Tìm kiếm văn bản

Tính năng tìm kiếm văn bản trả về thông tin về một tập hợp các địa điểm dựa trên một chuỗi. Ví dụ: "pizza ở New York", "cửa hàng giày gần Ottawa" hoặc "123 Main Street". Dịch vụ phản hồi bằng một danh sách các địa điểm khớp với chuỗi văn bản và mọi xu hướng vị trí đã đặt.

Dịch vụ này đặc biệt hữu ích khi tạo các truy vấn địa chỉ không rõ ràng trong hệ thống tự động và các thành phần không có địa chỉ của chuỗi có thể khớp với doanh nghiệp cũng như địa chỉ. Ví dụ về truy vấn địa chỉ không rõ ràng là địa chỉ hoặc yêu cầu có định dạng kém, chẳng hạn như tên doanh nghiệp. Các yêu cầu như hai ví dụ đầu tiên có thể trả về kết quả bằng 0 trừ phi một vị trí (chẳng hạn như khu vực, hạn chế về vị trí hoặc thiên kiến về vị trí) được đặt.

"10 High Street, UK" hoặc "123 Main Street, Hoa Kỳ" Nhiều đường "High Street" ở Vương quốc Anh; nhiều đường "Main Street" ở Hoa Kỳ. Truy vấn không trả về kết quả mong muốn trừ phi bạn đặt giới hạn về vị trí.
"Nhà hàng chuỗi New York" Có nhiều vị trí "Nhà hàng chuỗi" ở New York; không có địa chỉ đường phố hoặc thậm chí không có tên đường phố.
"10 High Street, Escher UK" hoặc "123 Main Street, Pleasanton US" Chỉ một "Đường cao tốc" ở thành phố Escher của Vương quốc Anh; chỉ một "đường Main" ở thành phố Pleasanton CA của Hoa Kỳ.
"UniqueCustomerName New York" Chỉ một cơ sở có tên này ở New York; không cần địa chỉ đường phố để phân biệt.
"nhà hàng pizza ở New York" Truy vấn này chứa giới hạn vị trí và "nhà hàng pizza" là loại địa điểm được xác định rõ ràng. Phương thức này trả về nhiều kết quả.
"+1 514-670-8700"

Truy vấn này chứa một số điện thoại. Phương thức này trả về nhiều kết quả cho các địa điểm liên kết với số điện thoại đó.

Nhận danh sách địa điểm bằng phương thức tìm kiếm bằng văn bản

Yêu cầu Tìm kiếm văn bản trong SDK Địa điểm dành cho iOS (Mới) tuân theo biểu mẫu sau:

Swift

func testPlaceSearchByTextRequestGMPSRequestCreationWithProperties() {
 let placeProperties: [GMSPlaceProperty] = [GMSPlacePropertyName, GMSPlacePropertyPlaceID];
 let request = GMSPlaceSearchByTextRequest(textQuery:"pizza in New York" placeProperties:placeProperties)
 request.isOpenNow = true
 request.includedType = "restaurant"
 request.maxResultCount = 5
 request.minRating = 3.5
 request.rankPreference = .distance
 request.isStrictTypeFiltering = true
 request.priceLevels = [GMSPlacesPriceLevel.moderate.rawValue, GMSPlacesPriceLevel.cheap.rawValue]
 request.locationRestriction = GMSPlaceRectangularLocationOption(
    CLLocationCoordinate2D(latitude: 20, longitude: 30),
    CLLocationCoordinate2D(latitude: 40, longitude: 50)
 )
}

Objective-C

- (void)testPlaceSearchByTextRequestGMPSRequestCreationWithProperties {
GMSPlaceSearchByTextRequest *request =
  [[GMSPlaceSearchByTextRequest alloc] initWithTextQuery:@"pizza in New York" placeProperties:@[GMSPlacePropertyName, GMSPlacePropertyPlaceID]];
request.isOpenNow = YES;
request.includedType = @"restaurant";
request.maxResultCount = 5;
request.minRating = 3.5;
request.rankPreference = GMSPlaceSearchByTextRankPreferenceDistance;
request.isStrictTypeFiltering = YES;
request.priceLevels = @[ @(kGMSPlacesPriceLevelFree), @(kGMSPlacesPriceLevelCheap) ];
request.locationRestriction = GMSPlaceRectangularLocationOption(
  CLLocationCoordinate2DMake(20, 30), CLLocationCoordinate2DMake(40, 50));
request.locationBias = GMSPlaceCircularLocationOption(CLLocationCoordinate2DMake(20, 30), 2.0);
}

Thông số bắt buộc

 • Danh sách trường

  Chỉ định các thuộc tính dữ liệu địa điểm cần trả về. Truyền danh sách thuộc tính GMSPlace để chỉ định trường dữ liệu cần trả về. Nếu bạn bỏ qua mặt nạ trường (field mask), yêu cầu sẽ trả về một lỗi.

  Danh sách trường là một phương pháp thiết kế hiệu quả để đảm bảo bạn không yêu cầu dữ liệu không cần thiết, giúp tránh thời gian xử lý và chi phí thanh toán không cần thiết.

  Chỉ định một hoặc nhiều trường sau:

  • Các trường sau đây kích hoạt SKU của Tìm kiếm văn bản (chỉ nhận dạng):

   GMSPlacePropertyPlaceID, GMSPlacePropertyName
  • Các trường sau đây kích hoạt SKU của Tìm kiếm văn bản (Cơ bản):

   GMSPlacePropertyAddressComponents, GMSPlacePropertyBusinessStatus, GMSPlacePropertyFormattedAddress, GMSPlacePropertyIconBackgroundColor, GMSPlacePropertyIconImageURL, GMSPlacePropertyCoordinate, GMSPlacePropertyPhotos, GMSPlacePropertyPlusCode, GMSPlacePropertyTypes, GMSPlacePropertyUTCOffsetMinutes, GMSPlacePropertyViewport, GMSPlacePropertyWheelchairAccessibleEntrance
  • Các trường sau đây kích hoạt SKU của công cụ Tìm kiếm văn bản (Nâng cao):

   GMSPlacePropertyCurrentOpeningHours, GMSPlacePropertySecondaryOpeningHours, GMSPlacePropertyPhoneNumber, GMSPlacePropertyPriceLevel, GMSPlacePropertyRating, GMSPlacePropertyOpeningHours, GMSPlacePropertyUserRatingsTotal, GMSPlacePropertyWebsite
  • Các trường sau đây kích hoạt SKU của công cụ Tìm kiếm văn bản (ưu tiên):

   GMSPlacePropertyCurbsidePickup, GMSPlacePropertyDelivery, GMSPlacePropertyDineIn, GMSPlacePropertyEditorialSummary, GMSPlacePropertyReservable, GMSPlacePropertyServesBeer, GMSPlacePropertyServesBreakfast, GMSPlacePropertyServesBrunch, GMSPlacePropertyServesDinner, GMSPlacePropertyServesLunch, GMSPlacePropertyServesVegetarianFood, GMSPlacePropertyServesWine, GMSPlacePropertyTakeout
 • textQuery

  Chuỗi văn bản cần tìm kiếm, ví dụ: "nhà hàng", "123 Main Street" hoặc "địa điểm tốt nhất để ghé thăm ở San Francisco".

Thông số tùy chọn

 • includedType

  Giới hạn kết quả ở các vị trí khớp với loại đã chỉ định được xác định trong Bảng A. Bạn chỉ có thể chỉ định một loại. Ví dụ:

  • request.includedType = "bar"
  • request.includedType = "pharmacy"
 • isOpenNow

  Nếu là true, chỉ trả về những địa điểm đang mở cửa kinh doanh tại thời điểm gửi truy vấn. Nếu giá trị là false, hãy trả về tất cả các doanh nghiệp, bất kể trạng thái đang mở cửa. Các địa điểm không chỉ định giờ mở cửa trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm sẽ được trả về nếu bạn đặt tham số này thành false.

 • isStrictTypeFiltering

  Được dùng với tham số includeType. Khi đặt thành true, chỉ những vị trí khớp với loại chỉ định do includeType chỉ định mới được trả về. Khi là false, theo mặc định, phản hồi có thể chứa các vị trí không khớp với loại đã chỉ định.

 • locationBias

  Chỉ định một khu vực để tìm kiếm. Vị trí này đóng vai trò là một độ chệch nghĩa là có thể trả về các kết quả xung quanh vị trí đã chỉ định, bao gồm cả những kết quả nằm ngoài khu vực cụ thể đó.

  Bạn có thể chỉ định locationRestriction hoặc locationBias, nhưng không thể chỉ định cả hai. Hãy xem locationRestriction là khu vực chỉ định kết quả nằm gần đó, còn locationBias là khu vực chỉ định kết quả phải ở gần nhưng có thể nằm ngoài khu vực đó.

  Hãy chỉ định khu vực dưới dạng Khung nhìn hình chữ nhật hoặc dưới dạng vòng tròn.

  • Một đường tròn được xác định bởi điểm ở giữa và bán kính tính bằng mét. Bán kính phải nằm trong khoảng từ 0 đến 50000. Bán kính mặc định là 0,0. Ví dụ:

   request.locationBias = GMSPlaceCircularLocationOption(CLLocationCoordinate2DMake(latitude: 20, longitude: 30), radius: 2.0)
   
  • Hình chữ nhật là một khung nhìn theo vĩ độ, được thể hiện dưới dạng hai điểm thấp và cao theo đường chéo đối diện. Điểm thấp đánh dấu góc phía Tây Nam của hình chữ nhật, còn điểm cao biểu thị góc phía đông bắc của hình chữ nhật.

   Khung nhìn được coi là một khu vực khép kín, có nghĩa là khung nhìn bao gồm ranh giới của khu vực đó. Giới hạn vĩ độ phải nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ và giới hạn kinh độ phải nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ:

   • Nếu low = high, khung nhìn sẽ bao gồm điểm duy nhất đó.
   • Nếu low.longitude > high.longitude, phạm vi kinh độ sẽ bị đảo ngược (khung nhìn vượt qua đường kinh độ 180 độ).
   • Nếu low.longitude = -180 độ và high.longitude = 180 độ, thì khung nhìn sẽ bao gồm tất cả các kinh độ.
   • Nếu low.longitude = 180 độ và high.longitude = -180 độ, thì phạm vi kinh độ sẽ trống.
   • Nếu low.latitude > high.latitude, thì phạm vi vĩ độ sẽ trống.
 • locationRestriction

  Chỉ định một khu vực để tìm kiếm. Kết quả nằm ngoài khu vực đã chỉ định sẽ không được trả về. Chỉ định khu vực dưới dạng Khung nhìn hình chữ nhật. Hãy xem nội dung mô tả về locationBias để biết thông tin về cách xác định Khung nhìn.

  Bạn có thể chỉ định locationRestriction hoặc locationBias, nhưng không thể chỉ định cả hai. Hãy xem locationRestriction là khu vực chỉ định kết quả nằm gần đó, còn locationBias là khu vực chỉ định kết quả phải ở gần nhưng có thể nằm ngoài khu vực đó.

 • maxResultCount

  Chỉ định số lượng kết quả địa điểm tối đa cần trả về. Giá trị phải nằm trong khoảng từ 1 đến 20 (mặc định).

 • minRating

  Chỉ hiển thị kết quả cho những người có điểm xếp hạng trung bình từ người dùng lớn hơn hoặc bằng giới hạn này. Giá trị phải nằm trong khoảng từ 0 đến 5 (bao gồm cả 0,5). Ví dụ: 0, 0,5, 1,0, ..., 5.0. Các giá trị được làm tròn lên đến số 0,5 gần nhất. Ví dụ: giá trị 0, 6 sẽ loại bỏ mọi kết quả có điểm xếp hạng thấp hơn 1.

 • priceLevels

  Hạn chế tìm kiếm trong các địa điểm được đánh dấu theo các mức giá nhất định. Tuỳ chọn mặc định là chọn tất cả các mức giá.

  Chỉ định một mảng gồm một hoặc nhiều giá trị do PriceLevel xác định.

  Ví dụ:

  request.priceLevels = [GMSPlacesPriceLevel.moderate.rawValue, GMSPlacesPriceLevel.cheap.rawValue]
 • rankPreference

  Nêu cách xếp hạng kết quả trong câu trả lời. Theo mặc định, API sử dụng RELEVANCE (nếu có). Ví dụ: đối với một cụm từ tìm kiếm như "Nhà hàng ở thành phố New York", thì RELEVANCE sẽ là giá trị mặc định. Đối với các cụm từ tìm kiếm theo địa lý (chẳng hạn như " Mountain View, CA" hoặc các loại cụm từ tìm kiếm khác, hệ thống không áp dụng giá trị mặc định nào) và kết quả xuất hiện theo thứ tự mà phần phụ trợ trả về.

  Các giá trị bao gồm:

  • .distance: Xếp hạng kết quả theo khoảng cách.
  • .relevance: Xếp hạng kết quả theo mức độ liên quan.
 • regionCode

  Mã vùng dùng để định dạng phản hồi, được chỉ định dưới dạng giá trị mã CLDR gồm hai ký tự. Tham số này cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm. Không có giá trị mặc định.

  Nếu tên quốc gia của trường địa chỉ trong phản hồi khớp với mã vùng, thì mã quốc gia sẽ bị loại khỏi địa chỉ.

  Hầu hết các mã CLDR đều giống hệt với mã ISO 3166-1, trừ một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (.co.uk) trong khi mã ISO 3166-1 là "gb" (về mặt kỹ thuật, là pháp nhân của "Vương quốc Anh và Bắc Ireland"). Tham số này có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành.

Phản hồi cho Tìm kiếm văn bản

API Tìm kiếm văn bản trả về một mảng kết quả phù hợp ở dạng các đối tượng GMSPlace, với một đối tượng GMSPlace cho mỗi vị trí phù hợp.