Location

یک مکان (نقطه جغرافیایی و عنوان اختیاری) را در بر می گیرد.

نمایندگی JSON
{
  "latLng": {
    object (LatLng)
  },
  "heading": integer
}
زمینه های
latLng

object ( LatLng )

مختصات جغرافیایی نقطه راه.

heading

integer

عنوان قطب نما با جهت جریان ترافیک مرتبط است. این مقدار سمت جاده را برای وانت و تخلیه مشخص می کند. مقادیر سرفصل می تواند از 0 تا 360 باشد، که در آن 0 عنوان شمال را مشخص می کند، 90 عنوان یک عنوان شرق و غیره را مشخص می کند. شما می توانید از این فیلد فقط برای DRIVE و TWO_WHEELER RouteTravelMode استفاده کنید.