<GMSPlaceLocationBias> การอ้างอิงโปรโตคอล

<GMSPlaceLocationBias> การอ้างอิงโปรโตคอล

ภาพรวม

โปรโตคอลสำหรับการระบุว่าสถานที่ตั้งสามารถใช้เป็นการให้น้ำหนักพิเศษในการค้นหาได้

ฟังก์ชันสมาชิกแบบสาธารณะ

(NSURLQueryItem *)- locationBiasURLQueryItem
 แสดงผลการให้น้ำหนักตำแหน่งเป็น NSURLQueryItem

เอกสารประกอบเกี่ยวกับฟังก์ชันสมาชิก

- (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

แสดงผลการให้น้ำหนักตำแหน่งเป็น NSURLQueryItem