Tổng quan về tệp đối chiếu

Tài liệu tham khảo hiện tại

Hãy truy cập vào các đường liên kết chính sau đây để truy cập vào phiên bản hiện tại của SDK Địa điểm dành cho Android:

Thư viện ứng dụng

Tài liệu tham khảo cũ (không dùng nữa)

Hãy truy cập vào các đường liên kết chính sau đây đến các điểm truy cập chính cho phiên bản trước của SDK Địa điểm dành cho Android (trong Dịch vụ Google Play phiên bản 16.0.0):