مرجع API ترجیحی مسیرها

مستندات مرجع Routes Preferred API جزئیات فنی را در مورد منابع REST و فراخوانی‌های رویه از راه دور (gRPC) که API را تشکیل می‌دهند، ارائه می‌کند.