Các trường Loại tài nguyênChỉ số ở bên trái biểu đồ xác định dữ liệu chỉ số hiển thị trong biểu đồ.
 • Trình đơn loại biểu đồ thả xuống phía trên biểu đồ cho phép bạn chọn loại biểu đồ. Trong ví dụ này, giá trị này được đặt thành Biểu đồ thanh xếp chồng.
 • Khoảng thời gian phía trên biểu đồ được đặt thành 1 W (một tuần).
 • Bên dưới biểu đồ là danh sách các dịch vụ, quota_metrics, phương thức API và giá trị chỉ số giúp xác định dữ liệu của biểu đồ. Chọn Thêm bộ lọc để sử dụng thông tin này nhằm tinh chỉnh dữ liệu hiển thị.

Khi bạn rời khỏi trang Trình khám phá chỉ số, biểu đồ sẽ bị loại bỏ, do đó bạn không có bất kỳ cấu phần phần mềm không mong muốn nào cần xoá. Ngoài ra, bạn có thể lưu biểu đồ vào một trang tổng quan tuỳ chỉnh hoặc chia sẻ biểu đồ đó. Hãy xem phần Tạo trang tổng quan bên dưới để biết thêm thông tin về cách thêm biểu đồ vào trang tổng quan.

Lập biểu đồ một chỉ số

Để định cấu hình biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số, hãy làm như sau:

 1. Trong Cloud Console, hãy chọn Giám sát:

  Chuyển đến trang Giám sát

 2. Trong ngăn điều hướng, hãy chọn Trình khám phá chỉ số.
 3. Trên thanh công cụ, hãy chọn Biểu đồ thanh xếp chồng trong trình đơn thả xuống loại biểu đồ để xem dữ liệu chỉ số dưới dạng biểu đồ thanh.
 4. Chọn khoảng thời gian, chẳng hạn như 1 W (một tuần).
 5. Chỉ định dữ liệu sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Để sử dụng giao diện điều khiển trình đơn hoặc để nhập bộ lọc, hãy chọn thẻ Cấu hình. Để sử dụng Ngôn ngữ truy vấn của giám sát (MQL), hãy chọn thẻ MQL.
  1. Để lập biểu đồ mức sử dụng hạn mức, hãy chọn Hạn mức của người tiêu dùng làm Loại tài nguyên. Ngoài ra, nếu bạn muốn tạo biểu đồ về mức sử dụng API, hãy chọn Consumed API (API đã sử dụng) hoặc Google Maps API (xem phần Chỉ số sử dụng để biết thêm thông tin chi tiết về các chỉ số sử dụng hiện có cho API Nền tảng Google Maps). Hãy di chuột qua mỗi loại tài nguyên để xem phần mô tả tương ứng.
  2. Đối với chỉ số, hãy chọn Mức sử dụng hạn mức giá. Biểu đồ sẽ tự động cập nhật để hiển thị dữ liệu chỉ số. Xin lưu ý rằng có các lựa chọn hạn mức khác cho chỉ số này. Hãy di chuột qua từng chỉ số để xem nội dung mô tả. Để biết thêm thông tin về các trường của Trình khám phá chỉ số, hãy xem bài viết Chọn chỉ sốChọn cách hiển thị dữ liệu được biểu đồ.
 6. (Không bắt buộc) Dùng những lựa chọn sau để tinh chỉnh màn hình:
  1. Để chỉ định tập hợp con dữ liệu cần hiển thị, hãy thêm bộ lọc. Để thêm một bộ lọc, hãy chọn Thêm bộ lọc rồi hoàn tất hộp thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lọc dữ liệu trong biểu đồ. Ví dụ: để xem dữ liệu cho một API:
   1. Trong trường Nhãn, hãy chọn phương thức.
   2. Trong trường So sánh, hãy chọn = (bằng).
   3. Trong trường Giá trị, hãy chọn tên của một phương thức cụ thể. Bạn sẽ được nhắc chọn tên của phương thức có dữ liệu để hiển thị.
   4. Chọn Xong để cập nhật biểu đồ.
  2. Để nhóm chuỗi thời gian theo nhãn, hãy sử dụng trường Nhóm theo. Khi bạn chọn một giá trị cho trường này, hệ thống sẽ tự động chọn một giá trị cho trường Aggregator (Công cụ tổng hợp).
  3. Để chỉ định cách kết hợp chuỗi thời gian, hãy đặt trường Aggregator (Công cụ tổng hợp). Ví dụ: nếu trường Group by (Nhóm theo) trống và trường Aggregator (Công cụ tổng hợp) được đặt thành giá trị trung bình, thì biểu đồ sẽ hiển thị giá trị trung bình của chuỗi thời gian.
  4. Để định cấu hình cách xử lý từng chuỗi thời gian, hãy chọn Tuỳ chọn nâng cao. Hãy xem bài viết Chọn chỉ số khi sử dụng Trình khám phá chỉ số để biết thêm thông tin.
 7. Thêm vào trang tổng quan (không bắt buộc).

  Khi bạn chuyển đến trang Trình khám phá chỉ số, biểu đồ sẽ bị loại bỏ. Bạn có thể tuỳ ý chọn Lưu biểu đồ để lưu biểu đồ vào một trang tổng quan mới hoặc hiện có. Hãy xem phần Tạo trang tổng quan bên dưới để biết thêm thông tin về cách thêm biểu đồ vào trang tổng quan.

Lập biểu đồ nhiều chỉ số

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn hiển thị nhiều chỉ số trên cùng một biểu đồ. Ví dụ: bạn có thể muốn hiển thị hạn mức trên chính biểu đồ khi bạn hiển thị hạn mức sử dụng. Một biểu đồ có thể hiển thị tối đa 10 chỉ số.

Để thêm chỉ số vào biểu đồ hiện có, hãy làm như sau:

 1. Trong biểu đồ hiện có, hãy chọn Thêm chỉ số khác ở cuối màn hình.
 2. Chọn chỉ số rồi chỉ định cách hiển thị chuỗi thời gian cho chỉ số đó theo cách tương tự như cách bạn đã định cấu hình chỉ số ban đầu ở trên.

Để biết thêm thông tin về cách khám phá các chỉ số, hãy xem:

Tạo trang tổng quan

Trang tổng quan cho phép bạn xem và theo dõi dữ liệu chuỗi thời gian dưới dạng tập hợp biểu đồ. Giải pháp Giám sát trên đám mây hỗ trợ các trang tổng quan tạo sẵn và trang tổng quan tuỳ chỉnh:

 • Trang tổng quan tạo sẵn được cài đặt tự động cho các dịch vụ của Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Bạn không thể định cấu hình các trang tổng quan này.
 • Trang tổng quan tuỳ chỉnh là các trang tổng quan do bạn tạo. Trang tổng quan tuỳ chỉnh giúp bạn xác định dữ liệu mà bạn muốn xem và cách xem những dữ liệu đó. Ví dụ: bạn có thể hiển thị dữ liệu về chỉ số, chính sách cảnh báo và nhật ký được lưu trữ trong dự án của mình. Bạn có thể hiển thị dữ liệu chuỗi thời gian trên biểu đồ, cùng với thước đo hoặc thẻ điểm hoặc ở dạng bảng.

Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, bạn có thể dùng Cloud Console hoặc Cloud Monitoring API. Hình ảnh sau đây cho thấy một trang tổng quan tuỳ chỉnh có 2 biểu đồ:

 • Một biểu đồ hạn mức ở bên trái
 • Biểu đồ số lượng API ở bên phải

Ảnh chụp màn hình về một trang tổng quan tuỳ chỉnh, trong đó hiển thị 2 biểu đồ. Biểu đồ bên trái là biểu đồ hạn mức, trong khi biểu đồ bên phải là biểu đồ về mức sử dụng API.
 Cả hai biểu đồ đều liệt kê các điểm thời gian trên trục hoành.

Tạo một trang tổng quan tuỳ chỉnh bằng cách tạo biểu đồ chỉ số, rồi thêm biểu đồ vào trang tổng quan đó. Bạn có thể tạo biểu đồ trong Trình khám phá chỉ số, sau đó thêm biểu đồ vào trang tổng quan mới hoặc trang tổng quan hiện có. Hoặc bạn có thể tạo trang tổng quan rồi chỉnh sửa trang tổng quan đó để thêm biểu đồ.

Nếu bạn chọn quản lý trang tổng quan tuỳ chỉnh bằng API Giám sát trên đám mây, thì Trình khám phá chỉ số sẽ cung cấp cho bạn 2 tiện ích hữu ích:

 • Để tạo bản trình bày JSON cho biểu đồ mà bạn định thêm vào trang tổng quan, hãy định cấu hình biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số. Sau đó, bạn có thể truy cập vào bản trình bày JSON từ mục trong trình đơn Tuỳ chọn khác trên thanh công cụ Trình khám phá chỉ số.
 • Để xác định cú pháp cho bộ lọc Giám sát (được dùng với Cloud Monitoring API), hãy sử dụng giao diện trình đơn của Trình khám phá chỉ số để định cấu hình biểu đồ. Sau khi bạn chọn chỉ số và bộ lọc, hãy chuyển sang chế độ bộ lọc trực tiếp để xem bộ lọc Giám sát tương đương.

Tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh

Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, hãy làm như sau:

 1. Trong Cloud Console, hãy chọn Giám sát:

  Chuyển đến trang Giám sát

 2. Trong ngăn điều hướng, hãy chọn Trang tổng quan.
 3. Trong Trang tổng quan, hãy nhấp vào Tạo trang tổng quan.
 4. Đối với mỗi biểu đồ mà bạn muốn thêm vào trang tổng quan, hãy làm như sau:
  1. Chọn một loại biểu đồ trong mục Thêm biểu đồ hoặc kéo một loại biểu đồ từ thư viện vào khu vực biểu đồ.

   Một biểu đồ được định cấu hình trước của loại đã chọn sẽ hiển thị. Ví dụ sau đây cho thấy một Biểu đồ dạng đường và ngăn cấu hình của biểu đồ đó:

   Ảnh chụp màn hình về trình khám phá chỉ số mà bạn dùng để tạo biểu đồ để thêm vào trang tổng quan.

  2. Chọn Loại tài nguyênChỉ số rồi áp dụng mọi bộ lọc như bạn đã làm ở trên khi tạo biểu đồ.

   Để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn, hãy xem bài viết Thêm tiện ích trên trang tổng quan.

 5. (Không bắt buộc) Trong thanh công cụ của trang tổng quan, hãy nhấp vào Thêm biểu đồ để thêm một biểu đồ khác, sau đó lặp lại các bước trước đó để tuỳ chỉnh biểu đồ.
 6. Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy chọn mũi tên trái để rời khỏi trang tổng quan hoặc chọn bất kỳ mục nào khác trong trình đơn Giám sát. Trang tổng quan của bạn được lưu tự động.

Xem trang tổng quan

Để xem trang tổng quan, hãy làm như sau:

 1. Trong Cloud Console, hãy chọn Giám sát:

  Chuyển đến trang Giám sát

 2. Trong ngăn điều hướng, hãy chọn Trang tổng quan.
 3. Chọn trang tổng quan tuỳ chỉnh hoặc một trang tổng quan tạo sẵn trong danh sách.

Để biết thêm thông tin về cách tạo trang tổng quan, hãy xem:

Chỉ số về mức sử dụng

Có hai nhóm chỉ số để theo dõi mức sử dụng API Nền tảng Google Maps: Chỉ số Serviceruntime (loại tài nguyên consumed_api) dành cho hầu hết API Google Cloudchỉ số trên Nền tảng Google Maps, chỉ số cụ thể của API Nền tảng Google Maps (loại tài nguyên maps.googleapis.com/Api).

Cả hai chỉ số đều hỗ trợ cùng một bộ nhãn tài nguyên để phân tách lưu lượng sử dụng API: project_id, service, method, version, locationcredential_id. Xem nội dung mô tả về các nhãn tài nguyên trong tài liệu để biết tài nguyên Chỉ số tương ứng:

Mỗi nhóm chỉ số có hai loại chỉ số để theo dõi mức sử dụng: Số lượng yêu cầuĐộ trễ của yêu cầu.

Trong chỉ số Số lượng yêu cầu, bạn có thể phân tách lưu lượng truy cập sử dụng theo các nhãn chỉ số protocol, grpc_status_code, response_coderesponse_code_class. Ngoài ra, bạn có thể phân tách theo platform_type trong các chỉ số của Nền tảng Google Maps.

Trong chỉ số Độ trễ yêu cầu, bạn có thể phân tách lưu lượng truy cập sử dụng theo các nhãn chỉ số protocol, platform_type, response_coderesponse_code_class chỉ trong các chỉ số của Nền tảng Google Maps.

Xem thêm thông tin chi tiết về các loại Chỉ số và nhãn trong tài liệu về nhóm Chỉ số tương ứng:

Liên kết trạng thái phản hồi và nhãn Mã phản hồi

Bảng dưới đây cho thấy mối liên kết giữa Mã trạng thái phản hồi và mã phản hồi HTTP được trả về để phản hồi các yêu cầu API Nền tảng Google Maps và nhãn mã phản hồi có trong giải pháp Giám sát trên đám mây: mã phản hồi HTTP, lớp mã phản hồi HTTP, Mã trạng thái GRPC. Mã trạng thái GRPC là mã phản hồi gRPC dạng số cho các yêu cầu gRPC hoặc mã tương đương gRPC cho các yêu cầu HTTP.

Mã phản hồi được trả về trong phản hồi của API Mã phản hồi được báo cáo cho dịch vụ Giám sát
Trạng thái của API Maps Mã phản hồi HTTP Mã phản hồi HTTP Lớp mã phản hồi HTTP Mã trạng thái GRPC
OK 200,
204,
302
200,
204,
302
2xx,
3xx
0 (OK)
DATA_NOT_AVAILABLE,
NOT_FOUND,
ZERO_RESULTS
200 200, 404(1) 2xx,
4xx(1)
5 (KHÔNG TÌM THẤY)(1)
INVALID_REQUEST (giá trị thông số không hợp lệ),
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED,
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
, v.v.
200,
400
400 4xx 3 (INVALID_ mở rộng)
INVALID_REQUEST (thông số không hợp lệ/bị thiếu, lỗi phân tích cú pháp yêu cầu) 200,
400
400 4xx 3 (INVALID_ mở rộng)
REQUEST_DENIED 200, 403,
200, 400
403,
401(1)
4xx(1) 7 (PERMISSION_DENIED),
16 (KHÔNG XÁC THỰC)
OVER_TOTAL_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
Resources_EXHAUSTED,
DailyLimitExceptions,
rateLimitLimited,
userRateLimited
200,
403,
429
429(1) 4xx(1) 8 (Resources_EXHAUSTED)
UNKNOWN_ERROR 200, 500,
503
500(1),
503
5xx(1) 2 (KHÔNG XÁC ĐỊNH)/13 (NỘI BỘ)(1),
14 (KHÔNG CÓ)
1 Để cải thiện tính nhất quán của việc báo cáo mã lỗi/API 2/3, {1/2: và 2: (các) API HTTP/2 (2:1/1} của API đối với trạng thái phản hồi HTTP/2002xx, {class/3) và {class} của API phản hồi HTTP/lớp 200/2xx2002002002xx2xx2xx4044xx4xx4xx4xx4xx4xx4xx0OK5NOT_FOUNDNOT_FOUNDDATA_NOT_AVAILABLEZERO_RESULTS4004034034037PERMISSION_DENIEDREQUEST_DENIEDREQUEST_DENIED40116UNAUTHENTICATED429OVER_QUERY_LIMITdailyLimitExceededrateLimitExceededuserRateLimitExceeded5005xx2UNKNOWN13INTERNALUNKNOWN_ERROR Bạn có thể thấy cả hai mã phản hồi trong giai đoạn chuyển đổi. Mã phản hồi được trả về trong phản hồi của API Maps không thay đổi. Bạn có thể khám phá thông tin chi tiết về các mã phản hồi được báo cáo theo thời gian trong Metrics Explorer.

Tạo cảnh báo

Tính năng Cảnh báo sẽ giúp bạn nhận biết kịp thời các sự cố trong ứng dụng để bạn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Trong giải pháp Giám sát trên đám mây, một chính sách cảnh báo mô tả những trường hợp mà bạn muốn nhận thông báo và cách bạn muốn nhận thông báo.

Chính sách cảnh báo có thể đơn giản hoặc phức tạp. Chính sách cảnh báo cho phép bạn định cấu hình xem một chuỗi thời gian có thể đáp ứng điều kiện đó hay không, hoặc liệu nhiều chuỗi thời gian có phải đáp ứng điều kiện đó trước khi được đáp ứng hay không. Ví dụ:

 • Thông báo cho tôi khi số lượng yêu cầu cho một API cụ thể vượt quá 1.000 yêu cầu trong mỗi khoảng thời gian 5 phút.
 • Thông báo cho nhóm trực điện thoại khi phân vị thứ 90 của phản hồi HTTP 200 vượt quá độ trễ 100 mili giây đối với 3 API trở lên.

Hình ảnh sau đây minh hoạ định nghĩa về cảnh báo để tạo thông báo khi số lượng yêu cầu cho một API vượt quá 20 yêu cầu trong khoảng thời gian 5 phút:

Ảnh chụp màn hình về định nghĩa cảnh báo cho thấy số lượng yêu cầu API cho tất cả API Maps dưới dạng từng dòng và ngưỡng cảnh báo dưới dạng đường ngang.

Trong hình này:

 • Biểu đồ cho thấy số lệnh gọi API theo thời gian cho các API khác nhau.
 • Đường màu đỏ thể hiện ngưỡng cảnh báo. Các lệnh gọi API vượt quá ngưỡng này trong khoảng thời gian 5 phút sẽ kích hoạt cảnh báo. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rằng một API đã vượt quá giới hạn.

Khi đáp ứng các điều kiện của chính sách cảnh báo, tính năng Giám sát trên đám mây sẽ mở ra một sự cố và đưa ra thông báo:

 • Sự cố là một bản ghi cố định nhằm lưu trữ thông tin về các tài nguyên được giám sát khi điều kiện được đáp ứng. Khi không còn đáp ứng điều kiện, sự cố sẽ tự động đóng lại. Bạn có thể xem tất cả các sự cố (mở và đóng) bằng cách sử dụng trang tổng quan cảnh báo.
 • Bạn chỉ định người nhận thông báo khi thiết lập chính sách cảnh báo. Tính năng giám sát hỗ trợ các kênh thông báo phổ biến, trong đó có email, Cloud Mobile App và các dịch vụ như PagerDuty hoặc Slack. Để xem danh sách đầy đủ các kênh thông báo, hãy xem phần Tuỳ chọn thông báo.

Loại thông báo

Dịch vụ Giám sát trên đám mây hỗ trợ nhiều loại cảnh báo. Ví dụ: bạn có thể xác định:

 • Cảnh báo về ngưỡng chỉ số: Gửi cảnh báo nếu một chỉ số tăng cao hơn hoặc giảm xuống dưới một giá trị trong khoảng thời gian cụ thể hoặc một chỉ số tăng hay giảm theo tỷ lệ phần trăm xác định trước.
 • Cảnh báo về ngân sách: Đặt các quy tắc về ngưỡng giới hạn để kích hoạt thông báo khi chi phí (chi phí thực tế hoặc chi phí dự đoán) vượt quá một tỷ lệ phần trăm ngân sách (dựa trên các quy tắc mà bạn đặt). Cảnh báo này không giới hạn mức sử dụng API mà chỉ cho bạn biết khi số tiền chi tiêu của bạn gần đạt đến mức đã chỉ định.
 • Cảnh báo về hạn mức: Google Cloud Platform thiết lập nhiều hạn mức mà bạn có thể dùng để theo dõi và giới hạn tài nguyên mà một dự án hoặc tổ chức sử dụng. Bạn có thể dùng cảnh báo để gửi thông báo khi mức sử dụng của bạn đạt đến hạn mức.

Xem các loại chính sách cảnh báo để biết thêm thông tin.

Quản lý chính sách cảnh báo

Bạn có thể thêm chính sách cảnh báo vào dự án của mình bằng cách sử dụng Cloud Console hoặc Cloud Monitoring API. Để biết thông tin về cách xem danh sách các chính sách cảnh báo dựa trên chỉ số của dự án và cách sửa đổi các chính sách đó, hãy xem các nội dung sau đây:

Tạo cảnh báo

Khi tạo cảnh báo, bạn:

 • Xác định các điều kiện kích hoạt cảnh báo của bạn, dựa trên dữ liệu chỉ số.
 • Xác định các kênh thông báo sẽ gửi thông báo đến.

Ví dụ bên dưới cho thấy cách thiết lập một cảnh báo kích hoạt khi tỷ lệ sử dụng dịch vụ trên Nền tảng Google Maps của bạn cho bất kỳ API nào vượt quá 2 yêu cầu cho khoảng thời gian 5 phút.

Để tạo cảnh báo, hãy làm như sau:

 1. Trong Cloud Console, hãy chọn Giám sát:

  Chuyển đến trang Giám sát

 2. Chọn Cảnh báo.
 3. Chọn Chỉnh sửa Kênh thông báo để xác định cách cảnh báo gửi thông báo. Trong ví dụ này, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email của mình.
  1. Đối với Kênh email, hãy chọn Thêm mới.
  2. Nhập Địa chỉ emailTên hiển thị.
  3. Chọn Lưu.
 4. Chọn Cảnh báo.
 5. Chọn Tạo chính sách.
 6. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như 7 ngày.
 7. Trong mục Điều kiện cảnh báo, hãy chọn Điều kiện mới:
  1. Nhấp vào Select a Metrics (Chọn chỉ số) rồi chọn Consumed API (API đã sử dụng) làm tài nguyên và Request count (Số lượng yêu cầu) làm chỉ số, sau đó chọn Apply (Áp dụng).
  2. (Không bắt buộc) Bên dưới biểu đồ là danh sách dịch vụ, quota_metrics, phương thức API và giá trị chỉ số. Chọn Thêm bộ lọc để lọc dữ liệu dựa trên thông tin này. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ định rằng phương thức phải bằng google.place.Autofill.http để kích hoạt cảnh báo.
  3. Trong phần Biến đổi dữ liệu, hãy chọn 5 phút cho Cửa sổ đổ bộtrung bình cho Hàm cửa sổ cuộn.
  4. Chọn Tiếp theo.
 8. Trong mục Định cấu hình điều kiện kích hoạt cảnh báo, hãy đặt Giá trị ngưỡng thành 2 để chỉ định kích hoạt cảnh báo khi có hơn 2 yêu cầu trong khoảng thời gian 5 phút. Xin lưu ý rằng biểu đồ hiện đang hiển thị đường màu đỏ cho biết giới hạn cảnh báo trong khoảng thời gian đã chọn. Từ biểu đồ, bạn có thể thấy vị trí nơi một cảnh báo đã được kích hoạt. Bạn có thể dựa vào biểu đồ này để điều chỉnh hạn mức nếu cần.
 9. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 10. Trên trang Định cấu hình thông báo và hoàn tất thông báo:
  1. Chọn địa chỉ email bạn đã tạo cho Kênh thông báo.
  2. Trong phần Đặt tên cho thông báo, hãy nhập Thông báo kiểm thử của tôi.
  3. Chọn Tạo chính sách.
 11. Đưa ra một số yêu cầu API. Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện hơn 2 yêu cầu API trong vòng 5 phút để tạo thông báo cảnh báo qua email.
 12. Sau khi bạn nhận được email về cảnh báo, hãy chuyển đến trang Cảnh báo.
  1. Trong bảng thông báo liệt kê, hãy nhấp vào cảnh báo để xem thêm thông tin.
  2. Nhấp vào tên cảnh báo để xem thông tin về cảnh báo đó, bao gồm cả biểu đồ cho thấy sự kiện đã kích hoạt cảnh báo đó.

Để biết thêm thông tin về cảnh báo, hãy xem: