ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlacePhotoMetadata

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlacePhotoMetadata

ภาพรวม

ข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 1 รูปที่เชื่อมโยงกับสถานที่

พร็อพเพอร์ตี้

NSAttributedString * การระบุแหล่งที่มา
 สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับรูปภาพนี้
ขนาด CGmaxSize
 ขนาดพิกเซลสูงสุดที่มีรูปภาพนี้

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSAttributedString*) attributions [read, copy]

สตริงการระบุแหล่งที่มาของผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับรูปภาพนี้

สตริงเหล่านี้จะระบุเป็น NSAttributedString ซึ่งอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะต้องแสดงต่อผู้ใช้หากมีการแสดงข้อมูลจาก GMSPlacePhotoMetadata นี้ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Places SDK

- (CGSize) maxSize [read, assign]

ขนาดพิกเซลสูงสุดที่มีรูปภาพนี้