GMTSTaskOutcome

GMTSTaskOutcome

Enumerations

enum  GMTSTaskOutcome { GMTSTaskOutcomeUnspecified = 0, GMTSTaskOutcomeSuccess, GMTSTaskOutcomeFailure }

Enumeration Type Documentation

Enumerator:
GMTSTaskOutcomeUnspecified 
GMTSTaskOutcomeSuccess 
GMTSTaskOutcomeFailure