ข้อมูลเมตาของรูปภาพ Street View

เกริ่นนำ

คำขอข้อมูลเมตา Street View Static API ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพาโนรามาของ Street View เมื่อใช้ข้อมูลเมตา คุณจะสามารถดูได้ว่ามีภาพ Street View ในสถานที่ที่ระบุหรือไม่ ตลอดจนการเข้าถึงแบบเป็นโปรแกรมสำหรับพิกัดละติจูดและลองจิจูด รหัสพาโนรามา วันที่ถ่ายภาพ และข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพ การเข้าถึงข้อมูลเมตานี้ช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะการทำงานของข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชันของคุณได้

คำขอข้อมูลเมตา Street View Static API พร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการใช้โควต้าเมื่อคุณขอข้อมูลเมตา จะใช้โควต้าก็ต่อเมื่อโหลดรูปภาพโดยใช้ Street View Static API เท่านั้น

เมื่อคุณส่งคำขอข้อมูลเมตาของภาพ Street View ภาพพาโนรามา จะมีความละเอียดอยู่ที่ 50 เมตร

เข้าถึงข้อมูลเมตาของภาพ

คำขอข้อมูลเมตาของรูปภาพ Street View คือ HTTP URL ในรูปแบบต่อไปนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?parameters

ตามมาตรฐานของ URL พารามิเตอร์ทั้งหมดจะคั่นด้วยอักขระเครื่องหมายและ (&)

พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับคำขอข้อมูลเมตา

คำขอข้อมูลเมตายอมรับพารามิเตอร์ของ URL เดียวกันกับคำขอภาพ Street View Static API แม้ว่าจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เท่านั้น

ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • location — อาจเป็นสตริงข้อความ (เช่น Chagrin Falls, OH) หรือพิกัดละติจูดและลองจิจูด (40.457375,-80.009353) ที่คั่นด้วยคอมมา

หรือ

 • pano — รหัสพาโนรามาเฉพาะเจาะจง ภาพพาโนรามาอาจเปลี่ยนแปลงรหัสได้เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นโปรดอย่าเก็บรหัสนี้ไว้ แต่ให้บันทึกที่อยู่ของตำแหน่งหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดแทนเพื่อที่จะรีเฟรชรหัสพาโนรามา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อรีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ถูกลบ

รวมถึง

 • key และ signature — ต้องใช้คีย์ API เพื่อตรวจสอบสิทธิ์คำขอ นอกจากนี้ในบางกรณี คุณยังต้องใช้ลายเซ็นดิจิทัลซึ่งแนะนำให้ทำเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รับกุญแจและลายเซ็น

คำขอข้อมูลเมตาที่มีเฉพาะพารามิเตอร์ที่จำเป็นมีลักษณะดังนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?location=&key=YOUR_API_KEY&signature=

หรือแบบนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?pano=&key=YOUR_API_KEY&signature=

รีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ลบไป

หากคุณพยายามเรียกรหัสพาโนรามาและได้ค่า ZERO_RESULTS หรือไม่มีค่า นั่นหมายความว่าระบบได้ลบรหัสพาโนรามาและจำเป็นต้องรีเฟรช

 1. บันทึกที่อยู่ของตำแหน่งหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่คุณใช้รับรหัสพาโนรามา เพื่อให้คุณรีเฟรชได้เมื่อต้องการ

 2. เมื่อคุณพบว่ารหัสพาโนรามามีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ที่อยู่เดิมของตำแหน่งหรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดเพื่อค้นหาภาพพาโนรามาที่ใกล้กับสถานที่นั้นที่สุดอีกครั้งและรับรหัสพาโนรามาใหม่

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับสำหรับคำขอข้อมูลเมตา

คุณรวมพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในคำขอข้อมูลเมตาได้: size, heading, fov และ pitch โปรดทราบว่าพารามิเตอร์เหล่านี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพพาโนรามาหรือภาพพาโนรามาที่พบ API อนุญาตให้รวมพารามิเตอร์เดียวกันกับคำขอรูปภาพ เพื่อให้สร้างคำขอข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับคำขอภาพที่เจาะจงได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับคำขอข้อมูลเมตา API จะไม่สนใจพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับและค่า ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ได้ในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Street View Static API

รูปแบบการตอบกลับ

การตอบกลับของข้อมูลเมตาจะแสดงในรูปแบบ JSON เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พบพาโนรามา

URL ต่อไปนี้ขอข้อมูลเมตาและรูปภาพของพาโนรามาเดียวกันได้สำเร็จ

คำขอและการตอบกลับข้อมูลเมตา

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "copyright" : "© 2017 Google",
  "date" : "2016-05",
  "location" : {
   "lat" : 48.85783227207914,
   "lng" : 2.295226175151347
  },
  "pano_id" : "tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg",
  "status" : "OK"
}

คำขอและการตอบกลับภาพ ซึ่งคาดว่ามีรูปภาพที่หายไป

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
หอไอเฟล

ตัวอย่างที่ 2: ไม่พบพาโนรามา

URL ต่อไปนี้จะส่งคำขอข้อมูลเมตาและรูปภาพสำหรับภาพพาโนรามาที่ไม่พบที่หรือใกล้กับตำแหน่งที่ระบุ

คำขอและการตอบกลับข้อมูลเมตา

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "status" : "ZERO_RESULTS"
}

คำขอและการตอบกลับภาพ

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
ไม่มีตัวยึดตำแหน่งภาพที่นี่

รหัสสถานะ

ช่อง status ภายในออบเจ็กต์ตอบกลับข้อมูลเมตาจะมีสถานะของคำขอ และอาจมีข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาที่คำขอ Street View ไม่ทำงาน ช่อง status อาจมีค่าต่อไปนี้

สถานะ คำอธิบาย
"OK" บ่งบอกว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบจะพบพาโนรามาและแสดงผลข้อมูลเมตา
"ZERO_RESULTS" ระบุว่าไม่พบภาพพาโนรามาในบริเวณใกล้เคียงตำแหน่งที่ระบุ การตอบกลับนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณระบุรหัสพาโนรามาที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง ดู[รีเฟรชรหัสพาโนรามาที่ลบไป](#refresh-pano)
"NOT_FOUND" บ่งบอกว่าไม่พบสตริงที่อยู่ที่ระบุในพารามิเตอร์ location ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการให้ที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง
"OVER_QUERY_LIMIT" ระบุว่าคุณใช้โควต้ารายวันหรือต่อวินาทีสำหรับ API นี้เกินขีดจำกัดแล้ว
"REQUEST_DENIED" บ่งบอกว่าคำขอของคุณถูกปฏิเสธ ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ให้สิทธิ์คำขอ หรือหากไม่ได้เปิดใช้งาน Street View Static API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud Console ที่มีคีย์ API ของคุณ
"INVALID_REQUEST" โดยทั่วไปแล้วจะระบุว่าไม่มีพารามิเตอร์การค้นหา (ที่อยู่ พิกัดละติจูดและลองจิจูด หรือคอมโพเนนต์)
"UNKNOWN_ERROR" บ่งบอกว่าดำเนินการตามคำขอไม่ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว คำขออาจสำเร็จหากคุณลองอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Street View Static API หรือผลิตภัณฑ์ Google Maps API อื่นๆ อย่าลืมดูที่หน้าการสนับสนุนของ Maps API